CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - BG 49

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 48
ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН

48.01 Вестникарска хартия, на роли или на листове 4801 00 00  
48.02 Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803; хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия)    
Хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия) 4802 10 00  
Основи от хартии и картони за светлочувствителни, топлочувствителни или електрочувствителни хартии или картони 4802 20 00  
Основи от хартии за тапети    
Без влакна, получени по механичен способ или на които най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от такива влакна 4802 40 10  
Други 4802 40 90  
Други хартии и картони без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ или на които най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от такива влакна    
С тегло, по-малко от 40g/m² 4802 54 00  
С тегло 40 g/m² или повече, но непревишаващо 150 g/m², на роли    
С тегло 40 g/m² или повече, но по-малко от 60 g/m² 4802 55 15  
С тегло 60 g/m² или повече, но по-малко от 75 g/m² 4802 55 25  
С тегло 75 g/m² или повече, но по-малко от 80 g/m² 4802 55 30  
С тегло 80 g/m² или повече 4802 55 90  
С тегло 40 g/m² или повече, но непревишаващо 150 g/m², на листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение    
С размери на едната страна 297 mm и на другата страна 210 mm (формат А4) 4802 56 20  
Други 4802 56 80  
Други, с тегло 40 g/m² или повече, но непревишаващо 150 g/m² 4802 57 00  
С тегло, превишаващо 150 g/m²    
На роли 4802 58 10  
Други 4802 58 90  
Други хартии и картони, на които повече от 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по механичен или химико-механичен способ    
На роли    
С тегло, по-малко от 72 g/m², на които повече от 50 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по механичен способ 4802 61 15  
Други 4802 61 80  
На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение 4802 62 00  
Други 4802 69 00  
48.03 Хартии от видовете, използвани за направа на тоалетна хартия, на салфетки за почистване на грим, на хартии за подсушаване на ръцете, на салфетки или на подобни хартии за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба; целулозна вата и платна от целулозни влакна, дори крепирани, плисирани, релефно щамповани, перфорирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или напечатани, на роли или на листове    
Целулозна вата 4803 00 10  
Крепирани хартии и платна от целулозни влакна, наречени „tissue“, с тегло на слой    
Непревишаващо 25 g/m² 4803 00 31  
Превишаващо 25 g/m² 4803 00 39  
Други 4803 00 90  
48.04 Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803    
Крафтлайнер    
Неизбелен    
Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ    
С тегло, по-малко от 150 g/m² 4804 11 11  
С тегло 150 g/m² или повече, но по-малко от 175 g/m² 4804 11 15  
С тегло 175 g/m² или повече 4804 11 19  
Други 4804 11 90  
Други    
Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ    
Съставени от един или повече неизбелени слоя и от един външен слой, избелен, полуизбелен или оцветен в масата си, с тегло    
По-малко от 175 g/m² 4804 19 12  
175 g/m² или повече 4804 19 19  
Други 4804 19 30  
Други 4804 19 90  
Крафтхартии за торби    
Неизбелени    
Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ 4804 21 10  
Други 4804 21 90  
Други    
Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ 4804 29 10  
Други 4804 29 90  
Други крафтхартии и крафткартони, с тегло, непревишаващо 150 g/m²    
Неизбелени    
Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ    
За изолация в електротехниката 4804 31 51  
Други 4804 31 58  
Други 4804 31 80  
Други    
Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ    
Равномерно избелени в масата си 4804 39 51  
Други 4804 39 58  
Други 4804 39 80  
Други крафтхартии и крафткартони, с тегло, превишаващо 150 g/m² и по-малко от 225 g/m²    
Неизбелени    
Крафтхартии основа и крафткартони основа, за пропиване, наречени „saturating kraft“ 4804 41 91  
Други 4804 41 98  
Избелени равномерно в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ 4804 42 00  
Други 4804 49 00  
Други крафтхартии и крафткартони с тегло, равно или по-голямо от 225 g/m²    
Неизбелени 4804 51 00  
Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ 4804 52 00  
