CN8 / NC8 - 2020 88 CN8 / NC8 - 2020 - BG 90

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 89
МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ

89.01 Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, шлепове и подобни кораби за транспорт на хора или стоки    
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на хора; фериботи    
За морско корабоплаване 8901 10 10 (PCE)
Други 8901 10 90 (PCE)
Кораби-цистерни (танкери)    
За морско корабоплаване 8901 20 10 (PCE)
Други 8901 20 90 (CCT)
Хладилни кораби, различни от тези от подпозиция 890120    
За морско корабоплаване 8901 30 10 (PCE)
Други 8901 30 90 (CCT)
Други кораби за транспорт на стоки и други кораби, предназначени едновременно за транспорт на хора и на стоки    
За морско корабоплаване 8901 90 10 (PCE)
Други 8901 90 90 (CCT)
89.02 Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова    
За морско корабоплаване 8902 00 10 (PCE)
Други 8902 00 90 (PCE)
89.03 Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и канута    
Надуваеми лодки    
С единично тегло, непревишаващо 100 kg 8903 10 10 (PCE)
Други 8903 10 90 (PCE)
Други    
Платноходки, дори със спомагателен двигател    
За морско корабоплаване 8903 91 10 (PCE)
Други 8903 91 90 (PCE)
Моторни лодки, различни от тези с извънбордов двигател    
За морско корабоплаване 8903 92 10 (PCE)
Други    
С дължина, непревишаваща 7,5 m 8903 92 91 (PCE)
С дължина, превишаваща 7,5 m 8903 92 99 (PCE)
Други    
С единично тегло, непревишаващо 100 kg 8903 99 10 (PCE)
Други    
С дължина, непревишаваща 7,5 m 8903 99 91 (PCE)
С дължина, превишаваща 7,5 m 8903 99 99 (PCE)
89.04 Влекачи и тласкачи    
Влекачи 8904 00 10 (PCE)
Тласкачи    
За морско корабоплаване 8904 00 91 (PCE)
Други 8904 00 99  
89.05 Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение; плаващи докове; сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми    
Кораби-драги (дълбачки)    
За морско корабоплаване 8905 10 10 (PCE)
Други 8905 10 90 (PCE)
Сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми 8905 20 00 (PCE)
Други    
За морско корабоплаване 8905 90 10 (PCE)
Други 8905 90 90 (PCE)
89.06 Други кораби, включително бойните плавателни съдове и спасителните лодки, различни от тези с гребла    
Бойни плавателни съдове 8906 10 00 (PCE)
Други    
За морско корабоплаване 8906 90 10 (PCE)
Други    
С единично тегло, непревишаващо 100 kg 8906 90 91 (PCE)
Други 8906 90 99 (PCE)
89.07 Други плаващи съоръжения (например салове, резервоари, шамандури, кесони и сигнални знаци)    
Надуваеми салове 8907 10 00 (PCE)
Други 8907 90 00 (PCE)
89.08 Кораби и други плаващи съоръжения, предназначени за нарязване 8908 00 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.