CN8 / NC8 - 2023 59 CN8 / NC8 - 2023 - BG 61

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 60
ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ

60.01 Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“) и хавлиени платове, трикотажни    
Платове, наречени „с дълъг влас“ 6001 10 00  
Хавлиени платове    
От памук 6001 21 00  
От синтетични или изкуствени влакна 6001 22 00  
От други текстилни материали 6001 29 00  
Други    
От памук 6001 91 00  
От синтетични или изкуствени влакна 6001 92 00  
От други текстилни материали 6001 99 00  
60.02 Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 6001    
Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки 6002 40 00  
Други 6002 90 00  
60.03 Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, различни от тези от № 6001 или 6002    
От вълна или от фини животински косми 6003 10 00  
От памук 6003 20 00  
От синтетични влакна    
Дантели тип „Rachel“ 6003 30 10  
Други 6003 30 90  
От изкуствени влакна 6003 40 00  
Други 6003 90 00  
60.04 Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 6001    
Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки 6004 10 00  
Други 6004 90 00  
60.05 Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), различни от тези от № 6001 до 6004    
От памук    
Неизбелени или избелени 6005 21 00  
Обагрени 6005 22 00  
От прежди с различни цветове 6005 23 00  
Печатани 6005 24 00  
От синтетични влакна    
Платове, упоменати в забележка 1 към подпозициите от настоящата глава 6005 35 00  
Други, неизбелени или избелени 6005 36 00  
Други, обагрени 6005 37 00  
Други, от прежди с различни цветове 6005 38 00  
Други, печатани 6005 39 00  
От изкуствени влакна    
Неизбелени или избелени 6005 41 00  
Обагрени 6005 42 00  
От прежди с различни цветове 6005 43 00  
Печатани 6005 44 00  
Други    
От вълна или от фини животински косми 6005 90 10  
Други 6005 90 90  
60.06 Други трикотажни платове    
От вълна или от фини животински косми 6006 10 00  
От памук    
Неизбелени или избелени 6006 21 00  
Обагрени 6006 22 00  
От прежди с различни цветове 6006 23 00  
Печатани 6006 24 00  
От синтетични влакна    
Неизбелени или избелени 6006 31 00  
Обагрени 6006 32 00  
От прежди с различни цветове 6006 33 00  
Печатани 6006 34 00  
От изкуствени влакна    
Неизбелени или избелени 6006 41 00  
Обагрени 6006 42 00  
От прежди с различни цветове 6006 43 00  
Печатани 6006 44 00  
Други 6006 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.