CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - BG 73

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 72
ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА

I. ОСНОВНИ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПОД ФОРМАТА НА ГРАНУЛИ ИЛИ НА ПРАХ    
72.01 Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във вид на отливки, слитъци или други първични форми    
Необработени нелегирани чугуни, съдържащи тегловно 0,5 % или по-малко фосфор    
Съдържащи тегловно 0,4 % или повече манган    
Със съдържание на силиций, непревишаващо 1 % 7201 10 11  
Със съдържание на силиций, превишаващо 1 % 7201 10 19  
Съдържащи тегловно от 0,1 %, включително до 0,4 % манган 7201 10 30  
Съдържащи тегловно по-малко от 0,1 % манган 7201 10 90  
Необработени нелегирани чугуни, съдържащи тегловно повече от 0,5 % фосфор 7201 20 00  
Необработени легирани чугуни; огледални „шпигел“ чугуни    
Необработени легирани чугуни, съдържащи тегловно 0,3 % или повече, но не повече от 1 % титан и 0,5 % или повече, но не повече от 1 % ванадий 7201 50 10  
Други 7201 50 90  
72.02 Феросплави    
Фероманган    
Съдържащ тегловно повече от 2 % въглерод    
С размер на гранулите, непревишаващ 5 mm, и с тегловно съдържание на манган, превишаващо 65 % 7202 11 20  
Други 7202 11 80  
Други 7202 19 00  
Феросилиций    
Съдържащ тегловно повече от 55 % силиций 7202 21 00  
Други    
Съдържащ тегловно 4 % или повече, но не повече от 10 % магнезий 7202 29 10  
Друг 7202 29 90  
Феросиликоманган 7202 30 00  
Ферохром    
Съдържащ тегловно повече от 4 % въглерод    
Съдържащ тегловно повече от 4 %, но не повече от 6 % въглерод 7202 41 10  
Съдържащ тегловно повече от 6 % въглерод 7202 41 90  
Друг    
Съдържащ тегловно 0,05 % или по-малко въглерод 7202 49 10  
Съдържащ тегловно повече от 0,05 %, но не повече от 0,5 % въглерод 7202 49 50  
Съдържащ тегловно повече от 0,5 %, но не повече от 4 % въглерод 7202 49 90  
Феросиликохром 7202 50 00  
Фероникел 7202 60 00  
Феромолибден 7202 70 00  
Фероволфрам и феросиликоволфрам 7202 80 00  
Други    
Феротитан и феросиликотитан 7202 91 00  
Ферованадий 7202 92 00  
Ферониобий 7202 93 00  
Други    
Ферофосфор 7202 99 10  
Феросиликомагнезий 7202 99 30  
Други 7202 99 80  
72.03 Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми    
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда 7203 10 00  
Други 7203 90 00  
72.04 Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отлети на блокове, от желязо или стомана    
Отпадъци и отломки от чугун 7204 10 00  
Отпадъци и отломки от легирани стомани    
От неръждаема стомана    
Съдържащи тегловно 8 % или повече никел 7204 21 10  
Други 7204 21 90  
Други 7204 29 00  
Отпадъци и отломки от покалаени стомана или желязо 7204 30 00  
Други отпадъци и отломки    
Стружки, обрезки, стърготини и отпадъци от щамповане или изрязване, дори пакетирани    
Стружки, обрезки, стърготини 7204 41 10  
Отпадъци от щамповане или изрязване    
Пакетирани 7204 41 91  
Други 7204 41 99  
Други    
На парчета 7204 49 10  
Други    
Пакетирани 7204 49 30  
Други 7204 49 90  
Отпадъци, отлети на блокове 7204 50 00  
72.05 Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана    
Гранули 7205 10 00  
Прахове    
От легирани стомани 7205 21 00  
Други 7205 29 00  
II. ЖЕЛЯЗО И НЕЛЕГИРАНИ СТОМАНИ    
72.06 Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми, с изключение на желязото от № 7203    
Блокове 7206 10 00  
Други 7206 90 00  
72.07 Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод    
С квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината    
Валцовани или получени чрез непрекъснато леене    
От автоматни стомани 7207 11 11  
Други    
С дебелина, непревишаваща 130 mm 7207 11 14  
С дебелина, превишаваща 130 mm 7207 11 16  
Ковани 7207 11 90  
Други, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)    
Валцовани или получени чрез непрекъснато леене 7207 12 10  
Ковани 7207 12 90  
Други    
С кръгло или многоъгълно напречно сечение    
Валцовани или получени чрез непрекъснато леене 7207 19 12  
Ковани 7207 19 19  
Други 7207 19 80  
Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въглерод    