Други    
Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ 4804 59 10  
Други 4804 59 90  
48.05 Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листове, непретърпели допълнителна преработка или обработки, различни от посочените в забележка 3 от настоящата глава    
Хартия за навълняване, наречена „fluting“ (за вълнообразния слой на велпапе)    
Полухимична хартия за навълняване 4805 11 00  
Хартия от слама за навълняване 4805 12 00  
Други    
Тип „Wellenstoff“ 4805 19 10  
Други 4805 19 90  
Тестлайнер (от рециклирани влакна)    
С тегло, непревишаващо 150 g/m² 4805 24 00  
С тегло, превишаващо 150 g/m² 4805 25 00  
Сулфитна амбалажна хартия 4805 30 00  
Филтърна хартия и картон 4805 40 00  
Филцова хартия и картон 4805 50 00  
Други    
С тегло, непревишаващо 150 g/m² 4805 91 00  
С тегло, превишаващо 150 g/m², но по-малко от 225 g/m² 4805 92 00  
С тегло, равно или по-голямо от 225 g/m²    
От рециклирана хартия 4805 93 20  
Други 4805 93 80  
48.06 Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листове    
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони) 4806 10 00  
Маслоустойчиви хартии 4806 20 00  
Паус 4806 30 00  
Хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни    
Хартия „кристал“ 4806 40 10  
Други 4806 40 90  
48.07 Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли или на листове    
От рециклирана хартия, дори покрити с хартия 4807 00 30  
Други 4807 00 80  
48.08 Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листове, различни от хартиите от № 4803    
Навълнени хартии и картони, дори перфорирани 4808 10 00  
Крафтхартии, крепирани, плисирани, дори релефно щамповани или перфорирани 4808 40 00  
Други 4808 90 00  
48.09 Индиго хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или пренасяне (включително покритите, намазаните или импрегнираните хартии за восъчни листове (циклостилни хартии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли или на листове    
Хартии, наречени „автокопирни“ 4809 20 00  
Други 4809 90 00  
48.10 Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери    
Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели, без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ, или на които най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от такива влакна    
На роли 4810 13 00  
На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение 4810 14 00  
Други 4810 19 00  
Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели, на които повече от 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от влакна, получени по механичен или химико-механичен способ    
Лека грундирана хартия, наречена „LWC“ 4810 22 00  
Други    
На роли 4810 29 30  
Други 4810 29 80  
Крафтхартии и крафткартони, различни от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели    
Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло, непревишаващо 150 g/m² 4810 31 00  
Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло, превишаващо 150 g/m²    
Намазани или покрити с каолин 4810 32 10  
Други 4810 32 90  
Други 4810 39 00  
Други хартии и картони    
Многослойни    
На които всеки слой е избелен 4810 92 10  
Само с един избелен външен слой 4810 92 30  
Други 4810 92 90  
Други    
От избелена маса, покрити с каолин 4810 99 10  
Други 4810 99 80  
48.11 Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от продуктите от № 4803, 4809 или 4810    
Хартии и картони, намазани, покрити или импрегнирани с катран, битум или асфалт 4811 10 00  
Хартии и картони, гумирани или с лепилен слой    
Самозалепващи    
С широчина, непревишаваща 10 cm, покрити с невулканизиран естествен или синтетичен каучук 4811 41 20  
Други 4811 41 90  
Други 4811 49 00  
Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с пластмаси (с изключение на лепилата)    
Избелени, с тегло, превишаващо 150 g/m² 4811 51 00  
Други 4811 59 00  
Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с восък, парафин, стеарин, масла или глицерол 4811 60 00  
Други хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна 4811 90 00  
48.12 Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса 4812 00 00  
48.13 Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички    
На листчета или тръбички 4813 10 00  
На роли с широчина, непревишаваща 5 cm 4813 20 00  
Друга    
На роли с широчина, превишаваща 5 cm, но непревишаваща 15 cm 4813 90 10  
