CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - BG 74

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 73
ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА

73.01 Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана    
Шпунтови прегради 7301 10 00  
Профили 7301 20 00  
73.02 Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите    
Релси    
Релси-проводници на електрически ток, с части от цветен метал 7302 10 10  
Други    
Нови    
Релси „Виньол“    
С тегло на линеен метър 36 kg или повече 7302 10 22  
С тегло на линеен метър, по-малко от 36 kg 7302 10 28  
Жлебови релси 7302 10 40  
Други 7302 10 50  
Употребявани 7302 10 90  
Стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките 7302 30 00  
Клинове и релсови подложки 7302 40 00  
Други 7302 90 00  
73.03 Тръби и кухи профили от чугун    
Тръби от типовете, използвани за канализации под налягане 7303 00 10  
Други 7303 00 90  
73.04 Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана    
Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи    
От неръждаема стомана 7304 11 00  
Други    
С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm 7304 19 10  
С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm 7304 19 30  
С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm 7304 19 90  
Обсадни тръби или други тръби и сондажни щанги от видовете, използвани за добив на нефт или на газ    
Сондажни щанги от неръждаема стомана 7304 22 00  
Други сондажни щанги 7304 23 00  
Други, от неръждаема стомана 7304 24 00  
Други    
С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm 7304 29 10  
С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm 7304 29 30  
С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm 7304 29 90  
Други, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани    
Студеноизтеглени или студеновалцовани    
Прецизно обработени 7304 31 20  
Други 7304 31 80  
Други    
Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища 7304 39 50  
Други, с външен диаметър    
Непревишаващ 168,3 mm 7304 39 82  
Превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm 7304 39 83  
Превишаващ 406,4 mm 7304 39 88  
Други, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана    
Студеноизтеглени или студеновалцовани 7304 41 00  
Други    
С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm 7304 49 83  
С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm 7304 49 85  
С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm 7304 49 89  
Други, с кръгло напречно сечение, от други легирани стомани    
Студеноизтеглени или студеновалцовани    
Прави и с еднаква дебелина на стените, от легирана стомана, съдържаща тегловно от 0,9 % до 1,15 % включително въглерод и от 0,5 % до 2 % включително хром, и евентуално, 0,5 % или по-малко молибден 7304 51 10  
Други    
Прецизно обработени 7304 51 81  
Други 7304 51 89  
Други    
Прави и с еднаква дебелина на стените, от легирана стомана, съдържаща тегловно от 0,9 % до 1,15 % включително въглерод и от 0,5 % до 2 % включително хром, и евентуално, 0,5 % или по-малко молибден 7304 59 30  
Други    
С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm 7304 59 82  
С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm 7304 59 83  
С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm 7304 59 89  
Други 7304 90 00  
73.05 Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло напречно сечение, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана    
Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи    
Надлъжно заварени с подфлюсова дъга 7305 11 00  
Други, надлъжно заварени 7305 12 00  
Други 7305 19 00  
Обсадни тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ 7305 20 00  
Други, заварени    
Надлъжно заварени 7305 31 00  
Други 7305 39 00  
Други 7305 90 00  
73.06 Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана    
Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи    
Заварени, от неръждаема стомана 7306 11 00  
Други 7306 19 00  
Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ    
Заварени, от неръждаема стомана 7306 21 00  
Други 7306 29 00  
Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани    
Прецизно обработени    
Студеноизтеглени или студеновалцовани 7306 30 12  
Други 7306 30 18  
Други    
Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища    
Поцинковани 7306 30 41  
Други 7306 30 49  
Други, с външен диаметър    
Непревишаващ 168,3 mm    
Поцинковани 7306 30 72  
Други 7306 30 77  
Превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm 7306 30 80  
Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана    
Студеноизтеглени или студеновалцовани 7306 40 20  
Други 7306 40 80  
Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от други легирани стомани    
Прецизно обработени    
Студеноизтеглени или студеновалцовани 7306 50 21  
Други 7306 50 29  
Други 7306 50 80  
Други, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото    
С квадратно или правоъгълно напречно сечение    
От неръждаема стомана 7306 61 10  
Други    
С дебелина на стената, непревишаваща 2 mm 7306 61 92  
С дебелина на стената, превишаваща 2 mm 7306 61 99  
С друго напречно сечение, различно от кръглото    
От неръждаема стомана 7306 69 10  
Други 7306 69 90  
Други 7306 90 00  
73.07 Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана    
Отлети    
От нековък чугун    
За тръби от видовете, използвани за канализация под налягане 7307 11 10  
Други 7307 11 90  
Други    
От чугун 7307 19 10  
Други 7307 19 90  
Други, от неръждаема стомана    
Фланци 7307 21 00  
Резбовани колена, дъги и муфи    
Муфи 7307 22 10  
Дъги и колена 7307 22 90  
Съединителни елементи за челно заваряване    
Дъги и колена 7307 23 10  
Други 7307 23 90  
Други    
С резба 7307 29 10  
Други 7307 29 80  
Други    
Фланци 7307 91 00  
Резбовани колена, дъги и муфи    
Муфи 7307 92 10  
Дъги и колена 7307 92 90  
Съединителни елементи за челно заваряване    
Чийто най-голям външен диаметър не превишава 609,6 mm    
Дъги и колена 7307 93 11  
Други 7307 93 19  
Чийто най-голям външен диаметър превишава 609,6 mm    
Дъги и колена 7307 93 91  
Други 7307 93 99  
Други    
С резба 7307 99 10  
Други 7307 99 80  
73.08 Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана, с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията    
Мостове и елементи за мостове 7308 10 00  
Кули и стълбове 7308 20 00  
Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати 7308 30 00 (PCE)
Материали за скелета, за кофраж или за укрепване 7308 40 00  
Други    
Изработени само или главно от ламарина    
Многослойни плоскости, състоящи се от две стени от оребрена ламарина и от изолираща сърцевина 7308 90 51  
Други 7308 90 59  
Други 7308 90 98  
73.09 Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост над 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка    
За газообразни вещества (с изключение на сгъстените или втечнени газове) 7309 00 10  
За течности    
С вътрешна облицовка или с топлоизолация 7309 00 30  
Други, с вместимост    
Превишаваща 100000 l 7309 00 51  
Непревишаваща 100000 l 7309 00 59  
За твърди вещества 7309 00 90  
73.10 Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка    
С вместимост 50 l или повече 7310 10 00  
С вместимост, по-малка от 50 l    
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване    
Консервни кутии от типовете, използвани за хранителни стоки 7310 21 11  
Консервни кутии от типовете, използвани за напитки 7310 21 19  
Други, с дебелина на стените    
По-малка от 0,5 mm 7310 21 91  
Равна или по-голяма от 0,5 mm 7310 21 99  
Други    
С дебелина на стените, по-малка от 0,5 mm 7310 29 10  
С дебелина на стените, равна или по-голяма от 0,5 mm 7310 29 90  
73.11 Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана    
Безшевни    
За налягане от 165 бара или повече, с вместимост    
По-малка от 20 l 7311 00 11 (PCE)
20 l или повече, но непревишаваща 50 l 7311 00 13 (PCE)
Превишаваща 50 l 7311 00 19 (PCE)
Други 7311 00 30 (PCE)
