CN8 / NC8 - 2023 04 CN8 / NC8 - 2023 - BG 06

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 5
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

05.01 Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса 0501 00 00  
05.02 Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за четкарската промишленост; отпадъци от четина и косми    
Четина от свине или глигани и отпадъци от същата 0502 10 00  
Други 0502 90 00  
05.04 Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени 0504 00 00  
05.05 Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера    
Пера от видовете, използвани за пълнене; пух    
Необработени 0505 10 10  
Други 0505 10 90  
Други 0505 90 00  
05.06 Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали    
Осеин и кости, обработени с киселини 0506 10 00  
Други 0506 90 00  
05.07 Слонова кост, черупки от костенурки, балени (включително т.нар. мустаци) на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези материали    
Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост 0507 10 00  
Други 0507 90 00  
05.08 Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите    
Червен корал (Corallium rubrum) 0508 00 10  
Други 0508 00 90  
05.10 Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин 0510 00 00  
05.11 Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека    
Сперма от бикове 0511 10 00 (PCE)
Други    
Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3    
Отпадъци от риби 0511 91 10  
Други 0511 91 90  
Други    
Сухожилия и нерви; обрезки и други подобни отпадъци от необработени кожи 0511 99 10  
Естествени сюнгери от животински произход    
Необработени 0511 99 31  
Други 0511 99 39  
Други 0511 99 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.