CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - BG 57

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 56
ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО

56.01 Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали    
Вати от текстилни материали и артикули от тези вати    
От памук    
Хигроскопичен 5601 21 10  
Друг 5601 21 90  
От синтетични или изкуствени влакна    
Рула с диаметър, непревишаващ 8 mm 5601 22 10  
Други 5601 22 90  
Други 5601 29 00  
Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали 5601 30 00  
56.02 Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани    
Иглонабити филцове и продукти, изработени по метода прошивоплетене    
Неимпрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани    
Иглонабити филцове    
От юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303 5602 10 11  
От други текстилни материали 5602 10 19  
Продукти, изработени по метода прошивоплетене    
От вълна или от фини животински косми 5602 10 31  
От други текстилни материали 5602 10 38  
Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани 5602 10 90  
Други филцове, неимпрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани    
От вълна или от фини животински косми 5602 21 00  
От други текстилни материали 5602 29 00  
Други 5602 90 00  
56.03 Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани    
От синтетични или изкуствени нишки    
С тегло, непревишаващо 25 g/m²    
Промазани или покрити 5603 11 10  
Други 5603 11 90  
С тегло, превишаващо 25 g/m², но непревишаващо 70 g/m²    
Промазани или покрити 5603 12 10  
Други 5603 12 90  
С тегло, превишаващо 70 g/m², но непревишаващо 150 g/m²    
Промазани или покрити 5603 13 10  
Други 5603 13 90  
С тегло, превишаващо 150 g/m²    
Промазани или покрити 5603 14 10  
Други 5603 14 90  
Други    
С тегло, непревишаващо 25 g/m²    
Промазани или покрити 5603 91 10  
Други 5603 91 90  
С тегло, превишаващо 25 g/m², но непревишаващо 70 g/m²    
Промазани или покрити 5603 92 10  
Други 5603 92 90  
С тегло, превишаващо 70 g/m², но непревишаващо 150 g/m²    
Промазани или покрити 5603 93 10  
Други 5603 93 90  
С тегло, превишаващо 150 g/m²    
Промазани или покрити 5603 94 10  
Други 5603 94 90  
56.04 Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси    
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил 5604 10 00  
Други    
Прежди с висока здравина, от полиестер, найлон или други полиамиди или вискозна коприна, импрегнирани или промазани 5604 90 10  
Други 5604 90 90  
56.05 Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал 5605 00 00  
56.06 Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, различни от тези от № 5605 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“    
Прежди, наречени „във верижка“ 5606 00 10  
Други    
Обвити прежди 5606 00 91  
Други 5606 00 99  
56.07 Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси    
От сизал или от други текстилни влакна от рода Аgavе    
Канапи за свързване или връзване 5607 21 00  
Други 5607 29 00  
От полиетилен или полипропилен    
Канапи за свързване или връзване 5607 41 00  
Други    
С линейна плътност, по-голяма от 50000 dtex (5 g/m)    
Плетени 5607 49 11  
Други 5607 49 19  
С линейна плътност 50000 dtex (5 g/m) или по-малка 5607 49 90  
От други синтетични влакна    
От найлон или от други полиамиди или полиестери    
С линейна плътност, по-голяма от 50000 dtex (5 g/m)    
Плетени 5607 50 11  
Други 5607 50 19  
С линейна плътност 50000 dtex (5 g/m) или по-малка 5607 50 30  
От други синтетични влакна 5607 50 90  
Други    
От абака (манилски коноп или Musa textilis Nee) или от други твърди влакна (от листове); от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303 5607 90 20  
Други 5607 90 90  
56.08 Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи за риболов и други конфекционирани мрежи, изработени от текстилни материали    
От синтетични или изкуствени текстилни материали    
Конфекционирани мрежи за риболов    
От канапи, въжета или дебели въжета 5608 11 20  
Други 5608 11 80  
Други    
Конфекционирани мрежи    
От найлон или от други полиамиди    
От канапи, въжета или дебели въжета 5608 19 11  
Други 5608 19 19  
Други 5608 19 30  
Други 5608 19 90  
Други 5608 90 00  
56.09 Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, от канапи, въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени другаде 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.