CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - SV 39

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 38
DIVERSE KEMISKA PRODUKTER

38.01 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat p√• basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat    
Konstgjord grafit 3801 10 00  
Kolloidal eller halvkolloidal grafit    
Kolloidal grafit suspenderad i olja; halvkolloidal grafit 3801 20 10  
Annan 3801 20 90  
Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor f√∂r inv√§ndig bekl√§dnad av ugnar 3801 30 00  
Andra slag 3801 90 00  
38.02 Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol, inbegripet anv√§nt djurkol    
Aktiverat kol 3802 10 00  
Andra slag 3802 90 00  
38.03 Tallolja (tallsyra), √§ven raffinerad    
R√• tallolja 3803 00 10  
Andra slag 3803 00 90  
38.04 Avfallslut fr√•n tillverkning av massa av ved, √§ven koncentrerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater men inte tallolja enligt nr¬†3803 3804 00 00  
38.05 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra terpentinoljor, framst√§llda genom destillation eller annan behandling av barrtr√§; r√• dipenten; sulfitterpentin och annan r√• para-cymen; ‚ÄĚpine oil‚ÄĚ inneh√•llande őĪ-terpineol som huvudbest√•ndsdel    
Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin    
Balsamterpentin 3805 10 10  
Extraherad terpentin 3805 10 30  
Sulfatterpentin 3805 10 90  
Andra slag    
‚ÄĚPine oil‚ÄĚ 3805 90 10  
Andra 3805 90 90  
38.06 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa √§mnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsm√§ltning    
Kolofonium och hartssyror 3806 10 00  
Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofonium eller hartssyror, andra √§n salter av kolofoniumaddukter 3806 20 00  
Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol 3806 30 00  
Andra slag 3806 90 00  
38.07 Tr√§tj√§ra; tr√§tj√§roljor; tr√§tj√§rkreosot; r√• metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat p√• basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck    
Tr√§tj√§ra 3807 00 10  
Andra slag 3807 00 90  
38.08 Insekts-, svamp- och ogr√§sbek√§mpningsmedel, groningshindrande medel, tillv√§xtreglerande medel f√∂r v√§xter, desinfektionsmedel, bek√§mpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, f√∂religgande i former eller f√∂rpackningar f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)    
Varor enligt anm√§rkning¬†1 till undernummer till detta kapitel    
DDT (ISO) (klofenotan (INN)), i f√∂rpackningar med ett nettoviktinneh√•ll av h√∂gst 300¬†g 3808 52 00  
Andra 3808 59 00  
Varor enligt anm√§rkning 2 till undernummer till detta kapitel    
I f√∂rpackningar med ett nettoviktinneh√•ll av h√∂gst 300¬†g 3808 61 00  
I f√∂rpackningar med ett nettoviktinneh√•ll √∂ver 300¬†g men h√∂gst 7,5¬†kg 3808 62 00  
Andra 3808 69 00  
Andra    
Insektsbek√§mpningsmedel    
P√• basis av pyretroider 3808 91 10  
P√• basis av klorkolv√§ten 3808 91 20  
P√• basis av karbamater 3808 91 30  
P√• basis av fosfororganiska f√∂reningar 3808 91 40  
Andra 3808 91 90  
Svampbek√§mpningsmedel    
Oorganiska    
Preparat p√• basis av kopparf√∂reningar 3808 92 10  
Andra 3808 92 20  
Andra    
P√• basis av ditiokarbamater 3808 92 30  
P√• basis av bensimidazoler 3808 92 40  
P√• basis av diazoler eller triazoler 3808 92 50  
P√• basis av diaziner eller morfoliner 3808 92 60  
Andra 3808 92 90  
Ogr√§sbek√§mpningsmedel, groningshindrande medel samt tillv√§xtreglerande medel f√∂r v√§xter    
Ogr√§sbek√§mpningsmedel    
P√• basis av fenoxifytohormoner 3808 93 11  
P√• basis av triaziner 3808 93 13  
