CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - BG 71

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 70
СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

70.01 Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло, с изключение на стъкло от електроннолъчеви тръби или друго активирано стъкло от № 8549; стъклена маса    
Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло 7001 00 10  
Стъклена маса    
Оптично стъкло 7001 00 91  
Друго 7001 00 99  
70.02 Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), пръчки или тръби, необработено    
Топчета 7002 10 00  
Пръчки    
От оптично стъкло 7002 20 10  
Други 7002 20 90  
Тръби    
От стопен кварц или друг стопен силициев диоксид 7002 31 00  
От друго стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващ 5 × 10–6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C 7002 32 00  
Други 7002 39 00  
70.03 Стъкло, наречено „отлято“, на плочи, листове или профили, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин    
Неармирани плочи и листове    
Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой    
От оптично стъкло 7003 12 10 (MTK)
Други    
С неотразяващ слой 7003 12 91 (MTK)
Други 7003 12 99 (MTK)
Други    
От оптично стъкло 7003 19 10 (MTK)
Други 7003 19 90 (MTK)
Армирани плочи и листове 7003 20 00 (MTK)
Профили 7003 30 00  
70.04 Изтеглено или издухано стъкло, на листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин    
Оцветено в масата си стъкло, матово, плакирано (дублирано) или с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой    
Оптично стъкло 7004 20 10 (MTK)
Други    
С неотразяващ слой 7004 20 91 (MTK)
Други 7004 20 99 (MTK)
Друго стъкло    
Оптично стъкло 7004 90 10 (MTK)
Друго 7004 90 80 (MTK)
70.05 Флоат стъкло и стъкло, шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин    
Неармирано стъкло с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой    
С неотразяващ слой 7005 10 05 (MTK)
Друго, с дебелина    
Непревишаваща 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
Превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
Превишаваща 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
Друго неармирано стъкло    
Оцветено в масата си, матово, плакирано (дублирано) или просто шлифовано    
С дебелина, непревишаваща 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
С дебелина, превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
С дебелина, превишаваща 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
Друго    
С дебелина, непревишаваща 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
С дебелина, превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
С дебелина, превишаваща 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
Армирано стъкло 7005 30 00 (MTK)
70.06 Стъкло от № 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка, нито свързано с други материали    
Оптично стъкло 7006 00 10  
Други 7006 00 90  
70.07 Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листове (слоесто стъкло)    
Закалени (темперирани) стъкла    
С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, във въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства    
С размери и форми, позволяващи употребата им в моторни превозни средства 7007 11 10  
Други 7007 11 90  
Други    
Емайлирани 7007 19 10 (MTK)
Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ или отразяващ слой 7007 19 20 (MTK)
Други 7007 19 80 (MTK)
Стъкла, образувани от залепени листове (слоести стъкла)    
С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства    
С размери и форми, позволяващи употребата им в моторни превозни средства 7007 21 20  
Други 7007 21 80  
Други 7007 29 00 (MTK)
70.08 Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети)    
Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ или отразяващ слой 7008 00 20 (MTK)
Други    
Образувани от две стъклени плочи, херметично съединени по тяхната обиколка посредством уплътнение и разделени от слой въздух, друг газ или вакуум 7008 00 81 (MTK)
Други 7008 00 89 (MTK)
70.09 Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане    
Огледала за обратно виждане за превозни средства 7009 10 00 (PCE)
Други    
Без рамки 7009 91 00  
С рамки 7009 92 00  
70.10 Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло    
Ампули 7010 10 00 (PCE)
Тапи, похлупаци и други средства за затваряне 7010 20 00  
Други    
Буркани за стерилизиране 7010 90 10 (PCE)
Други    
Направени от стъклени тръби 7010 90 21 (PCE)
Други, с номинална вместимост    
2,5 l или повече 7010 90 31 (PCE)
По-малка от 2,5 l    
За хранителни продукти и напитки    
Бутилки    
От неоцветено стъкло, с номинална вместимост    
1 l или повече 7010 90 41 (PCE)
Повече от 0,33 l, но по-малко от 1 l 7010 90 43 (PCE)
0,15 l или повече, но не повече от 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
По-малка от 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
От оцветено стъкло, с номинална вместимост    
1 l или повече 7010 90 51 (PCE)
Повече от 0,33 l, но по-малка от 1 l 7010 90 53 (PCE)
0,15 l или повече, но не повече от 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
По-малка от 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
Други, с номинална вместимост    
0,25 l или повече 7010 90 61 (PCE)
По-малка от 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
За фармацевтични продукти, с номинална вместимост    
Превишаваща 0,055 l 7010 90 71 (PCE)
Непревишаваща 0,055 l 7010 90 79 (PCE)
За други продукти    
От неоцветено стъкло 7010 90 91 (PCE)
От оцветено стъкло 7010 90 99 (PCE)
