CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - BG 38

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 37
ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ

37.01 Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки    
За Х (рентгенови) лъчи 3701 10 00 (MTK)
Филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки 3701 20 00 (PCE)
Други плаки и филми, на които поне едната страна е с размер над 255 mm 3701 30 00 (MTK)
Други    
За цветна фотография (полихром) 3701 91 00  
Други 3701 99 00  
37.02 Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване и изготвяне на снимки    
За Х (рентгенови) лъчи 3702 10 00 (MTK)
Други ленти, неперфорирани, с широчина, непревишаваща 105 mm    
За цветна фотография (полихром)    
Ленти за негативи за цветни филми: - с широчина 75 mm или повече, но непревишаваща 105 mm и - с дължина 100 m или повечепредназначени за производството на филми за моментално проявяване на снимки за фотографски апарати 3702 31 91 (MTR)
Други 3702 31 97 (MTR)
Други, с емулсия от сребърни халогениди    
С широчина, непревишаваща 35 mm    
Микрофилми; филми за графичните изкуства 3702 32 10  
Други 3702 32 20  
С широчина, превишаваща 35 mm 3702 32 85  
Други 3702 39 00  
Други ленти, неперфорирани, с широчина, превишаваща 105 mm    
С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, превишаваща 200 m, за цветна фотография (полихром) 3702 41 00 (MTK)
С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, превишаваща 200 m, различни от тези за цветна фотография 3702 42 00 (MTK)
С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, непревишаваща 200 m 3702 43 00 (MTK)
С широчина, превишаваща 105 mm, но непревишаваща 610 mm 3702 44 00 (MTK)
Други ленти за цветна фотография (полихром)    
С широчина, непревишаваща 16 mm 3702 52 00  
С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m, за диапозитиви 3702 53 00 (PCE)
С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m, различни от тези за диапозитиви 3702 54 00 (PCE)
С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m 3702 55 00 (MTR)
С широчина, превишаваща 35 mm 3702 56 00  
Други    
С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m    
Микрофилми; филми за графичните изкуства 3702 96 10  
Други 3702 96 90 (PCE)
С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m    
Микрофилми; филми за графичните изкуства 3702 97 10  
Други 3702 97 90 (MTR)
С широчина, превишаваща 35 mm 3702 98 00  
37.03 Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил    
На роли, с широчина, превишаваща 610 mm 3703 10 00  
Други, за цветна фотография (полихром) 3703 20 00  
Други 3703 90 00  
37.04 Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текстил, експонирани, но непроявени    
Фотографски плаки, ленти и филми 3704 00 10  
Други 3704 00 90  
37.05 Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, различни от кинематографските филми    
За офсетно размножаване 3705 00 10  
Други 3705 00 90  
37.06 Кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или със зарегистриран звук или само със зарегистриран звук    
С широчина 35 mm или повече    
Съдържащи само звукозапис; негативи; междинни работни позитиви 3706 10 20 (MTR)
Други позитиви 3706 10 99 (MTR)
Други    
Съдържащи само звукозапис; негативи; междинни работни позитиви; филми за кинохроника 3706 90 52 (MTR)
Други, с широчина    
Под 10 mm 3706 90 91 (MTR)
10 mm или повече 3706 90 99 (MTR)
37.07 Химически препарати за фотографски цели, различни от лаковете, лепилата и подобни препарати; несмесени продукти, дозирани за фотографски цели или пригодени за продажба на дребно за същите цели, готови за употреба    
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности 3707 10 00  
Други    
Проявители и фиксажи 3707 90 20  
Други 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.