P√• basis av amider 3808 93 15  
P√• basis av karbamater 3808 93 17  
P√• basis av dinitroanilinderivat 3808 93 21  
P√• basis av karbamid-, uracil- eller sulonylkarbamidderivat 3808 93 23  
Andra 3808 93 27  
Groningshindrande medel 3808 93 30  
Tillv√§xtreglerande medel f√∂r v√§xter 3808 93 90  
Desinfektionsmedel    
P√• basis av kvatern√§ra ammoniumsalter 3808 94 10  
P√• basis av halogenf√∂reningar 3808 94 20  
Andra 3808 94 90  
Andra    
Bek√§mpningsmedel mot gnagare 3808 99 10  
Andra 3808 99 90  
38.09 Appreturmedel, preparat f√∂r p√•skyndande av f√§rgning eller f√∂r fixering av f√§rg√§mnen samt andra produkter och preparat (t.ex. gl√§ttmedel och betmedel), av s√•dana slag som anv√§nds inom textil-, pappers- eller l√§derindustrin eller inom liknande industrier, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
P√• basis av st√§rkelse eller st√§rkelseprodukter    
Inneh√•llande mindre √§n 55¬†viktprocent st√§rkelse eller st√§rkelseprodukter 3809 10 10  
Inneh√•llande minst 55¬†viktprocent men mindre √§n 70¬†viktprocent st√§rkelse eller st√§rkelseprodukter 3809 10 30  
Inneh√•llande minst 70¬†viktprocent men mindre √§n 83¬†viktprocent st√§rkelse eller st√§rkelseprodukter 3809 10 50  
Inneh√•llande minst 83¬†viktprocent st√§rkelse eller st√§rkelseprodukter 3809 10 90  
Andra slag    
Av s√•dana slag som anv√§nds inom textilindustrin eller inom liknande industrier 3809 91 00  
Av s√•dana slag som anv√§nds inom pappersindustrin eller inom liknande industrier 3809 92 00  
Av s√•dana slag som anv√§nds inom l√§derindustrin eller inom liknande industrier 3809 93 00  
38.10 Betmedel f√∂r metaller; flussmedel och andra preparat, utg√∂rande hj√§lpmedel vid l√∂dning eller svetsning; pulver och pastor f√∂r l√∂dning eller svetsning, best√•ende av metall och andra √§mnen; preparat av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r fyllning eller bel√§ggning av svetselektroder eller svetstr√•d    
Betmedel f√∂r metaller; pulver och pastor f√∂r l√∂dning eller svetsning, best√•ende av metall och andra √§mnen 3810 10 00  
Andra slag    
Preparat av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r fyllning eller bel√§ggning av svetselektroder och svetstr√•d 3810 90 10  
Andra 3810 90 90  
38.11 Preparat f√∂r motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsf√∂rb√§ttrande preparat och andra beredda tillsatsmedel f√∂r mineraloljor (inbegripet bensin) eller f√∂r andra v√§tskor som anv√§nds f√∂r samma √§ndam√•l som mineraloljor    
Preparat f√∂r motverkande av knackning    
P√• basis av blyf√∂reningar    
P√• basis av tetraetylbly 3811 11 10  
Andra 3811 11 90  
Andra 3811 19 00  
Tillsatsmedel f√∂r sm√∂rjoljor    
Inneh√•llande oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral 3811 21 00  
Andra 3811 29 00  
Andra slag 3811 90 00  
38.12 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel f√∂r gummi eller plast, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel f√∂r gummi eller plast    
Beredda vulkningsacceleratorer 3812 10 00  
Sammansatta mjukningsmedel f√∂r gummi eller plast    
Reaktionsblandning inneh√•llande bensyl-3-isobutyryloxi-1-isopropyl-2,2-dimetylpropylftalat och bensyl-3-isobutyryloxi-2,2,4-trimetylpentylftalat 3812 20 10  
Andra 3812 20 90  
Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel f√∂r gummi eller plast    
Blandningar av oligomerer av 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrokinolin (TMQ) 3812 31 00  
Andra    
Antioxidanter 3812 39 10  
Andra 3812 39 90  
38.13 Preparat och laddningar till brandsl√§ckningsapparater; brandsl√§ckningsbomber 3813 00 00  
