CN8 / NC8 - 2023 56 CN8 / NC8 - 2023 - BG 58

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 57
КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

57.01 Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани    
От вълна или от фини животински косми    
Съдържащи тегловно повече от 10 % общо коприна или копринен дреб (копринени отпадъци) 5701 10 10 (MTK)
Други 5701 10 90 (MTK)
От други текстилни материали    
От коприна, копринен дреб (копринени отпадъци), синтетични влакна, прежди от № 5605 или от текстилни материали с метални нишки 5701 90 10 (MTK)
От други текстилни материали 5701 90 90 (MTK)
57.02 Тъкàни килими и други тъкàни подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкàни килими    
Килими, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкàни килими 5702 10 00 (MTK)
Подови настилки от кокосови влакна 5702 20 00 (MTK)
Други, с влас, неконфекционирани    
От вълна или от фини животински косми    
Килими, наречени „Axminster“ 5702 31 10 (MTK)
Други 5702 31 80 (MTK)
От синтетични или изкуствени текстилни материали 5702 32 00 (MTK)
От други текстилни материали 5702 39 00 (MTK)
Други, с влас, конфекционирани    
От вълна или от фини животински косми    
Килими, наречени „Axminster“ 5702 41 10 (MTK)
Други 5702 41 90 (MTK)
От синтетични или изкуствени текстилни материали 5702 42 00 (MTK)
От други текстилни материали 5702 49 00 (MTK)
Други, без влас, неконфекционирани    
От вълна или от фини животински косми 5702 50 10 (MTK)
От синтетични или изкуствени текстилни материали    
От полипропилен 5702 50 31 (MTK)
Други 5702 50 39 (MTK)
От други текстилни материали 5702 50 90 (MTK)
Други, без влас, конфекционирани    
От вълна или от фини животински косми 5702 91 00 (MTK)
От синтетични или изкуствени текстилни материали    
От полипропилен 5702 92 10 (MTK)
Други 5702 92 90 (MTK)
От други текстилни материали 5702 99 00 (MTK)
57.03 Килими и други подови настилки от текстилни материали (включително тревни чимове), тъфтинг, дори конфекционирани    
От вълна или от фини животински косми 5703 10 00 (MTK)
От найлон или от други полиамиди    
Тревни чимове (изкуствена трева) 5703 21 00 (MTK)
Други    
Печатани    
С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m² 5703 29 10 (MTK)
Други 5703 29 19 (MTK)
Други    
С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m² 5703 29 91 (MTK)
Други 5703 29 99 (MTK)
От други синтетични или изкуствени текстилни материали    
Тревни чимове (изкуствена трева) 5703 31 00 (MTK)
Други    
От полипропилен    
С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m² 5703 39 10 (MTK)
Други 5703 39 19 (MTK)
Други    
С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m² 5703 39 91 (MTK)
Други 5703 39 99 (MTK)
От други текстилни материали    
С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m² 5703 90 20 (MTK)
Други 5703 90 80 (MTK)
57.04 Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани    
С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m² 5704 10 00 (MTK)
С квадратна форма, с повърхност, превишаваща 0,3 m², но непревишаваща 1 m² 5704 20 00 (MTK)
Други 5704 90 00 (MTK)
57.05 Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани    
От синтетични или изкуствени текстилни материали 5705 00 30 (MTK)
От други текстилни материали 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.