Друга 4813 90 90  
48.14 Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци    
Тапети и подобни стенни облицовки, от намазани или покрити хартии, с прегован, релефно щампован, оцветен, напечатан с мотиви или по друг начин декориран слой от пластмаса върху лицевата страна 4814 20 00  
Други    
Тапети и подобни стенни облицовки от прегована, релефно щампована, оцветена, напечатана с мотиви или по друг начин повърхностно декорирана хартия, намазани или покрити със защитна прозрачна пластмаса 4814 90 10  
Други 4814 90 70  
48.16 Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или пренасяне (различни от включените в № 4809), комплекти от восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии    
Хартии, наречени „автокопирни“ 4816 20 00  
Други 4816 90 00  
48.17 Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция    
Пликове 4817 10 00  
Листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция 4817 20 00  
Кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция 4817 30 00  
48.18 Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm, или нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, спални чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна    
Тоалетна хартия    
С тегло, на слой, непревишаващо 25 g/m² 4818 10 10  
С тегло на слой, превишаващо 25 g/m² 4818 10 90  
Носни кърпички и салфетки за почистване на грим и за подсушаване на ръцете    
Носни кърпички и салфетки за почистване на грим 4818 20 10  
Кърпи за подсушаване на ръцете    
На роли 4818 20 91  
Други 4818 20 99  
Покривки и салфетки за маса 4818 30 00  
Облекло и допълнения към облеклото 4818 50 00  
Други    
Артикули за хирургически, медицински или хигиенни цели, непригодени за продажба на дребно 4818 90 10  
Други 4818 90 90  
48.19 Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни    
Кутии и кашони, от навълнени хартия или картон 4819 10 00  
Кутии и картонени изделия, сгъваеми, от ненавълнени хартия или картон: 4819 20 00  
Торби с широчина на основата 40 cm или повече 4819 30 00  
Други торби; пликове (различни от тези за грамофонни плочи) и кесии, включително конусообразните 4819 40 00  
Други опаковки, включително пликовете за грамофонни плочи 4819 50 00  
Картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни 4819 60 00  
48.20 Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), бележници с дати, канцеларски хартиени кубове, блокове от листове за писма и подобни изделия, тетрадки, попивателна хартия, класьори, подвързии (с подвижни листове и други), папки за досиета и други ученически, канцеларски или книжарски артикули, от хартия или картон, включително връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи листове от индиго; албуми за мостри или колекции и корици за книги, от хартия или картон    
Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), канцеларски хартиени кубове, блокове от листове за писма, бележници с дати и подобни изделия    
Регистри, счетоводни книги и кочани за поръчки или за квитанции 4820 10 10  
Бележници, блокове от листове за писма, канцеларски хартиени кубове 4820 10 30  
Бележници с дати 4820 10 50  
Други 4820 10 90  
Тетрадки 4820 20 00  
Класьори, подвързии (различни от кориците за книги) и папки за досиета 4820 30 00  
Връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи листове от индиго 4820 40 00  
Албуми за мостри или за колекции 4820 50 00  
Други 4820 90 00  
48.21 Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не    
Напечатани    
Самозалепващи 4821 10 10  
Други 4821 10 90  
Други    
Самозалепващи 4821 90 10  
Други 4821 90 90  
48.22 Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, хартия или картон, дори перфорирани или втвърдени    
От видовете, използвани за навиване на текстилни конци 4822 10 00  
Други 4822 90 00  
48.23 Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна    
Хартия и картон, филтърни 4823 20 00  
Диаграмна хартия за регистриращи апарати, на бобини, листове или дискове 4823 40 00  
Табли, чинии, чаши и подобни артикули, от хартия или картон    
От бамбук 4823 61 00  
Други    
Табли и чинии 4823 69 10  
Други 4823 69 90  
Отлети или пресовани артикули, от хартиена маса    
Амбалаж на гнезда за яйца 4823 70 10  
Други 4823 70 90  
Други    
Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели 4823 90 40  
Други 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.