CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - BG 48

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 47
ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ)

47.01 Механична дървесна маса    
Термомеханична дървесна маса 4701 00 10 (kg)
Друга 4701 00 90 (kg)
47.02 Химична дървесна маса за разтваряне 4702 00 00 (kg)
47.03 Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне    
Неизбелена    
От иглолистни дървесни видове 4703 11 00 (kg)
От други дървесни видове 4703 19 00 (kg)
Полуизбелена или избелена    
От иглолистни дървесни видове 4703 21 00 (kg)
От други дървесни видове 4703 29 00 (kg)
47.04 Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне    
Неизбелена    
От иглолистни дървесни видове 4704 11 00 (kg)
От други дървесни видове 4704 19 00 (kg)
Полуизбелена или избелена    
От иглолистни дървесни видове 4704 21 00 (kg)
От други дървесни видове 4704 29 00 (kg)
47.05 Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка 4705 00 00 (kg)
47.06 Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци) или от други влакнести целулозни материали    
Маса от памучен линтер 4706 10 00  
Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци) 4706 20 00 (kg)
Други, от бамбук 4706 30 00 (kg)
Други    
Механични 4706 91 00 (kg)
Химични 4706 92 00 (kg)
Получени при съчетанието на механична и химична обработка 4706 93 00 (kg)
47.07 Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци)    
От неизбелени крафтхартии или картони или от навълнени хартии или картони 4707 10 00  
Други хартии или картони, получени главно от избелена, но неоцветена химична маса 4707 20 00  
Хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания)    
Стари и непродадени вестници, списания, телефонни указатели, брошури и рекламни материали 4707 30 10  
Други 4707 30 90  
Други, включително несортирани отпадъци и остатъци    
Несортирани 4707 90 10  
Сортирани 4707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.