38.14 Sammansatta organiska l√∂snings- och sp√§dningsmedel, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans; beredda f√§rg- eller lackborttagningsmedel    
P√• basis av butylacetat 3814 00 10  
Andra slag 3814 00 90  
38.15 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Katalysatorer utf√§llda p√• en b√§rsubstans    
Med nickel eller nickelf√∂reningar som aktiv best√•ndsdel 3815 11 00  
Med √§del metall eller f√∂reningar av √§del metall som aktiv best√•ndsdel 3815 12 00  
Andra    
Katalysatorer i form av korn av vilka minst 90¬†viktprocent har en partikelstorlek av h√∂gst 10¬†mikrometer, best√•ende av en oxidblandning p√• en b√§rare av magnesiumsilikat, inneh√•llande, efter vikten r√§knat - minst 20¬†% men h√∂gst 35¬†% koppar, - minst 2¬†% men h√∂gst 3¬†% vismut,samt med en skrymdensitet av minst 0,2 men h√∂gst 1,0 3815 19 10  
Andra 3815 19 90  
Andra slag    
Katalysatorer best√•ende av etyltrifenylfosfoniumacetat i form av l√∂sning i metanol 3815 90 10  
Andra 3815 90 90  
38.16 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar, inbegripet stampmassa av dolomit, andra √§n produkter enligt nr 3801    
Stampmassa av dolomit 3816 00 10  
Andra 3816 00 90  
38.17 Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra √§n s√•dana som omfattas av nr¬†2707 eller 2902    
Linj√§r alkylbensen 3817 00 50  
Andra 3817 00 80  
38.18 Kemiska grund√§mnen, dopade f√∂r anv√§ndning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska f√∂reningar, dopade f√∂r anv√§ndning inom elektroniken    
Dopad kisel 3818 00 10  
Andra slag 3818 00 90  
38.19 Hydrauliska bromsv√§tskor och andra beredda v√§tskor f√∂r hydraulisk kraft√∂verf√∂ring, inte inneh√•llande, eller inneh√•llande mindre √§n 70¬†viktprocent, oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral 3819 00 00  
38.20 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel 3820 00 00  
38.21 Beredda n√§rsubstrat f√∂r odling eller bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av v√§xtceller, m√§nskliga celler eller djurceller 3821 00 00  
38.22 Reagens f√∂r diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk p√• underlag samt beredda reagens f√∂r diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, √§ven utan underlag, √§ven f√∂religgande i satser, andra √§n s√•dana som omfattas av nr 3006; certifierade referensmaterial    
Reagens f√∂r diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk p√• underlag samt beredda reagens f√∂r diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, √§ven utan underlag, √§ven f√∂religgande i satser    
F√∂r malaria 3822 11 00  
F√∂r zikafeber och andra sjukdomar som √∂verf√∂rs av myggor av sl√§ktet Aedes 3822 12 00  
F√∂r blodgruppering 3822 13 00  
Andra 3822 19 00  
Andra 3822 90 00  
38.23 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor fr√•n raffinering; tekniska fettalkoholer    
Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor fr√•n raffinering    
Stearinsyra 3823 11 00  
Oleinsyra 3823 12 00  
Tallfettsyra 3823 13 00  
Andra    
Destillerade fettsyror 3823 19 10  
Fettsyradestillat 3823 19 30  
Andra 3823 19 90  
Tekniska fettalkoholer 3823 70 00  
38.24 Beredda bindemedel f√∂r gjutformar eller gjutk√§rnor; kemiska produkter samt preparat fr√•n kemiska eller n√§rst√•ende industrier (inbegripet s√•dana som best√•r av blandningar av naturprodukter), inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Beredda bindemedel f√∂r gjutformar eller gjutk√§rnor 3824 10 00  
Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel 3824 30 00  