Други, с вместимост    
По-малка от 1000 l 7311 00 91  
1000 l или повече 7311 00 99  
73.12 Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни артикули, от желязо или от стомана, без електрическа изолация    
Едноснопови и многоснопови въжета    
От неръждаема стомана 7312 10 20  
Други, чийто най-голям размер на напречното сечение    
Не превишава 3 mm    
Покрити със сплави на базата на мед и цинк (месинг) 7312 10 41  
Други 7312 10 49  
Превишава 3 mm    
Едноснопови въжета    
Без покритие 7312 10 61  
С покритие    
Поцинковани 7312 10 65  
Други 7312 10 69  
Многоснопови въжета, включително плътно навитите многоснопови въжета    
Без покритие или само поцинковани, чийто най-голям размер на напречното сечение    
Превишава 3 mm, но не превишава 12 mm 7312 10 81  
Превишава 12 mm, но не превишава 24 mm 7312 10 83  
Превишава 24 mm, но не превишава 48 mm 7312 10 85  
Превишава 48 mm 7312 10 89  
Други 7312 10 98  
Други 7312 90 00  
73.13 Бодлива тел от желязо или от стомана; изделия, назъбени или не, получени чрез усукване на тел или на ленти, от желязо или от стомана от видовете, използвани за огради 7313 00 00  
73.14 Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки, от железни или от стоманени телове; разтеглени ламарини и ленти, от желязо или от стомана    
Тъкани метални платна    
Непрекъснати метални платна за машини, от неръждаема стомана 7314 12 00  
Други тъкани метални платна от неръждаема стомана 7314 14 00  
Други 7314 19 00  
Мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване, от телове, чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 3 mm и чиито отвори (бримки) имат повърхност най-малко 100 cm²    
От оребрена тел 7314 20 10  
Други 7314 20 90  
Други мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване    
Поцинковани 7314 31 00  
Други 7314 39 00  
Други метални платна, мрежи и решетки    
Поцинковани 7314 41 00  
Покрити с пластмаси 7314 42 00  
Други 7314 49 00  
Разтеглени ламарини и ленти 7314 50 00  
73.15 Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или стомана    
Вериги с шарнирно свързване и техните части    
Втулково-ролкови вериги (галови)    
От видовете, използвани за велосипеди и мотоциклети 7315 11 10  
Други 7315 11 90  
Други вериги 7315 12 00  
Части 7315 19 00  
Вериги за сняг 7315 20 00  
Други вериги и верижки    
Вериги с напречно усилени звена 7315 81 00  
Други вериги със заварени звена 7315 82 00  
Други 7315 89 00  
Други части 7315 90 00  
73.16 Котви, котвички и техните части, от чугун, желязо или стомана 7316 00 00  
73.17 Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, извити или полегато изрязани скоби (различни от тези от № 8305) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана, дори с глави от друг материал, с изключение на артикулите с глави от мед    
Продукти от изтеглячна машина за тел    
Гвоздеи, свързани един с друг и оформящи ленти или рула 7317 00 20  
Други 7317 00 60  
Други 7317 00 80  
73.18 Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана    
Резбовани артикули    
Тирфони 7318 11 00  
Други винтове за дърво    
От неръждаема стомана 7318 12 10  
Други 7318 12 90  
Куки и болтове с халки, с резба 7318 13 00  
Рапидни винтове    
От неръждаеми стомани 7318 14 10  
Други    
Винтове за ламарини 7318 14 91  
Други 7318 14 99  
Други винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби    
За закрепване на жп елементи 7318 15 20  
Други    
Без глава    
От неръждаема стомана 7318 15 35  
Други, с якост на опън    
По-малка от 800 МРа 7318 15 42  
800 MРа или повече 7318 15 48  
С глава    
С прав или с кръстообразен жлеб    
От неръждаема стомана 7318 15 52  
Други 7318 15 58  
С шестоъгълно гнездо в главата    
От неръждаема стомана 7318 15 62  
Други 7318 15 68  
Шестоъгълни    
От неръждаема стомана 7318 15 75  
Други, с якост на опън    
По-малка от 800 МРа 7318 15 82  
800 МРа или повече 7318 15 88  
Други 7318 15 95  
Гайки    
От неръждаема стомана    
Глухи занитващи гайки 7318 16 31  