С квадратно или правоъгълно напречно сечение и чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината    
Валцовани или получени чрез непрекъснато леене    
От автоматни стомани 7207 20 11  
Други, съдържащи тегловно    
0,25 % или повече, но по-малко от 0,6 % въглерод 7207 20 15  
0,6 % или повече въглерод 7207 20 17  
Ковани 7207 20 19  
Други, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)    
Валцовани или получени чрез непрекъснато леене 7207 20 32  
Ковани 7207 20 39  
С кръгло или многоъгълно напречно сечение    
Валцовани или получени чрез непрекъснато леене 7207 20 52  
Ковани 7207 20 59  
Други 7207 20 80  
72.08 Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити    
На рулони, само горещовалцовани, с релефни мотиви 7208 10 00  
Други, на рулони, само горещовалцовани, декапирани (травлени)    
С дебелина 4,75 mm или повече 7208 25 00  
С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm 7208 26 00  
С дебелина, по-малка от 3 mm 7208 27 00  
Други, на рулони, само горещовалцовани    
С дебелина, превишаваща 10 mm 7208 36 00  
С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm 7208 37 00  
С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm 7208 38 00  
С дебелина, по-малка от 3 mm 7208 39 00  
Ненавити, само горещовалцовани, с релефни мотиви 7208 40 00  
Други, ненавити, само горещовалцовани    
С дебелина, превишаваща 10 mm    
С дебелина, превишаваща 15 mm 7208 51 20  
С дебелина, превишаваща 10 mm, но непревишаваща 15 mm, и с широчина    
2050 mm или повече 7208 51 91  
По-малка от 2050 mm 7208 51 98  
С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm    
Валцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, с широчина, непревишаваща 1250 mm 7208 52 10  
Други, с широчина    
2050 mm или повече 7208 52 91  
По-малка от 2050 mm 7208 52 99  
С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm    
Валцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, с широчина, непревишаваща 1250 mm, и с дебелина 4 mm или повече 7208 53 10  
Други 7208 53 90  
С дебелина, по-малка от 3 mm 7208 54 00  
Други    
Перфорирани 7208 90 20  
Други 7208 90 80  
72.09 Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити    
На рулони, само студеновалцовани    
С дебелина 3 mm или повече 7209 15 00  
С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm    
Наречени „магнитни“ 7209 16 10  
Други 7209 16 90  
С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm    
Наречени „магнитни“ 7209 17 10  
Други 7209 17 90  
С дебелина, по-малка от 0,5 mm    
Наречени „магнитни“ 7209 18 10  
Други    
С дебелина 0,35 mm или повече, но по-малка от 0,5 mm 7209 18 91  
С дебелина, по-малка от 0,35 mm 7209 18 99  
Ненавити, само студеновалцовани    
С дебелина 3 mm или повече 7209 25 00  
С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm    
Наречени „магнитни“ 7209 26 10  
Други 7209 26 90  
С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm    
Наречени „магнитни“ 7209 27 10  
Други 7209 27 90  
С дебелина, по-малка от 0,5 mm    
Наречени „магнитни“ 7209 28 10  
Други 7209 28 90  
Други    
Перфорирани 7209 90 20  
Други 7209 90 80  
72.10 Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити    
С калай    
С дебелина 0,5 mm или повече 7210 11 00  
С дебелина, по-малка от 0,5 mm    
Бяла ламарина 7210 12 20  
Други 7210 12 80  
Покрити с олово, включително с оловно-калаено покритие 7210 20 00  
Електролитно поцинковани 7210 30 00  
Поцинковани по друг начин    
Вълнообразни 7210 41 00  
Други 7210 49 00  
Покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди 7210 50 00  
Покрити с алуминий    
Покрити с алуминиево-цинкови сплави 7210 61 00  
Други 7210 69 00  
Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси    
Бяла ламарина, лакирана; продукти, покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди, лакирани 7210 70 10  
Други 7210 70 80  
Други    
Плакирани 7210 90 30  
Покалаени и печатани 7210 90 40  
Други 7210 90 80  
72.11 Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани, нито покрити    
Само горещовалцовани    
Валцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, с широчина, превишаваща 150 mm, и дебелина 4 mm или повече, ненавити и без релефни мотиви 7211 13 00  
Други, с дебелина 4,75 mm или повече 7211 14 00  
Други 7211 19 00  
Само студеновалцовани    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод    
Наречени „магнитни“ 7211 23 20  
Други    
С дебелина 0,35 mm или повече 7211 23 30  
С дебелина, по-малка от 0,35 mm 7211 23 80  
Други 7211 29 00  
Други    
Перфорирани 7211 90 20  
Други 7211 90 80  
72.12 Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, плакирани или покрити    
С калай    
Бяла ламарина, само повърхностно обработена 7212 10 10  
Други 7212 10 90  
Електролитно поцинковани 7212 20 00  
Поцинковани по друг начин 7212 30 00  
Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси    
Бяла ламарина, само лакирана; продукти покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди, лакирани 7212 40 20  
Други 7212 40 80  
Покрити по друг начин    
Покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди 7212 50 20  
Покрити с хром или с никел 7212 50 30  
Покрити с мед 7212 50 40  
Покрити с алуминий    
Покрити с алуминиево-цинкови сплави 7212 50 61  
Други 7212 50 69  
Други 7212 50 90  
Плакирани 7212 60 00  
72.13 Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани    
С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването 7213 10 00  
Друг, от автоматни стомани 7213 20 00  
Друг    
С кръгло напречно сечение, с диаметър, по-малък от 14 mm    
От вида, използван за арматура за бетон 7213 91 10  
От вида, използван за подсилване на гуми 7213 91 20  
Друг    
Съдържащ тегловно 0,06 % или по-малко въглерод 7213 91 41  
Съдържащ тегловно повече от 0,06 %, но по-малко от 0,25 % въглерод 7213 91 49  
Съдържащ тегловно 0,25 % или повече, но не повече от 0,75 % въглерод 7213 91 70  
Съдържащ тегловно повече от 0,75 % въглерод 7213 91 90  
Друг    
Съдържащ тегловно по-малко от 0,25 % въглерод 7213 99 10  
Съдържащ тегловно 0,25 % или повече въглерод 7213 99 90  
72.14 Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване    
Изковани 7214 10 00  
С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването или подложени на усукване след валцоване 7214 20 00  
Други, от автоматни стомани 7214 30 00  
Други    
С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод 7214 91 10  
Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въглерод 7214 91 90  
Други    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод    
От вида, използван за арматура за бетон 7214 99 10  
Други, с кръгло напречно сечение, с диаметър    
80 mm или повече 7214 99 31  
По-малък от 80 mm 7214 99 39  
Други 7214 99 50  
Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въглерод    
С кръгло напречно сечение, с диаметър    
80 mm или повече 7214 99 71  
По-малък от 80 mm 7214 99 79  
Други 7214 99 95  
72.15 Други пръти от желязо или от нелегирани стомани    
От автоматни стомани, само получени или завършени чрез студена обработка 7215 10 00  
Други, само получени или завършени чрез студена обработка    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод    
С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) 7215 50 11  
Други 7215 50 19  
Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въглерод 7215 50 80  
Други 7215 90 00  
72.16 Профили от желязо или от нелегирани стомани    
U-, I- или Н-профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина, по-малка от 80 mm 7216 10 00  
L- или Т-профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина, по-малка от 80 mm    
L-профили 7216 21 00  
Т-профили 7216 22 00  
U-, I- или Н-профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина 80 mm или повече    
U-профили    
С височина 80 mm или повече, но непревишаваща 220 mm 7216 31 10  
С височина, превишаваща 220 mm 7216 31 90  
I-профили    
С височина 80 mm или повече, но непревишаваща 220 mm    
С успоредни повърхности на рамената 7216 32 11  
Други 7216 32 19  
С височина, превишаваща 220 mm    
С успоредни повърхности на рамената 7216 32 91  
Други 7216 32 99  
Н-профили    
С височина 80 mm или повече, но непревишаваща 180 mm 7216 33 10  
