CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - BG 69

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 68
ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

68.01 Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от естествени камъни (различни от шистите) 6801 00 00  
68.02 Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни (включително шистите), оцветени изкуствено    
Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули, дори с форма, различна от квадратна или правоъгълна, чиято най-голяма страна може да се впише в квадрат със страна, по-малка от 7 сm; изкуствено оцветени гранули, отломки и прах 6802 10 00  
Други дялани или строителни камъни и изделия от тях, просто разрязани или разцепени, с равна или гладка повърхност    
Мрамор, травертин и алабастър 6802 21 00  
Гранит 6802 23 00  
Други камъни 6802 29 00  
Други    
Мрамор, травертин и алабастър 6802 91 00  
Други варовикови камъни 6802 92 00  
Гранит    
Полиран, декориран или обработен по друг начин, но не скулптиран, с нетно тегло, равно или превишаващо 10 kg 6802 93 10  
Друг 6802 93 90  
Други камъни    
Полирани, декорирани или обработени по друг начин, но нескулптирани, с нетно тегло, равно или превишаващо 10 kg 6802 99 10  
Други 6802 99 90  
68.03 Обработени естествени шисти и изделия от естествени или агломерирани шисти    
Шисти за покриви и фасади 6803 00 10  
Други 6803 00 90  
68.04 Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за мелене, дефибриране, стриване, точене, полиране, шлайфане или нарязване, камъни за ръчно точене или полиране и техните части от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика, дори с части от други материали    
Мелнични камъни за мелене или дефибриране 6804 10 00  
Други абразивни дискове и подобни артикули    
От естествен или синтетичен, агломериран диамант 6804 21 00  
От други агломерирани абразиви или от керамика    
От изкуствени абразиви, със свързващо вещество    
От синтетични или изкуствени смоли    
Неподсилени 6804 22 12  
Подсилени 6804 22 18  
От керамика или силикати 6804 22 30  
От други материали 6804 22 50  
Други 6804 22 90  
От естествени камъни 6804 23 00  
Камъни за ръчно точене или полиране 6804 30 00  
68.05 Естествени или изкуствени абразиви на прах или на зърна, нанесени върху текстилни продукти, хартия, картон или други материали, дори нарязани, зашити или съединени по друг начин    
Нанесени само върху тъкани от текстилни материали 6805 10 00  
Нанесени само върху хартия или картон 6805 20 00  
Нанесени върху други материали 6805 30 00  
68.06 Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти; смеси и изделия от минерални материали, използвани като термични или звукови изолатори или за поглъщане на звука, с изключение на тези от № 6811, 6812 или от глава 69    
Шлакови вати, минерални вати, дори смесени помежду си, в насипно състояние, на листове или на рула 6806 10 00  
Експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти, дори смесени помежду си    
Експандирани глини 6806 20 10  
Други 6806 20 90  
Други 6806 90 00  
68.07 Изделия от асфалт или от подобни продукти (например нефтен битум, смола)    
На рула 6807 10 00 (MTK)
Други 6807 90 00  
68.08 Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни артикули от растителни влакна, от слама или от трици, трески, частици, стърготини или други отпадъци от дърво, агломерирани с цимент, с гипс или с други минерални свързващи вещества 6808 00 00  
68.09 Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс    
Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни артикули, без украса    
Покрити или подсилени само с хартия или картон 6809 11 00 (MTK)
Други 6809 19 00 (MTK)
Други изделия 6809 90 00  
68.10 Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори армирани    
Керемиди, плочи, плочки, тухли и подобни артикули    
Блокове и тухли за строителството    
От лек бетон (на основата на натрошена пемза, гранулирана шлака и т.н.) 6810 11 10  
Други 6810 11 90  
Други 6810 19 00  
Други изделия    
Сглобяеми строителни елементи 6810 91 00  
Други 6810 99 00  
68.11 Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни    
Съдържащи азбест 6811 40 00  
Несъдържащи азбест    
Гофрирани плоскости 6811 81 00  
Други плочи, пана, плочки, керемиди и подобни артикули 6811 82 00  
Други изделия 6811 89 00  
68.12 Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест (прежди, конци, тъкани, облекла, шапки, обувки, уплътнения), дори армирани, различни от тези в № 6811 или 6813    
От крокидолит    
Обработени влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат 6812 80 10  
Други 6812 80 90  
Други    
Облекла, принадлежности за облекла, обувки и шапки 6812 91 00  
Други    
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и магнезиев карбонат 6812 99 10  
Други 6812 99 90  
68.13 Триещи се гарнитури (например плочи, рула, ленти, сегменти, дискове, шайби), немонтирани, за спирачки, за съединители или за всякакви триещи се части, на базата на азбест, други минерални вещества или целулоза, дори комбинирани с текстил или други материали    
Съдържащи азбест 6813 20 00  
Несъдържащи азбест    
Гарнитури за спирачки 6813 81 00  
Други 6813 89 00  
68.14 Обработена слюда и изделия от слюда, включително агломерирана или възстановена слюда, дори върху подложка от хартия, от картон или от други материали    
Плочи, листове и ленти от агломерирана или възстановена слюда, дори върху подложка 6814 10 00  
Други 6814 90 00  
68.15 Изделия от камъни или от други минерални материали (включително въглеродните влакна, изделията от тях и изделията от торф), неупоменати, нито включени другаде    
Въглеродни влакна; изделия от въглеродни влакна за употреба, различна от тази в електротехниката; други изделия от графит или от други форми на въглерода за употреба, различна от тази в електротехниката    
Въглеродни влакна 6815 11 00  
Тъкани от въглеродни влакна 6815 12 00  
Други изделия от въглеродни влакна 6815 13 00  
Други 6815 19 00  
Изделия от торф 6815 20 00  
Други изделия    
Съдържащи магнезит, магнезиев оксид под формата на периклаз, доломит, включително под формата на доломитна вар, или хромит 6815 91 00  
Други 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.