CN8 / NC8 - 2023 70 CN8 / NC8 - 2023 - BG 72

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 71
ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ

I. ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ    
71.01 Естествени или култивирани перли, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; естествени или култивирани перли, временно нанизани за улесняване на транспортирането им    
Естествени перли 7101 10 00 (GRM)
Култивирани перли    
Необработени 7101 21 00 (GRM)
Обработени 7101 22 00 (GRM)
71.02 Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани    
Несортирани 7102 10 00 (CTM)
Индустриални    
Необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени 7102 21 00 (CTM)
Други 7102 29 00 (CTM)
Неиндустриални    
Необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени 7102 31 00 (CTM)
Други 7102 39 00 (CTM)
71.03 Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспортирането им    
Необработени или само срязани или грубо одялани 7103 10 00  
Обработени по друг начин    
Рубини, сапфири и смарагди 7103 91 00 (GRM)
Други 7103 99 00 (GRM)
71.04 Синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспортирането им    
Пиезоелектрически кварц 7104 10 00 (GRM)
Други, необработени или само срязани или грубо одялани    
Диаманти 7104 21 00 (GRM)
Други 7104 29 00 (GRM)
Други    
Диаманти 7104 91 00 (GRM)
Други 7104 99 00 (GRM)
71.05 Диамантен прах и прах от естествени или синтетични скъпоценни или полускъпоценни камъни    
От диаманти 7105 10 00 (GRM)
Други 7105 90 00 (GRM)
II. БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ    
71.06 Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах    
На прах 7106 10 00 (GRM)
Други    
В необработени форми 7106 91 00 (GRM)
В полуобработени форми 7106 92 00 (GRM)
71.07 Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми 7107 00 00  
71.08 Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах    
За немонетно приложение    
На прах 7108 11 00 (GRM)
В други необработени форми 7108 12 00 (GRM)
В други полуобработени форми    
Пръчки, телове и профили, с плътно сечение; плочи; листове и ленти, чиято дебелина, без носача, превишава 0,15 mm 7108 13 10 (GRM)
Други 7108 13 80 (GRM)
За монетно приложение 7108 20 00 (GRM)
71.09 Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми 7109 00 00  
71.10 Платина в необработени или полуобработени форми, или на прах    
Платина    
В необработени форми или на прах 7110 11 00 (GRM)
Други    
Пръчки, телове и профили, с плътно сечение; плочи; листове и ленти, чиято дебелина, без носача, превишава 0,15 mm 7110 19 10 (GRM)
Други 7110 19 80 (GRM)
Паладий    
В необработени форми или на прах 7110 21 00 (GRM)
Друг 7110 29 00 (GRM)
Родий    
В необработени форми или на прах 7110 31 00 (GRM)
Друг 7110 39 00 (GRM)
Иридий, осмий и рутений    
В необработени форми или на прах 7110 41 00 (GRM)
Други 7110 49 00 (GRM)
71.11 Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми 7111 00 00  
71.12 Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали, различни от стоките от № 8549    
Пепели, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали 7112 30 00  
Други    
От злато, дори от плакета или дублета от злато, с изключение на златарската шлака, съдържаща други благородни метали 7112 91 00  
От платина, дори от плакета или дублета от платина, с изключение на златарската шлака, съдържаща други благородни метали 7112 92 00  
Други 7112 99 00  
III. БИЖУТЕРИЙНИ, ЮВЕЛИРНИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ    
71.13 Бижутерийни или ювелирни изделия и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали    
От благородни метали, дори покрити, плакирани или дублирани с благородни метали    
От сребро, дори покрито, плакирано или дублирано с други благородни метали 7113 11 00 (GRM)
От други благородни метали, дори покрити, плакирани или дублирани с благородни метали 7113 19 00 (GRM)
От плакета или дублета от благородни метали върху неблагородни метали 7113 20 00  
71.14 Златарски изделия и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали    
От благородни метали, дори покрити, плакирани или дублирани с благородни метали    
От сребро, дори покрито, плакирано или дублирано с други благородни метали 7114 11 00 (GRM)
От други благородни метали, дори покрити, плакирани или дублирани с благородни метали 7114 19 00 (GRM)
От плакета или дублета от благородни метали върху неблагородни метали 7114 20 00  
71.15 Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали    
Катализатори от платина под формата на мрежи или на решетки 7115 10 00  
Други 7115 90 00  
71.16 Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни и от полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)    
От естествени или култивирани перли 7116 10 00 (GRM)
От скъпоценни или от полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)    
Огърлици, гривни и други изделия само от скъпоценни или от полускъпоценни камъни, само нанизани, без закопчалки и без други принадлежности 7116 20 11 (GRM)
Други 7116 20 80 (GRM)
71.17 Бижутерийна имитация    
От неблагородни метали, дори посребрени, позлатени или платинирани    
Копчета за ръкавели и подобни копчета 7117 11 00  
Други 7117 19 00  
Други 7117 90 00  
71.18 Монети    
Монети, нямащи официален курс, различни от златните монети 7118 10 00 (GRM)
Други 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.