CN8 / NC8 - 2023 54 CN8 / NC8 - 2023 - BG 56

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 55
ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА

55.01 Кабели от синтетични нишки    
От найлон или от други полиамиди    
От арамиди 5501 11 00  
Други 5501 19 00  
От полиестери 5501 20 00  
Акрилни или модакрилни 5501 30 00  
От полипропилен 5501 40 00  
Други 5501 90 00  
55.02 Кабели от изкуствени нишки    
От целулозен ацетат 5502 10 00  
Други 5502 90 00  
55.03 Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене    
От найлон или от други полиамиди    
От арамиди 5503 11 00  
Други 5503 19 00  
От полиестери 5503 20 00  
Акрилни или модакрилни 5503 30 00  
От полипропилен 5503 40 00  
Други 5503 90 00  
55.04 Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене    
От вискозна коприна 5504 10 00  
Други 5504 90 00  
55.05 Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци)    
От синтетични влакна    
От найлон или от други полиамиди 5505 10 10  
От полиестери 5505 10 30  
Акрилни или модакрилни 5505 10 50  
От полипропилен 5505 10 70  
Други 5505 10 90  
От изкуствени влакна 5505 20 00  
55.06 Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин за предене    
От найлон или от други полиамиди 5506 10 00  
От полиестери 5506 20 00  
Акрилни или модакрилни 5506 30 00  
От полипропилен 5506 40 00  
Други 5506 90 00  
55.07 Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин за предене 5507 00 00  
55.08 Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна, дори пригодени за продажба на дребно    
От синтетични щапелни влакна    
Непригодени за продажба на дребно 5508 10 10  
Пригодени за продажба на дребно 5508 10 90  
От изкуствени щапелни влакна    
Непригодени за продажба на дребно 5508 20 10  
Пригодени за продажба на дребно 5508 20 90  
55.09 Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно    
Съдържащи тегловно 85 % или повече щапелни влакна от найлон или от други полиамиди    
Единични 5509 11 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) 5509 12 00  
Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни щапелни влакна    
Единични 5509 21 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) 5509 22 00  
Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна    
Единични 5509 31 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) 5509 32 00  
Други прежди, съдържащи тегловно най-малко 85 % синтетични щапелни влакна    
Единични 5509 41 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) 5509 42 00  
Други прежди от полиестерни щапелни влакна    
Смесени предимно или само с изкуствени щапелни влакна 5509 51 00  
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми 5509 52 00  
Смесени предимно или само с памук 5509 53 00  
Други 5509 59 00  
Други прежди от акрилни или модакрилни щапелни влакна    
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми 5509 61 00  
Смесени предимно или само с памук 5509 62 00  
Други 5509 69 00  
Други прежди    
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми 5509 91 00  
Смесени предимно или само с памук 5509 92 00  
Други 5509 99 00  
55.10 Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно    
Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени щапелни влакна    
Единични 5510 11 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) 5510 12 00  
Други прежди, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми 5510 20 00  
Други прежди, смесени предимно или само с памук 5510 30 00  
Други прежди 5510 90 00  
55.11 Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно    
От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно най-малко 85 % от тези влакна 5511 10 00  
От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % от тези влакна 5511 20 00  
От изкуствени щапелни влакна 5511 30 00  
55.12 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече синтетични щапелни влакна    
Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни щапелни влакна    
Неизбелени или избелени 5512 11 00 (MTK)
Други    
Печатани 5512 19 10 (MTK)
Други 5512 19 90 (MTK)
Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна    
Неизбелени или избелени 5512 21 00 (MTK)
Други    
Печатани 5512 29 10 (MTK)
Други 5512 29 90 (MTK)
Други    
Неизбелени или избелени 5512 91 00 (MTK)
Други    
Печатани 5512 99 10 (MTK)
Други 5512 99 90 (MTK)
55.13 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m²    
Неизбелени или избелени    
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито    
С широчина, непревишаваща 165 сm 5513 11 20 (MTK)