С височина, превишаваща 180 mm 7216 33 90  
L- или Т-профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина 80 mm или повече    
L-профили 7216 40 10  
Т-профили 7216 40 90  
Други профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени    
С напречно сечение, което може да се впише в квадрат със страна, непревишаваща 80 mm 7216 50 10  
Други    
Ленти с удебелявания 7216 50 91  
Други 7216 50 99  
Профили, само получени или завършени чрез студена обработка    
Получени от плосковалцовани продукти    
С-, L-, U-, Z-, омега-профили или профили във форма на отворена тръба 7216 61 10  
Други 7216 61 90  
Други 7216 69 00  
Други    
Получени или завършени чрез студена обработка на плосковалцовани продукти    
Оребрена ламарина 7216 91 10  
Други 7216 91 80  
Други 7216 99 00  
72.17 Телове от желязо или от нелегирани стомани    
Непокрити, дори полирани    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод    
Чийто най-голям размер на напречното сечение е по-малък от 0,8 mm 7217 10 10  
Чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 0,8 mm    
С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването 7217 10 31  
Други 7217 10 39  
Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но по-малко от 0,6 % въглерод 7217 10 50  
Съдържащи тегловно 0,6 % или повече въглерод 7217 10 90  
Поцинковани    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод    
Чийто най-голям размер на напречното сечение е по-малък от 0,8 mm 7217 20 10  
Чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 0,8 mm 7217 20 30  
Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но по-малко от 0,6 % въглерод 7217 20 50  
Съдържащи тегловно 0,6 % или повече въглерод 7217 20 90  
Покрити с други неблагородни метали    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод    
С медно покритие 7217 30 41  
Други 7217 30 49  
Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но по-малко от 0,6 % въглерод 7217 30 50  
Съдържащи тегловно 0,6 % или повече въглерод 7217 30 90  
Други    
Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод 7217 90 20  
Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но по-малко от 0,6 % въглерод 7217 90 50  
Съдържащи тегловно 0,6 % или повече въглерод 7217 90 90  
III. НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ    
72.18 Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми; полупродукти от неръждаеми стомани    
Блокове и други първични форми 7218 10 00  
Други    
С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7218 91 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7218 91 80  
Други    
С квадратно напречно сечение    
Валцовани или получени чрез непрекъснато леене 7218 99 11  
Ковани 7218 99 19  
Други    
Валцовани или получени чрез непрекъснато леене 7218 99 20  
Ковани 7218 99 80  
72.19 Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина 600 mm или повече    
Само горещовалцовани, на рулони    
С дебелина, превишаваща 10 mm 7219 11 00  
С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 12 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 12 90  
С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 13 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 13 90  
С дебелина, по-малка от 3 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 14 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 14 90  
Само горещовалцовани, ненавити    
С дебелина, превишаваща 10 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 21 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 21 90  
С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 22 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 22 90  
С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm 7219 23 00  
С дебелина, по-малка от 3 mm 7219 24 00  
Само студеновалцовани    
С дебелина 4,75 mm или повече 7219 31 00  
С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 32 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 32 90  
С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 33 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 33 90  
С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 34 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 34 90  
