CN8 / NC8 - 2023 23 CN8 / NC8 - 2023 - BG 25

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 24
ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА; ПРОДУКТИ, ДОРИ СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВДИШВАНЕ БЕЗ ГОРЕНЕ НА ПРОДУКТИТЕ; ДРУГИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НИКОТИН В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

24.01 Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн    
Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твърдите жилки)    
Тютюни, „светли въздушно сушени“ 2401 10 35  
Тютюни, „слънчево сушени“, тип Ориенталски 2401 10 60  
Тютюни, „тъмни въздушно сушени“ 2401 10 70  
Тютюни, „тръбно сушени“ 2401 10 85  
Други 2401 10 95  
Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите жилки    
Тютюни, „светли въздушно сушени“ 2401 20 35  
Тютюни, „слънчево сушени“, тип Ориенталски 2401 20 60  
Тютюни, „тъмни въздушно сушени“ 2401 20 70  
Тютюни, „тръбно сушени“ 2401 20 85  
Други 2401 20 95  
Отпадъци от тютюн 2401 30 00  
24.02 Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна    
Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн 2402 10 00 (100)
Цигари, съдържащи тютюн    
Съдържащи карамфил 2402 20 10 (100)
Други 2402 20 90 (100)
Други 2402 90 00  
24.03 Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и сокове    
Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво съотношение    
Тютюн за наргиле, упоменат в забележка 1 към подпозициите към настоящата глава 2403 11 00  
Други    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g 2403 19 10  
Други 2403 19 90  
Други    
„Хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни (тютюнево фолио) 2403 91 00  
Други    
Тютюн за дъвчене и тютюн за смъркане (за приемане през носа) 2403 99 10  
Други 2403 99 90  
24.04 Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло    
Продукти, предназначени за вдишване без горене    
Съдържащи тютюн или възстановени тютюни 2404 11 00  
Други, съдържащи никотин 2404 12 00  
Други    
Съдържащи заместители на тютюна 2404 19 10  
Други 2404 19 90  
Други    
За орална употреба    
Продукти, съдържащи никотин, предназначени да помогнат за прекратяване на употребата на тютюн 2404 91 10  
Други 2404 91 90  
За трансдермално приложение 2404 92 00  
Други 2404 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.