С широчина, превишаваща 165 сm 5513 11 90 (MTK)
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5513 12 00 (MTK)
Други тъкани от полиестерни щапелни влакна 5513 13 00 (MTK)
Други тъкани 5513 19 00 (MTK)
Обагрени    
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито 5513 21 00 (MTK)
Други тъкани от полиестерни щапелни влакна    
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5513 23 10 (MTK)
Други 5513 23 90 (MTK)
Други тъкани 5513 29 00 (MTK)
От прежди с различни цветове    
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито 5513 31 00 (MTK)
Други тъкани 5513 39 00 (MTK)
Печатани    
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито 5513 41 00 (MTK)
Други тъкани 5513 49 00 (MTK)
55.14 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m²    
Неизбелени или избелени    
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито 5514 11 00 (MTK)
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5514 12 00 (MTK)
Други тъкани    
От полиестерни щапелни влакна 5514 19 10 (MTK)
Други 5514 19 90 (MTK)
Обагрени    
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито 5514 21 00 (MTK)
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5514 22 00 (MTK)
Други тъкани от полиестерни щапелни влакна 5514 23 00 (MTK)
Други тъкани 5514 29 00 (MTK)
От прежди с различни цветове    
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито 5514 30 10 (MTK)
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5514 30 30 (MTK)
Други тъкани от полиестерни щапелни влакна 5514 30 50 (MTK)
Други тъкани 5514 30 90 (MTK)
Печатани    
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито 5514 41 00 (MTK)
От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5514 42 00 (MTK)
Други тъкани от полиестерни щапелни влакна 5514 43 00 (MTK)
Други тъкани 5514 49 00 (MTK)
55.15 Други тъкани от синтетични щапелни влакна    
От полиестерни щапелни влакна    
Смесени предимно или само с щапелни влакна от вискозна коприна    
Неизбелени или избелени 5515 11 10 (MTK)
Печатани 5515 11 30 (MTK)
Други 5515 11 90 (MTK)
Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки    
Неизбелени или избелени 5515 12 10 (MTK)
Печатани 5515 12 30 (MTK)
Други 5515 12 90 (MTK)
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми    
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни    
Неизбелени или избелени 5515 13 11 (MTK)
Други 5515 13 19 (MTK)
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни    
Неизбелени или избелени 5515 13 91 (MTK)
Други 5515 13 99 (MTK)
Други    
Неизбелени или избелени 5515 19 10 (MTK)
Печатани 5515 19 30 (MTK)
Други 5515 19 90 (MTK)
От акрилни или модакрилни щапелни влакна    
Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки    
Неизбелени или избелени 5515 21 10 (MTK)
Печатани 5515 21 30 (MTK)
Други 5515 21 90 (MTK)
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми    
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни    
Неизбелени или избелени 5515 22 11 (MTK)
Други 5515 22 19 (MTK)
Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни    
Неизбелени или избелени 5515 22 91 (MTK)
Други 5515 22 99 (MTK)
Други 5515 29 00 (MTK)
Други тъкани    
Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки    
Неизбелени или избелени 5515 91 10 (MTK)
Печатани 5515 91 30 (MTK)
Други 5515 91 90 (MTK)
Други    
Неизбелени или избелени 5515 99 20 (MTK)
Печатани 5515 99 40 (MTK)
Други 5515 99 80 (MTK)
55.16 Тъкани от изкуствени щапелни влакна    
Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени щапелни влакна    
Неизбелени или избелени 5516 11 00 (MTK)
Обагрени 5516 12 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5516 13 00 (MTK)
Печатани 5516 14 00 (MTK)
Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки    
Неизбелени или избелени 5516 21 00 (MTK)
Обагрени 5516 22 00 (MTK)
От прежди с различни цветове    
Жакардови тъкани с широчина 140 сm и повече (дюшеклък) 5516 23 10 (MTK)
Други 5516 23 90 (MTK)
Печатани 5516 24 00 (MTK)
Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми    
Неизбелени или избелени 5516 31 00 (MTK)
Обагрени 5516 32 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5516 33 00 (MTK)
Печатани 5516 34 00 (MTK)
Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с памук    
Неизбелени или избелени 5516 41 00 (MTK)
Обагрени 5516 42 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5516 43 00 (MTK)
Печатани 5516 44 00 (MTK)
Други    
Неизбелени или избелени 5516 91 00 (MTK)
Обагрени 5516 92 00 (MTK)
От прежди с различни цветове 5516 93 00 (MTK)
Печатани 5516 94 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.