Други 7318 16 39  
Други    
Глухи занитващи гайки 7318 16 40  
Осигурителни 7318 16 60  
Други, с вътрешен диаметър    
Непревишаващ 12 mm 7318 16 92  
Превишаващ 12 mm 7318 16 99  
Други 7318 19 00  
Нерезбовани артикули    
Федершайби и други законтрящи шайби 7318 21 00  
Други шайби 7318 22 00  
Нитове 7318 23 00  
Щифтове и шпонки 7318 24 00  
Други 7318 29 00  
73.19 Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни артикули за ръчна употреба, от желязо или от стомана; безопасни игли и други игли за прикрепване (карфици) от желязо или от стомана, неупоменати, нито включени другаде    
Безопасни игли и други игли за прикрепване (карфици) 7319 40 00  
Други    
Шевни игли, игли за кърпене или за бродиране 7319 90 10  
Други 7319 90 90  
73.20 Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана    
Листови ресори и техните листове    
Горещоформовани    
Параболични пружини и техните листове 7320 10 11  
Други 7320 10 19  
Други 7320 10 90  
Винтови пружини    
Горещоформовани 7320 20 20  
Други    
Пружини, работещи на натиск 7320 20 81  
Пружини, работещи на опън 7320 20 85  
Други 7320 20 89  
Други    
Плоски спирални пружини 7320 90 10  
Дискови ресори 7320 90 30  
Други 7320 90 90  
73.21 Печки, котли с огнище, готварски печки (включително тези, които могат да бъдат използвани допълнително и за централно отопление), скари, мангали, газови котлони, устройства за затопляне на ястия и подобни неелектрически уреди за домашна употреба, както и техните части от чугун, желязо или стомана    
Уреди за готвене или за затопляне на ястия    
С газ или с газ и други горива    
С фурна, включително самостоятелните фурни 7321 11 10 (PCE)
Други 7321 11 90 (PCE)
С течни горива 7321 12 00 (PCE)
Други, включително уредите с твърди горива 7321 19 00 (PCE)
Други уреди    
С газ или с газ и други горива 7321 81 00 (PCE)
С течни горива 7321 82 00 (PCE)
Други, включително уредите с твърди горива 7321 89 00 (PCE)
Части 7321 90 00  
73.22 Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на горещ въздух (включително разпределителите, можещи също да функционират като разпределители на свеж или кондициониран въздух), с неелектрическо загряване, съдържащи вентилатор или въздуходувка с мотор, и техните части, от чугун, желязо или стомана    
Радиатори и техните части    
От чугун 7322 11 00  
Други 7322 19 00  
Други 7322 90 00  
73.23 Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от чугун, желязо или стомана; желязна или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или аналогична употреба, от желязо или стомана    
Желязна или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или аналогична употреба 7323 10 00  
Други    
От неемайлиран чугун 7323 91 00  
От емайлиран чугун 7323 92 00  
От неръждаема стомана 7323 93 00  
От емайлирани желязо или стомана 7323 94 00  
Други 7323 99 00  
73.24 Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана    
Мивки и умивалници, от неръждаема стомана 7324 10 00  
Вани    
От чугун, дори емайлирани 7324 21 00 (PCE)
Други 7324 29 00 (PCE)
Други, включително частите 7324 90 00  
73.25 Други изделия, отлети, от чугун, желязо или стомана    
От нековък чугун 7325 10 00  
Други    
Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане 7325 91 00  
Други    
От чугун 7325 99 10  
Други 7325 99 90  
73.26 Други изделия от желязо или стомана    
Ковани или щамповани, но необработени по друг начин    
Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане 7326 11 00  
Други    
Ковани 7326 19 10  
Други 7326 19 90  
Изделия от железни или стоманени телове 7326 20 00  
Други    
Стълби и стълбички 7326 90 30  
Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки 7326 90 40  
Барабани за кабели, маркучи и други 7326 90 50  
Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството 7326 90 60  
Други изделия от желязо или стомана    
Ковани 7326 90 92  
Щамповани 7326 90 94  
Синтеровани 7326 90 96  
Други 7326 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.