CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - BG 70

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 69
КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ

I. ПРОДУКТИ ОТ ИНФУЗОРНА СИЛИКАТНА ПРЪСТ ИЛИ АНАЛОГИЧНА СИЛИКАТНА ПРЪСТ И ОГНЕУПОРНИ ПРОДУКТИ    
69.01 Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) или от аналогична силикатна пръст 6901 00 00  
69.02 Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за строителството, различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст    
Съдържащи тегловно повече от 50 % от елементите Mg, Ca или Cr, взети поотделно или заедно, изразени като MgO, CaO или Cr2O3 6902 10 00  
Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид (Al2O3), силициев диоксид (SiO2) или смес или комбинация от тези продукти    
Съдържащи тегловно 93 % или повече силициев диоксид (SiO2) 6902 20 10  
Други    
Съдържащи тегловно повече от 7 %, но по-малко от 45 % диалуминиев триоксид (Al2O3) 6902 20 91  
Други 6902 20 99  
Други 6902 90 00  
69.03 Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки и шибърни затвори), различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от подобна силикатна пръст    
Съдържащи тегловно повече от 50 % свободен въглерод 6903 10 00  
Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид (Al2O3) или смес или комбинация от диалуминиев триоксид и силициев диоксид (SiO2)    
Съдържащи тегловно по-малко от 45 % диалуминиев триоксид (Al2O3) 6903 20 10  
Съдържащи тегловно 45 % или повече диалуминиев триоксид (Al2O3) 6903 20 90  
Други    
Съдържащи тегловно повече от 25 %, но не повече от 50 % свободен въглерод 6903 90 10  
Други 6903 90 90  
II. ДРУГИ КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ    
69.04 Строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни артикули от керамика    
Строителни тухли 6904 10 00 (PCE)
Други 6904 90 00  
69.05 Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични изделия за строителството    
Керемиди 6905 10 00 (PCE)
Други 6905 90 00  
69.06 Тръби, свръзки и принадлежности за тръбопроводи, от керамика 6906 00 00  
69.07 Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, дори върху подложка, от керамика; керамика за дообработка    
Плочки и плочи за настилане или облицоване, различни от тези от подпозиции 690730 и 690740    
С тегловен коефициент на водопоглъщаемост, непревишаващ 0,5 % 6907 21 00 (MTK)
С тегловен коефициент на водопоглъщаемост, превишаващ 0,5 %, но непревишаващ 10 % 6907 22 00 (MTK)
С тегловен коефициент на водопоглъщаемост, превишаващ 10 % 6907 23 00 (MTK)
Кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, различни от тези от подпозиция 690740 6907 30 00 (MTK)
Керамика за дообработка 6907 40 00 (MTK)
69.09 Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика    
Прибори и артикули за химически или други технически цели    
От порцелан 6909 11 00  
Артикули с твърдост, равна на 9 или повече по скалата на Моос 6909 12 00  
Други 6909 19 00  
Други 6909 90 00  
69.10 Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, тоалетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика    
От порцелан 6910 10 00  
Други 6910 90 00  
69.11 Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан    
Артикули за сервиране или за кухня 6911 10 00  
Други 6911 90 00  
69.12 Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули от керамични материали, различни от порцелана    
Артикули за сервиране или за кухня    
От обикновена глина 6912 00 21  
От каменина 6912 00 23  
От фаянс или от фина керамика 6912 00 25  
Други 6912 00 29  
Други    
От обикновена глина 6912 00 81  
От каменина 6912 00 83  
От фаянс или от фина керамика 6912 00 85  
Други 6912 00 89  
69.13 Статуетки и други предмети за украса, от керамика    
От порцелан 6913 10 00  
Други    
От обикновена глина 6913 90 10  
Други    
От фаянс или от фина керамика 6913 90 93  
Други 6913 90 98  
69.14 Други изделия от керамика    
От порцелан 6914 10 00  
Други 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.