CN8 / NC8 - 2023 49 CN8 / NC8 - 2023 - BG 51

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 50
ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА

50.01 Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене 5001 00 00  
50.02 Сурова коприна („греж“) (неусукана) 5002 00 00  
50.03 Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали) 5003 00 00  
50.04 Прежди от естествена коприна (различни от преждите от отпадъци от естествена коприна), непригодени за продажба на дребно    
Неизбелени, изварени или избелени 5004 00 10  
Други 5004 00 90  
50.05 Прежди от отпадъци от естествена коприна, непригодени за продажба на дребно    
Неизбелени, изварени или избелени 5005 00 10  
Други 5005 00 90  
50.06 Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, пригодени за продажба на дребно; нишки от Месина    
Прежди от естествена коприна 5006 00 10  
Прежди от отпадъци от естествена коприна; нишки от Месина 5006 00 90  
50.07 Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна    
Тъкани от отпадъци от копринен дреб 5007 10 00 (MTK)
Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече естествена коприна или отпадъци от естествена коприна, различни от копринен дреб (буретни прежди)    
Креп    
Неизбелени, изварени или избелени 5007 20 11 (MTK)
Други 5007 20 19 (MTK)
Понже, хабутай, хонан, шантунг, корах и подобни тъкани от Далечния изток, изцяло от естествена коприна (несмесена с копринен дреб или с други копринени отпадъци, или с други текстилни материали)    
Със сплитка лито, неизбелени или само изварени 5007 20 21 (MTK)
Други    
Със сплитка лито 5007 20 31 (MTK)
Други 5007 20 39 (MTK)
Други    
Рехави тъкани (несбито тъкани) 5007 20 41 (MTK)
Други    
Неизбелени, изварени или избелени 5007 20 51 (MTK)
Обагрени 5007 20 59 (MTK)
От прежди с различни цветове    
С широчина, превишаваща 57 cm, но непревишаваща 75 cm 5007 20 61 (MTK)
Други 5007 20 69 (MTK)
Печатани 5007 20 71 (MTK)
Други тъкани    
Неизбелени, изварени или избелени 5007 90 10 (MTK)
Обагрени 5007 90 30 (MTK)
От прежди с различни цветове 5007 90 50 (MTK)
Печатани 5007 90 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.