CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - BG 33

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 32
ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; БОИ И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА

32.01 Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни    
Екстракт от квебрахо 3201 10 00  
Екстракт от мимоза 3201 20 00  
Други    
Екстракти от смрадлика, от валонея, от дъб или кестен 3201 90 20  
Други 3201 90 90  
32.02 Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати, дори съдържащи естествени дъбилни продукти; ензимни препарати за предварително дъбене    
Органични синтетични дъбилни продукти 3202 10 00  
Други 3202 90 00  
32.03 Багрилни вещества от растителен или животински произход (включително багрилните екстракти, с изключение на саждите от животински произход), дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на багрилни вещества от растителен или животински произход    
Багрилни вещества от растителен произход и препарати на базата на тези вещества 3203 00 10  
Багрилни вещества от животински произход и препарати на базата на тези вещества 3203 00 90  
32.04 Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав    
Синтетични органични багрилни вещества и препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на тези багрилни вещества    
Дисперсни багрила и препарати на базата на тези багрила 3204 11 00  
Кисели багрила, дори метализирани, и препарати на базата на тези багрила; стипцовани багрила и препарати на базата на тези багрила 3204 12 00  
Основни багрила и препарати на базата на тези багрила 3204 13 00  
Директни багрила и препарати на базата на тези багрила 3204 14 00  
Кюпни багрила (включително тези, които се използват непосредствено като пигментни багрила) и препарати на базата на тези багрила 3204 15 00  
Реактивни багрила и препарати на базата на тези багрила 3204 16 00  
Пигментни багрила и препарати на базата на тези багрила 3204 17 00  
Каротеноидни багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества 3204 18 00  
Други, включително смесите на две или повече багрилни вещества от подпозиции 320411 до 320419 3204 19 00  
Синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция 3204 20 00  
Други 3204 90 00  
32.05 Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на оцветителни лакове 3205 00 00  
32.06 Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав    
Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид    
Съдържащи тегловно 80 % или повече титанов диоксид, изчислен в сухо вещество 3206 11 00  
Други 3206 19 00  
Пигменти и препарати на базата на хромни съединения 3206 20 00  
Други багрилни вещества и други препарати    
Ултрамарин и препарати от същия 3206 41 00  
Литопон, други пигменти и препарати на базата на цинков сулфид 3206 42 00  
Други    
Магнетит 3206 49 10  
Други 3206 49 70  
Неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори 3206 50 00  
32.07 Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли и гланцове, ангоби, течни лустра и подобни препарати за керамичната, емайловата или стъкларската промишленост, стъклени фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи    
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване и подобни препарати 3207 10 00  
Остъкляващи емайли и гланцове, ангоби и подобни препарати    
Ангоби 3207 20 10  
Други 3207 20 90  
Течни лустра и подобни препарати 3207 30 00  
Фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи    
Стъкло под формата на люспи, с дължина, превишаваща 0,1 mm, но непревишаваща 3,5 mm, и с дебелина, превишаваща 2 микрометра, но непревишаваща 5 микрометра; стъкло под формата на прах или гранули, съдържащо тегловно 99 % или повече силициев диоксид 3207 40 40  
Други 3207 40 85  
32.08 Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от настоящата глава    
На базата на полиестери    
Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава 3208 10 10  
Други 3208 10 90  
На базата на акрилови или винилови полимери    
Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава 3208 20 10  
Други 3208 20 90  
Други    
Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава    
Полиуретан, получен от 2,2′-(третичен бутилимино) диетанол и от 4,4′-метилендициклохексил диизоцианат, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 48 % или повече полимер 3208 90 11  
Съполимер на р-крезол и на дивинилбензен, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 48 % или повече полимер 3208 90 13  
Други 3208 90 19  
Други    
На базата на синтетични полимери 3208 90 91  
На базата на химически модифицирани естествени полимери 3208 90 99  
32.09 Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда    
На базата на акрилови или винилови полимери 3209 10 00  
Други 3209 90 00  
32.10 Други бои и лакове; готови водни пигменти от видовете, използвани за повърхностна дообработка на кожи    
Маслени бои и лакове 3210 00 10  
Други 3210 00 90  
32.11 Сикативни препарати 3211 00 00  
32.12 Пигменти (включително металните прахове и люспи), диспергирани в неводна среда, в течно или пастообразно състояние, от видовете, използвани за производството на бои (включително емайли); фолио за печатане чрез щамповане; бои и други багрилни вещества, представени във форми или опаковки за продажба на дребно    
Фолио за печатане чрез щамповане 3212 10 00  
Други 3212 90 00  
32.13 Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои на таблетки, в туби, бурканчета, шишенца, панички и други подобни    
Бои в асортимент 3213 10 00  
Други 3213 90 00  
32.14 Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството    
Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването    
Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове 3214 10 10  
Покрития, използвани при боядисването 3214 10 90  
Други 3214 90 00  
32.15 Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила, дори концентрирани или в твърдо състояние    
Печатарски мастила    
Черни 3215 11 00  
Други 3215 19 00  
Други    
Мастилени касети (без интегрирана печатаща глава) за оборудване на апарати от подпозиции 844331, 844332 или844339, и включващи механични или електрически компоненти; твърдо мастило в специално създадени форми за поставяне в апарати от подпозиции 844331, 844332 или 844339 3215 90 20  
Други 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.