С дебелина, по-малка от 0,5 mm    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7219 35 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7219 35 90  
Други    
Перфорирани 7219 90 20  
Други 7219 90 80  
72.20 Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина, по-малка от 600 mm    
Само горещовалцовани    
С дебелина 4,75 mm или повече 7220 11 00  
С дебелина, по-малка от 4,75 mm 7220 12 00  
Само студеновалцовани    
С дебелина 3 mm или повече, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7220 20 21  
По-малко от 2,5 % никел 7220 20 29  
С дебелина, превишаваща 0,35 mm, но по-малка от 3 mm, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7220 20 41  
По-малко от 2,5 % никел 7220 20 49  
С дебелина, непревишаваща 0,35 mm, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7220 20 81  
По-малко от 2,5 % никел 7220 20 89  
Други    
Перфорирани 7220 90 20  
Други 7220 90 80  
72.21 Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7221 00 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7221 00 90  
72.22 Пръти и профили от неръждаема стомана    
Пръти, само горещовалцовани или горещоизтеглени    
С кръгло напречно сечение    
С диаметър 80 mm или повече, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7222 11 11  
По-малко от 2,5 % никел 7222 11 19  
С диаметър, по-малък от 80 mm, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7222 11 81  
По-малко от 2,5 % никел 7222 11 89  
Други    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел 7222 19 10  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел 7222 19 90  
Пръти, само получени или завършени чрез студена обработка    
С кръгло напречно сечение    
С диаметър 80 mm или повече, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7222 20 11  
По-малко от 2,5 % никел 7222 20 19  
С диаметър 25 mm или повече, но по-малко от 80 mm, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7222 20 21  
По-малко от 2,5 % никел 7222 20 29  
С диаметър, по-малък от 25 mm, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7222 20 31  
По-малко от 2,5 % никел 7222 20 39  
Други, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7222 20 81  
По-малко от 2,5 % никел 7222 20 89  
Други пръти    
Ковани, съдържащи тегловно    
2,5 % или повече никел 7222 30 51  
По-малко от 2,5 % никел 7222 30 91  
Други 7222 30 97  
Профили    
Само горещовалцовани или горещоизтеглени 7222 40 10  
Само получени или завършени чрез студена обработка 7222 40 50  
Други 7222 40 90  
72.23 Телове от неръждаема стомана    
Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел    
Съдържащи тегловно 28 % или повече никел, но не повече от 31 % и 20 % или повече, но не повече от 22 % хром 7223 00 11  
Други 7223 00 19  
Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел    
Съдържащи тегловно 13 % или повече, но не повече от 25 % хром и 3,5 % или повече, но не повече от 6 % алуминий 7223 00 91  
Други 7223 00 99  
IV. ДРУГИ ЛЕГИРАНИ СТОМАНИ; КУХИ ЩАНГИ ЗА СОНДАЖИ ОТ ЛЕГИРАНИ ИЛИ ОТ НЕЛЕГИРАНИ СТОМАНИ    
72.24 Други легирани стомани на блокове или в други първични форми; полупродукти от други легирани стомани    
Блокове и други първични форми    
От инструментални стомани 7224 10 10  
Други 7224 10 90  
Други    
От инструментални стомани 7224 90 02  
Други    
С квадратно или правоъгълно напречно сечение    
Горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене    
Чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината    
От бързорежещи (рапидни) стомани 7224 90 03  
Съдържащи тегловно 0,7 % или по-малко въглерод и 0,5 % или повече, но не повече от 1,2 % манган и 0,6 % или повече, но не повече от 2,3 % силиций; съдържащи тегловно 0,0008 % или повече бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от настоящата глава 7224 90 05  
Други 7224 90 07  
Други 7224 90 14  
Ковани 7224 90 18  
Други    
Горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене    
Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или повече, но не повече от 2 % хром и евентуално 0,5 % или по-малко молибден 7224 90 31  
Други 7224 90 38  
Ковани 7224 90 90  
