CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - BG 55

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 54
СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

54.01 Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на дребно    
От синтетични нишки    
Непригодени за продажба на дребно    
Прежди със сърцевина, наречени „core yarn“    
Нишки от полиестер, обвити с памучни влакна 5401 10 12  
Други 5401 10 14  
Други    
Текстурирани прежди 5401 10 16  
Други 5401 10 18  
Пригодени за продажба на дребно 5401 10 90  
От изкуствени нишки    
Непригодени за продажба на дребно 5401 20 10  
Пригодени за продажба на дребно 5401 20 90  
54.02 Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex    
Прежди с висока здравина, от найлон или други полиамиди, дори текстурирани    
От арамиди 5402 11 00  
Други 5402 19 00  
Прежди с висока здравина, от полиестери, дори текстурирани 5402 20 00  
Текстурирани прежди    
От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда 50 tex или по-малко 5402 31 00  
От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда повече от 50 tex 5402 32 00  
От полиестери 5402 33 00  
От полипропилен 5402 34 00  
Други 5402 39 00  
Други прежди, единични, без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър    
От еластомери 5402 44 00  
Други, от найлон или от други полиамиди 5402 45 00  
Други, от полиестери, частично ориентирани 5402 46 00  
Други, от полиестери 5402 47 00  
Други, от полипропилен 5402 48 00  
Други 5402 49 00  
Други прежди, единични, със сук, превишаващ 50    
От найлон или от други полиамиди 5402 51 00  
От полиестери 5402 52 00  
От полипропилен 5402 53 00  
Други 5402 59 00  
Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани)    
От найлон или от други полиамиди 5402 61 00  
От полиестери 5402 62 00  
От полипропилен 5402 63 00  
Други 5402 69 00  
54.03 Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex    
Прежди с висока здравина, от вискозна коприна 5403 10 00  
Други прежди, единични    
От вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 120 сука на метър 5403 31 00  
От вискозна коприна, със сук, превишаващ 120 сука на метър 5403 32 00  
От целулозен ацетат 5403 33 00  
Други 5403 39 00  
Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани)    
От вискозна коприна 5403 41 00  
От ацетатна коприна 5403 42 00  
Други 5403 49 00  
54.04 Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm    
Монофиламенти    
От еластомери 5404 11 00  
Други, от полипропилен 5404 12 00  
Други 5404 19 00  
Други    
От полипропилен 5404 90 10  
Други 5404 90 90  
54.05 Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от изкуствени текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm 5405 00 00  
54.06 Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно 5406 00 00  
54.07 Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5404    
Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, или от полиестери 5407 10 00 (MTK)
Тъкани, получени от ленти или от подобни форми    
От полиетилен или от полипропилен, с широчина    
По-малка от 3 m 5407 20 11 (MTK)
3 m или повече 5407 20 19 (MTK)
Други 5407 20 90 (MTK)
„Тъкани“, посочени в забележка 9 от раздел ХI 5407 30 00 (MTK)
Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % нишки от найлон или от други полиамиди    
Неизбелени или избелени 5407 41 00 (MTK)
Обагрени 5407 42 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5407 43 00 (MTK)
Печатани 5407 44 00 (MTK)
Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече текстурирани нишки от полиестер    
Неизбелени или избелени 5407 51 00 (MTK)
Обагрени 5407 52 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5407 53 00 (MTK)
Печатани 5407 54 00 (MTK)
Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % нишки от полиестер    
Съдържащи тегловно 85 % или повече нетекстурирани нишки от полиестер    
Неизбелени или избелени 5407 61 10 (MTK)
Обагрени 5407 61 30 (MTK)
От прежди с различни цветове 5407 61 50 (MTK)
Печатани 5407 61 90 (MTK)
Други    
Неизбелени или избелени 5407 69 10 (MTK)
Други 5407 69 90 (MTK)
Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече синтетични нишки    
Неизбелени или избелени 5407 71 00 (MTK)
Обагрени 5407 72 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5407 73 00 (MTK)
Печатани 5407 74 00 (MTK)
Други тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % синтетични нишки и смесени предимно или само с памук    
Неизбелени или избелени 5407 81 00 (MTK)
Обагрени 5407 82 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5407 83 00 (MTK)
Печатани 5407 84 00 (MTK)
Други тъкани    
Неизбелени или избелени 5407 91 00 (MTK)
Обагрени 5407 92 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5407 93 00 (MTK)
Печатани 5407 94 00 (MTK)
54.08 Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405    
Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от вискозна коприна 5408 10 00 (MTK)
Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени нишки, ленти или подобни форми    
Неизбелени или избелени 5408 21 00 (MTK)
Обагрени    
С широчина, превишаваща 135 сm, но непревишаваща 155 сm, със сплитка лито, кепър, кръстосан кепър или сатен 5408 22 10 (MTK)
Други 5408 22 90 (MTK)
От прежди с различни цветове 5408 23 00 (MTK)
Печатани 5408 24 00 (MTK)
Други тъкани    
Неизбелени или избелени 5408 31 00 (MTK)
Обагрени 5408 32 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5408 33 00 (MTK)
Печатани 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.