CN8 / NC8 - 2023 52 CN8 / NC8 - 2023 - BG 54

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 53
ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА

53.01 Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)    
Необработен или отопен лен 5301 10 00  
Очукан, швингован, ресан или по друг начин обработен лен, непреден    
Очукан или швингован 5301 21 00  
Друг 5301 29 00  
Дреб и отпадъци от лен 5301 30 00  
53.02 Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)    
Необработен или отопен коноп 5302 10 00  
Други 5302 90 00  
53.03 Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)    
Юта и други текстилни ликови влакна, необработени или отопени 5303 10 00  
Други 5303 90 00  
53.05 Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) 5305 00 00  
53.06 Прежди от лен    
Единични    
Непригодени за продажба на дребно    
С линейна плътност 833,3 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 12) 5306 10 10  
С линейна плътност, по-малка от 833,3 dtex, но не по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 12, но непревишаващ 36) 5306 10 30  
С линейна плътност, по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 36) 5306 10 50  
Пригодени за продажба на дребно 5306 10 90  
Усукани или корд (многократно пресукани)    
Непригодени за продажба на дребно 5306 20 10  
Пригодени за продажба на дребно 5306 20 90  
53.07 Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303    
Единични 5307 10 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) 5307 20 00  
53.08 Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди    
Прежди от кокосови влакна 5308 10 00  
Конопени прежди    
Непригодени за продажба на дребно 5308 20 10  
Пригодени за продажба на дребно 5308 20 90  
Други    
Прежди от рами    
С линейна плътност 277,8 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 36) 5308 90 12  
С линейна плътност, по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 36) 5308 90 19  
Хартиени прежди 5308 90 50  
Други 5308 90 90  
53.09 Тъкани от лен    
Съдържащи тегловно 85 % или повече лен    
Неизбелени или избелени    
Неизбелени 5309 11 10 (MTK)
Избелени 5309 11 90 (MTK)
Други 5309 19 00 (MTK)
Съдържащи тегловно по-малко от 85 % лен    
Неизбелени или избелени 5309 21 00 (MTK)
Други 5309 29 00 (MTK)
53.10 Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303    
Неизбелени    
С широчина, непревишаваща 150 cm 5310 10 10 (MTK)
С широчина, превишаваща 150 cm 5310 10 90 (MTK)
Други 5310 90 00 (MTK)
53.11 Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди    
Тъкани от рами 5311 00 10 (MTK)
Други 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.