Beredda tillsatsmedel f√∂r cement, murbruk eller betong 3824 40 00  
Murbruk och betong, inte eldfasta    
F√§rdigblandad betong 3824 50 10  
Andra 3824 50 90  
Sorbitol, annan √§n sorbitol enligt nr¬†290544    
I vattenl√∂sning    
Inneh√•llande h√∂gst 2¬†viktprocent D-mannitol ber√§knat p√• halten D-glucitol 3824 60 11  
Annan 3824 60 19  
Annan    
Inneh√•llande h√∂gst 2¬†viktprocent D-mannitol ber√§knat p√• halten D-glucitol 3824 60 91  
Annan 3824 60 99  
Varor enligt anm√§rkning 3 till undernummer till detta kapitel    
Inneh√•llande oxiran (etylenoxid) 3824 81 00  
Inneh√•llande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 3824 82 00  
Inneh√•llande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 3824 83 00  
Inneh√•llande aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toxafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) eller mirex (ISO) 3824 84 00  
Inneh√•llande 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN) 3824 85 00  
Inneh√•llande pentaklorbensen (ISO) eller hexaklorbensen (ISO) 3824 86 00  
Inneh√•llande perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluoroktansulfonsyra, perfluoroktansulfonamider eller perfluoroktansulfonylfluorid 3824 87 00  
Inneh√•llande tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller oktabromdifenyletrar 3824 88 00  
Inneh√•llande klorparaffiner med kort kolkedja 3824 89 00  
Andra    
Blandningar och preparat som till st√∂rsta delen best√•r av (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-metylfosfonat och bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]metylfosfonat 3824 91 00  
Polyglykolestrar av metylfosfonsyra 3824 92 00  
Andra    
Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bitumin√∂sa mineral och salter av dessa syror 3824 99 10  
Jonbytare 3824 99 15  
Getter f√∂r vakuumr√∂r 3824 99 20  
Salter av tr√§syra (t.ex. kalciumsalter); r√•tt kalciumtartrat; r√•tt kalciumcitrat 3824 99 25  
Naftensyror, vattenol√∂sliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror 3824 99 30  
Andra    
Pannstensf√∂rhindrande medel och liknande preparat 3824 99 45  
Preparat f√∂r galvanoteknik 3824 99 50  
Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer f√∂r fetter) 3824 99 55  
Produkter och preparat f√∂r farmaceutiskt och kirurgiskt bruk    
Mellanprodukter fr√•n framst√§llning av antibiotika, erh√•llna genom fermentering av Streptomyces tenebrarius, √§ven torkade, avsedda att anv√§ndas f√∂r tillverkning av f√∂r m√§nniskor avsedda medikamenter enligt nr 3004 3824 99 61  
Mellanprodukter fr√•n framst√§llningen av monensinsalter 3824 99 62  
Andra 3824 99 64  
Hj√§lpmedel f√∂r gjuterier (andra √§n s√•dana som omfattas av nr¬†38241000) 3824 99 65  
Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som anv√§nds inom byggnadsindustrin 3824 99 70  
Andra    
Skivor av litiumniobat, odopade 3824 99 75  
Blandning av aminer, utg√∂rande derivat av dimeriserade fettsyror med en genomsnittlig molekylvikt av minst 520 men h√∂gst 550 3824 99 80  
3-(1-etyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form av en l√∂sning i toluen 3824 99 85  
Blandningar som till st√∂rsta delen best√•r av dimetylmetylfosfonat, oxiran och fosforpentaoxid (P2O5) 3824 99 86  
Kemiska produkter eller preparat, som till st√∂rre delen best√•r av organiska f√∂reningar, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
I flytande form vid 20¬†¬įC 3824 99 92  
Andra 3824 99 93  
Andra 3824 99 96  
38.25 Restprodukter fr√•n kemiska eller n√§rst√•ende industrier, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans; kommunalt avfall; avloppsslam; andra avfall specificerade i anm√§rkning¬†6 till detta kapitel    
