CN8 / NC8 - 2023 22 CN8 / NC8 - 2023 - BG 24

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 23
ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ

23.01 Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки    
Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса или карантии; пръжки 2301 10 00  
Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни 2301 20 00  
23.02 Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения    
От царевица    
С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 35 % 2302 10 10  
Други 2302 10 90  
От пшеница    
С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 28 %, като пропорцията на продукта, преминаващ през сито с широчина на отворите 0,2 mm, не превишава 10 % тегловно, или, в обратен случай, продуктът, преминал през ситото, е с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, 1,5 % или повече 2302 30 10  
Други 2302 30 90  
От други житни растения    
От ориз    
С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 35 % 2302 40 02  
Други 2302 40 08  
Други    
С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 28 %, като пропорцията на продукта, преминаващ през сито с широчина на отворите 0,2 mm, не превишава 10 % тегловно, или, в обратен случай, продуктът, преминал през ситото, е с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, 1,5 % или повече 2302 40 10  
Други 2302 40 90  
От бобови растения 2302 50 00  
23.03 Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни или от спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули    
Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци    
Остатъци от производството на скорбяла от царевица (с изключение на водните концентрати от накисването), с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухо вещество    
По-голямо от 40 % 2303 10 11  
По-малко или равно на 40 % 2303 10 19  
Други 2303 10 90  
Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар    
Резенки от цвекло 2303 20 10  
Други 2303 20 90  
Остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни 2303 30 00  
23.04 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соевото масло 2304 00 00  
23.05 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло 2305 00 00  
23.06 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни или микробни мазнини или масла, различни от тези в № 2304 или 2305    
От семена от памук 2306 10 00  
От семена от лен 2306 20 00  
От семена от слънчоглед 2306 30 00  
От семена от репица или рапица    
От семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина 2306 41 00  
Други 2306 49 00  
От кокосови орехи или от копра 2306 50 00  
От палмистови орехи или ядки 2306 60 00  
Други    
От царевични зародиши 2306 90 05  
Други    
Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на маслиново масло    
С тегловно съдържание на маслиново масло, по-малко или равно на 3 % 2306 90 11  
С тегловно съдържание на маслиново масло, по-голямо от 3 % 2306 90 19  
Други 2306 90 90  
23.07 Винени утайки; суров винен камък (тригия)    
Винени утайки    
С общо алкохолно съдържание по маса, по-малко или равно на 7,9 % mas, и с тегловно съдържание на сухо вещество, равно или по-голямо от 25 % 2307 00 11  
Други 2307 00 19  
Суров винен камък (тригия) 2307 00 90  
23.08 Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде    
Джибри от грозде    
С общо алкохолно съдържание по маса, по-малко или равно на 4,3 % mas, и с тегловно съдържание на сухо вещество, равно или по-голямо от 40 % 2308 00 11  
Други 2308 00 19  
Дъбови желъди и индийски кестени; джибри от плодове, различни от грозде 2308 00 40  
Други 2308 00 90  
23.09 Препарати от видовете, използвани за храна на животни    
Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно    
Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 и 21069055 или млечни продукти    
Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин    
Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте    
Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти 2309 10 11  
Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти 2309 10 13  
Съдържащи тегловно 50 % или повече, но по-малко от 75 % млечни продукти 2309 10 15  
Съдържащи тегловно 75 % или повече млечни продукти 2309 10 19  
С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо от 10 % и по-малко или равно на 30 %    
Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти 2309 10 31  
С тегловно съдържание 10 % или повече, но по-малко от 50 % на млечни продукти 2309 10 33  
С тегловно съдържание 50 % или повече на млечни продукти 2309 10 39  
С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 30 %    
Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти 2309 10 51  
С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 % 2309 10 53  
С тегловно съдържание на млечни продукти 50 % или повече 2309 10 59  
Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти 2309 10 70  
Други 2309 10 90  
Други    
Продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“ 2309 90 10  
Продукти, посочени в допълнителна забележка 5 към настоящата глава 2309 90 20  
Други, включително премиксите    
Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 и 21069055 или млечни продукти    
Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин    
Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте    
Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти 2309 90 31  
Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти 2309 90 33  
Съдържащи тегловно 50 % или повече, но по-малко от 75 % млечни продукти 2309 90 35  
Съдържащи тегловно 75 % или повече млечни продукти 2309 90 39  
С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, по-голямо от 10 % и по-малко или равно на 30 %    
Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти 2309 90 41  
С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 % 2309 90 43  
С тегловно съдържание на млечни продукти 50 % или повече 2309 90 49  
С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, превишаващо 30 %    
Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти 2309 90 51  
С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 % 2309 90 53  
С тегловно съдържание на млечни продукти 50 % или повече 2309 90 59  
Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти 2309 90 70  
Други    
Резенки от цвекло с прибавка на меласа 2309 90 91  
Други 2309 90 96  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.