CN8 / NC8 - 2023 45 CN8 / NC8 - 2023 - BG 47

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 46
ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

46.01 Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти; материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за плетене, изтъкани или паралелно подредени в една плоскост, дори завършени (например рогозки, изтривалки и решетки)    
Рогозки, изтривалки и решетки от растителни материали    
От бамбук    
Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене 4601 21 10  
Други 4601 21 90  
От ратан    
Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене 4601 22 10  
Други 4601 22 90  
Други    
Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене 4601 29 10  
Други 4601 29 90  
Други    
От бамбук    
Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти 4601 92 05  
Други    
Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене 4601 92 10  
Други 4601 92 90  
От ратан    
Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти 4601 93 05  
Други    
Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене 4601 93 10  
Други 4601 93 90  
От други растителни материали    
Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти 4601 94 05  
Други    
Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене 4601 94 10  
Други 4601 94 90  
Други    
Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти 4601 99 05  
Други    
Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене 4601 99 10  
Други 4601 99 90  
46.02 Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за плетене или конфекционирани с помощта на артикулите от № 4601; изделия от луфа    
От растителни материали    
От бамбук 4602 11 00  
От ратан 4602 12 00  
Други    
Сламени обвивки за бутилки, служещи за амбалаж или за предпазване 4602 19 10  
Други 4602 19 90  
Други 4602 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.