Kommunalt avfall 3825 10 00  
Avloppsslam 3825 20 00  
Sjukv√•rdsavfall 3825 30 00  
Avfall av organiska l√∂sningsmedel    
Halogenerade 3825 41 00  
Andra 3825 49 00  
Avfall av metallbetningsv√§tskor, hydraulv√§tskor, bromsv√§tskor och frostskyddsv√§tskor 3825 50 00  
Andra avfall fr√•n kemisk eller n√§rst√•ende industri    
Fr√§mst inneh√•llande organiska best√•ndsdelar 3825 61 00  
Andra slag 3825 69 00  
Andra    
Alkalisk j√§rnoxid f√∂r rening av gas 3825 90 10  
Andra 3825 90 90  
38.26 Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte inneh√•llande, eller inneh√•llande mindre √§n 70 viktprocent, oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral    
Monoalkylestrar av fettsyror, inneh√•llande minst 96,5 viktprocent estrar (FAMAE) 3826 00 10  
Andra 3826 00 90  
38.27 Blandningar inneh√•llande halogenerade derivat av metan, etan eller propan, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Inneh√•llande klorfluorkarboner (CFC), √§ven inneh√•llande klorfluorkolv√§ten (HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolv√§ten (HFC); inneh√•llande bromfluorkolv√§ten (HBFC); inneh√•llande koltetraklorid; inneh√•llande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)    
Inneh√•llande klorfluorkarboner (CFC), √§ven inneh√•llande klorfluorkolv√§ten (HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolv√§ten (HFC) 3827 11 00  
Inneh√•llande bromfluorkolv√§ten (HBFC) 3827 12 00  
Inneh√•llande koltetraklorid 3827 13 00  
Inneh√•llande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) 3827 14 00  
Inneh√•llande bromklordifluormetan (Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) eller dibromtetrafluoretaner (Halon-2402) 3827 20 00  
Inneh√•llande klorfluorkolv√§ten (HCFC), √§ven inneh√•llande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolv√§ten (HFC), dock inte inneh√•llande klorfluorkarboner (CFC)    
Inneh√•llande f√∂reningar enligt nr 290341‚Äď290348 3827 31 00  
Andra, inneh√•llande f√∂reningar enligt nr 290371‚Äď290375 3827 32 00  
Andra 3827 39 00  
Inneh√•llande metylbromid (brommetan) eller bromklormetan 3827 40 00  
Inneh√•llande trifluormetan (HFC-23) eller perfluorkarboner (PFC), dock inte inneh√•llande klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolv√§ten (HCFC)    
Inneh√•llande trifluormetan (HFC-23) 3827 51 00  
Andra 3827 59 00  
Inneh√•llande andra fluorkolv√§ten (HFC), dock inte inneh√•llande klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolv√§ten (HCFC)    
Inneh√•llande 15 viktprocent eller mer av 1,1,1-trifluoretan (HFC-143a) 3827 61 00  
Andra, inte inbegripna i det f√∂reg√•ende numret, inneh√•llande 55 viktprocent eller mer av pentafluoretan (HFC-125), dock inte inneh√•llande om√§ttade fluorderivat av acykliska kolv√§ten (HFO) 3827 62 00  
Andra, inte inbegripna i de f√∂reg√•ende numren, inneh√•llande 40 viktprocent eller mer av pentafluoretan (HFC-125) 3827 63 00  
Andra, inte inbegripna i de f√∂reg√•ende numren, inneh√•llande 30 viktprocent eller mer av 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a), dock inte inneh√•llande om√§ttade fluorderivat av acykliska kolv√§ten (HFO) 3827 64 00  
Andra, inte inbegripna i de f√∂reg√•ende numren, inneh√•llande 20 viktprocent eller mer av difluormetan (HFC-32) och 20 viktprocent eller mer av pentafluoretan (HFC-125) 3827 65 00  
Andra, inte inbegripna i de f√∂reg√•ende numren, inneh√•llande f√∂reningar enligt nr 290341‚Äď290348 3827 68 00  
Andra 3827 69 00  
Andra 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.