CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - BG 27

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 26
РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ

26.01 Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни пирити (пиритни пепели)    
Железни руди и техните концентрати, различни от пържените железни пирити (пиритни пепели)    
Неагломерирани 2601 11 00  
Агломерирани 2601 12 00  
Пържени железни пирити (пиритни пепели) 2601 20 00  
26.02 Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или повече манган, изчислен върху сух продукт 2602 00 00  
26.03 Медни руди и техните концентрати 2603 00 00  
26.04 Никелови руди и техните концентрати 2604 00 00  
26.05 Кобалтови руди и техните концентрати 2605 00 00  
26.06 Алуминиеви руди и техните концентрати 2606 00 00  
26.07 Оловни руди и техните концентрати 2607 00 00  
26.08 Цинкови руди и техните концентрати 2608 00 00  
26.09 Калаени руди и техните концентрати 2609 00 00  
26.10 Хромни руди и техните концентрати 2610 00 00  
26.11 Волфрамови руди и техните концентрати 2611 00 00  
26.12 Уранови или ториеви руди и техните концентрати    
Уранови руди и техните концентрати    
Уранови руди и пехбленда (уранинит), с тегловно съдържание на уран над 5 % (Eвратом) 2612 10 10  
Други 2612 10 90  
Ториеви руди и техните концентрати    
Монацит; ураноторианит и други ториеви руди, с тегловно съдържание на торий над 20 % (Eвратом) 2612 20 10  
Други 2612 20 90  
26.13 Молибденови руди и техните концентрати    
Пържени 2613 10 00  
Други 2613 90 00  
26.14 Титанови руди и техните концентрати 2614 00 00  
26.15 Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и техните концентрати    
Циркониеви руди и техните концентрати 2615 10 00  
Други 2615 90 00  
26.16 Руди на благородните метали и техните концентрати    
Сребърни руди и техните концентрати 2616 10 00  
Други 2616 90 00  
26.17 Други руди и техните концентрати    
Антимонови руди и техните концентрати 2617 10 00  
Други 2617 90 00  
26.18 Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или стомана 2618 00 00  
26.19 Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други отпадъци от производството на чугун, желязо или стомана    
Отпадъци, годни за повторно извличане на желязо или манган 2619 00 20  
Отпадъци, годни за повторно извличане на ванадия 2619 00 95 New  
Други 2619 00 97 New  
26.20 Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на чугун, желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни съединения    
Съдържащи главно цинк    
Щейн от галванизация (hard zinc spelter) 2620 11 00  
Други 2620 19 00  
Съдържащи главно олово    
Утайки от оловосъдържащ бензин и утайки от оловосъдържащи антидетонаторни препарати 2620 21 00  
Други 2620 29 00  
Съдържащи главно мед 2620 30 00  
Съдържащи главно алуминий 2620 40 00  
Съдържащи арсен, живак, талий или техни смеси от видовете, използвани за извличане на арсен или на тези метали или за производството на техни химически съединения 2620 60 00  
Други    
Съдържащи антимон, берилий, кадмий, хром или техни смеси 2620 91 00  
Други    
Съдържащи главно никел 2620 99 10  
Съдържащи главно ниобий или тантал 2620 99 20  
Съдържащи главно калай 2620 99 40  
Съдържащи главно титан 2620 99 60  
Други 2620 99 95  
26.21 Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли; пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци    
Пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци 2621 10 00  
Други 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.