72.25 Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина 600 mm или повече    
От силициеви електротехнически (магнитни) стомани    
Със зърнесто ориентирани структури 7225 11 00  
Други    
Горещовалцовани 7225 19 10  
Студеновалцовани 7225 19 90  
Други, само горещовалцовани, на рулони    
От инструментални стомани 7225 30 10  
От бързорежещи (рапидни) стомани 7225 30 30  
Други 7225 30 90  
Други, само горещовалцовани, ненавити    
От инструментални стомани 7225 40 12  
От бързорежещи (рапидни) стомани 7225 40 15  
Други    
С дебелина, превишаваща 10 mm 7225 40 40  
С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm 7225 40 60  
С дебелина, по-малка от 4,75 mm 7225 40 90  
Други, само студеновалцовани    
От бързорежещи (рапидни) стомани 7225 50 20  
Други 7225 50 80  
Други    
Електролитно поцинковани 7225 91 00  
Поцинковани по друг начин 7225 92 00  
Други 7225 99 00  
72.26 Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина, по-малка от 600 mm    
От силициеви електротехнически (магнитни) стомани    
Със зърнесто ориентирани структури 7226 11 00  
Други    
Само горещовалцовани 7226 19 10  
Други 7226 19 80  
От бързорежещи (рапидни) стомани 7226 20 00  
Други    
Само горещовалцовани    
От инструментални стомани 7226 91 20  
Други    
С дебелина 4,75 mm или повече 7226 91 91  
С дебелина, по-малка от 4,75 mm 7226 91 99  
Само студеновалцовани 7226 92 00  
Други    
Електролитно поцинковани 7226 99 10  
Поцинковани по друг начин 7226 99 30  
Други 7226 99 70  
72.27 Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от други легирани стомани    
От бързорежещи (рапидни) стомани 7227 10 00  
От силикоманганови стомани 7227 20 00  
Други    
Съдържащи тегловно 0,0008 % или повече бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от настоящата глава 7227 90 10  
Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или повече, но не повече от 2 % хром и евентуално 0,5 % или по-малко молибден 7227 90 50  
Други 7227 90 95  
72.28 Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани    
Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани    
Само горещовалцовани или горещоизтеглени; горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани 7228 10 20  
Ковани 7228 10 50  
Други 7228 10 90  
Пръти от силикоманганови стомани    
С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), горещовалцовани върху четирите си страни 7228 20 10  
Други    
Само горещовалцовани или горещоизтеглени; горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани 7228 20 91  
Други 7228 20 99  
Други пръти, само горещовалцовани или горещоизтеглени    
От инструментални стомани 7228 30 20  
Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или повече, но не повече от 2 % хром и евентуално 0,5 % или по-малко молибден    
С кръгло напречно сечение, с диаметър 80 mm или повече 7228 30 41  
Други 7228 30 49  
Други    
С кръгло напречно сечение, с диаметър    
80 mm или повече 7228 30 61  
По-малък от 80 mm 7228 30 69  
С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), горещовалцовани върху четирите си страни 7228 30 70  
Други 7228 30 89  
Други пръти, само изковани    
От инструментални стомани 7228 40 10  
Други 7228 40 90  
Други пръти, само получени или завършени чрез студена обработка    
От инструментални стомани 7228 50 20  
Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или повече, но не повече от 2 % хром и евентуално 0,5 % или по-малко молибден 7228 50 40  
Други    
С кръгло напречно сечение, с диаметър    
80 mm или повече 7228 50 61  
По-малък от 80 mm 7228 50 69  
Други 7228 50 80  
Други пръти    
От инструментални стомани 7228 60 20  
Други 7228 60 80  
Профили    
Само горещовалцовани или горещоизтеглени 7228 70 10  
Други 7228 70 90  
Кухи щанги за сондажи 7228 80 00  
72.29 Телове от други легирани стомани    
От силикоманганови стомани 7229 20 00  
Други    
От бързорежещи (рапидни) стомани 7229 90 20  
Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или повече, но не повече от 2 % хром и евентуално 0,5 % или по-малко молибден 7229 90 50  
Други 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.