70.11 Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без гарнитури, за електрически лампи и светлинни източници, електроннолъчеви тръби или други подобни    
За електрическо осветление 7011 10 00  
За електроннолъчеви тръби 7011 20 00  
Други 7011 90 00  
70.13 Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от № 7010 или 7018    
Предмети от стъклокерамика 7013 10 00 (PCE)
Чаши за пиене (със столче), различни от стъклокерамичните    
От оловен кристал    
Ръчно изработени 7013 22 10 (PCE)
Механично изработени 7013 22 90 (PCE)
Други    
Ръчно изработени 7013 28 10 (PCE)
Механично изработени 7013 28 90 (PCE)
Други чаши за пиене, различни от стъклокерамичните    
От оловен кристал    
Ръчно изработени    
Гравирани или по друг начин декорирани 7013 33 11 (PCE)
Други 7013 33 19 (PCE)
Механично изработени    
Гравирани или по друг начин декорирани 7013 33 91 (PCE)
Други 7013 33 99 (PCE)
Други    
От закалено стъкло 7013 37 10 (PCE)
Други    
Ръчно изработени    
Гравирани или по друг начин декорирани 7013 37 51 (PCE)
Други 7013 37 59 (PCE)
Механично изработени    
Гравирани или по друг начин декорирани 7013 37 91 (PCE)
Други 7013 37 99 (PCE)
Стъклени предмети за сервиране (различни от чашите за пиене) или за кухня, различни от стъклокерамичните    
От оловен кристал    
Ръчно изработени 7013 41 10 (PCE)
Механично изработени 7013 41 90 (PCE)
От стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващ 5 × 10–6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C 7013 42 00 (PCE)
Други    
От закалено стъкло 7013 49 10 (PCE)
От друго стъкло    
Ръчно изработени 7013 49 91 (PCE)
Механично изработени 7013 49 99 (PCE)
Други предмети    
От оловен кристал    
Ръчно изработени 7013 91 10 (PCE)
Механично изработени 7013 91 90 (PCE)
Други 7013 99 00 (PCE)
70.14 Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оптични елементи (различни от тези от № 7015), необработени оптически 7014 00 00  
70.15 Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за обикновени или медицински очила, изпъкнали, дъгообразни, вдлъбнати или с подобни форми, необработени оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла    
Стъкла за медицински очила 7015 10 00  
Други 7015 90 00  
70.16 Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули от пресовано или излято на калъпи стъкло, дори армирано, за строителни цели; кубчета, парчета и други стъкларски артикули, дори и върху подложка, за мозайки или подобни декорации; стъкло, сглобено във витражи; стъкло, наречено „многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, пана, плочи, черупки или подобни форми    
Кубчета, парчета и други стъкларски артикули, дори върху подложка, за мозайки или подобни декорации 7016 10 00  
Други    
Стъкла, сглобени във витражи 7016 90 10 (MTK)
Блокове и тухли от вид, който се използва за строителни цели 7016 90 40  
Други 7016 90 70  
70.17 Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори градуирана или оразмерена    
От стопен кварц или от друг стопен силициев диоксид 7017 10 00  
От друго стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващ 5 × 10–6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C 7017 20 00  
Други 7017 90 00  
70.18 Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло и изделия от тях, различни от бижутерийните имитации; стъклени очи, различни от протезите; статуетки и други предмети за украса от обработено на горелка стъкло (изтеглено стъкло), различни от бижутерийните имитации; микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 1 mm    
Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло    
Мъниста    
Шлифовани и полирани механично 7018 10 11  
Други 7018 10 19  
Имитации на естествени или култивирани перли 7018 10 30  
Имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни    
Шлифовани и полирани механично 7018 10 51  
Други 7018 10 59  
Други 7018 10 90  
Микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 1 mm 7018 20 00  
Други    
Стъклени очи; дребни стъклени украшения 7018 90 10  
Други 7018 90 90  
70.19 Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, ровинг, тъкани)    
Снопчета, ровинг, прежди и нарязани влакна и мат от тях    
Нарязани влакна, с дължина, непревишаваща 50 mm 7019 11 00  
Ровинг 7019 12 00  
Друга прежда, снопчета 7019 13 00  
Механично свързан мат 7019 14 00  
Химично свързан мат 7019 15 00  
Други 7019 19 00  
Механично свързани платове    
Плътни тъкани от ровинг 7019 61 00  
Други плътни платове от ровинг 7019 62 00  
Плътни тъкани, със сплитка лито, от прежди, непромазани, нито ламинирани 7019 63 00  
Плътни тъкани, със сплитка лито, от прежди, промазани или ламинирани 7019 64 00  
Рехави тъкани с широчина, непревишаваща 30 cm 7019 65 00  
Рехави тъкани с широчина, превишаваща 30 cm 7019 66 00  
Други    
Прошивоплетни тъкани и прошити тъкани 7019 69 10  
Други 7019 69 90  
Химично свързани платове    
Платна 7019 71 00  
Други плътни платове 7019 72 00  
Други рехави платове 7019 73 00  
Стъклена вата и изделия от стъклена вата    
Пана, блокове и подобни изделия 7019 80 10  
Други 7019 80 90  
Други 7019 90 00  
70.20 Други изделия от стъкло    
Кварцови тръби и подложки за реактори, предназначени за оборудване на дифузионни и окислителни пещи за производство на полупроводникови материали 7020 00 05  
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято термоизолация се осигурява чрез вакуум    
Незавършени 7020 00 07  
Завършени 7020 00 08  
Други    
От стопен кварц или от друг стопен силициев диоксид 7020 00 10  
От стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващо 5 × 10–6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C 7020 00 30  
Други 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.