CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - BG 26

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 25
СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ

25.01 Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода    
Морска вода и води от солници 2501 00 10  
Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост    
Предназначени за химическа преработка (отделяне на Na от Cl), с цел производство на други продукти 2501 00 31  
Други    
Денатурирани или предназначени за други промишлени цели (включително рафиниране), с изключение на консервиране или приготвяне на продукти, предназначени за храна на хора или животни 2501 00 51  
Други    
Сол, годна за консумация от човека 2501 00 91  
Други 2501 00 99  
25.02 Непържени железни пирити 2502 00 00  
25.03 Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и колоидната сяра    
Сяра, необработена или нерафинирана 2503 00 10  
Други 2503 00 90  
25.04 Естествен графит    
На прах или на люспи 2504 10 00  
Друг 2504 90 00  
25.05 Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на металоносните пясъци от глава 26    
Силициев пясък и кварцов пясък 2505 10 00  
Други видове пясък 2505 90 00  
25.06 Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма    
Кварц 2506 10 00  
Кварцити 2506 20 00  
25.07 Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани    
Каолин 2507 00 20  
Други каолинови глини 2507 00 80  
25.08 Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806), андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; мулит; шамотна или динасова пръст    
Бентонит 2508 10 00  
Огнеупорни глини 2508 30 00  
Други видове глини 2508 40 00  
Андалузит, кианит и силиманит 2508 50 00  
Мулит 2508 60 00  
Шамотна или динасова пръст 2508 70 00  
25.09 Креда 2509 00 00  
25.10 Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди    
Несмлени 2510 10 00  
Смлени 2510 20 00  
25.11 Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия оксид от № 2816    
Естествен бариев сулфат (барит) 2511 10 00  
Естествен бариев карбонат (витерит) 2511 20 00  
25.12 Инфузорна силициева пръст (например кизелгур, трепел, диатомит) и други аналогични видове силициева пръст, с привидна плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани 2512 00 00  
25.13 Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени    
Пемза 2513 10 00  
Шмиргел, естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви 2513 20 00  
25.14 Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма 2514 00 00  
25.15 Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5, и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма    
Мрамор и травертин    
Необработени или грубо дялани 2515 11 00  
Само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма 2515 12 00  
Мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството; алабастър 2515 20 00  
25.16 Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма    
Гранит    
Необработен или грубо дялан 2516 11 00  
Само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма 2516 12 00  
Пясъчник 2516 20 00  
Други видове камъни, използвани за направа на паметници или в строителството 2516 90 00  
25.17 Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от № 2515 или 2516, дори термично обработени    
Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени    
Дребни камъчета, чакъл, кремък и речен чакъл 2517 10 10  
Доломит и варовик, натрошени 2517 10 20  
Други 2517 10 80  
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в подпозиция 251710 2517 20 00  
Смолен макадам 2517 30 00  
Гранули, отломки и прах от камъните от № 2515 или 2516, дори термично обработени    
От мрамор 2517 41 00  
Други 2517 49 00  
25.18 Доломит, дори фритован или калциниран, включително доломит, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма    
Доломит, некалциниран, нито фритован 2518 10 00  
Доломит, калциниран или фритован 2518 20 00  
25.19 Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен магнезиев оксид; калциниран до пълно обезводняване магнезиев оксид (фритован), дори съдържащ малки количества други оксиди, прибавени преди фритоването; друг магнезиев оксид, дори чист    
Естествен магнезиев карбонат (магнезит) 2519 10 00  
Други    
Магнезиев оксид, различен от калцинирания магнезиев карбонат (магнезит) 2519 90 10  
Магнезиев оксид, калциниран до пълно обезводняване (фритован) 2519 90 30  
Други 2519 90 90  
25.20 Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи малки количества ускорители или забавители    
Природен гипс; анхидрит 2520 10 00  
Гипсови свързващи вещества 2520 20 00  
25.21 Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент 2521 00 00  
25.22 Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от № 2825    
Негасена вар 2522 10 00  
Гасена вар 2522 20 00  
Хидратна вар 2522 30 00  
25.23 Видове хидравличен цимент (включително циментов клинкер), дори оцветени    
Циментов клинкер 2523 10 00  
Портландцимент    
Бял цимент, дори изкуствено оцветен 2523 21 00  
Други 2523 29 00  
Алуминиев цимент 2523 30 00  
Други видове хидравличен цимент 2523 90 00  
25.24 Азбест    
Крокидолит 2524 10 00  
Друг 2524 90 00  
25.25 Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни люспи; отпадъци от слюда    
Слюда, необработена или разцепена на неравномерни листове или люспи 2525 10 00  
Слюда на прах 2525 20 00  
Отпадъци от слюда 2525 30 00  
25.26 Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк    
Несмлени, нито стрити на прах 2526 10 00  
Смлени или стрити на прах 2526 20 00  
25.28 Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена борна киселина, съдържаща максимално 85 % Н3ВО3 в сухо вещество 2528 00 00  
25.29 Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат)    
Фелдшпат 2529 10 00  
Флуорит (флусшпат)    
Съдържащ тегловно 97 % или по-малко калциев флуорид 2529 21 00  
Съдържащ тегловно повече от 97 % калциев флуорид 2529 22 00  
Левцит; нефелин и нефелин сиенит 2529 30 00  
25.30 Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде    
Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани 2530 10 00  
Кизерит, епсомит (естествени магнезиеви сулфати) 2530 20 00  
Други    
целестин и стронцианит 2530 90 30 New  
Сподумен, петалит, лепидолит, амблигонит, хекторит, ядарит и подобни минерали, подходящи за извличане на литий 2530 90 40 New  
Бастнезит, ксенотим и подобни минерали, подходящи за извличане на редкоземни метали, скандий или итрий 2530 90 50 New  
Други 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.