CN8 / NC8 - 2023 79 CN8 / NC8 - 2023 - BG 81

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 80
КАЛАЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КАЛАЙ

80.01 Необработен калай    
Несплавен калай 8001 10 00  
Калаени сплави 8001 20 00  
80.02 Отпадъци и отломки от калай 8002 00 00  
80.03 Пръти, профили и телове от калай 8003 00 00  
80.07 Други изделия от калай    
Ламарини, листове и ленти, с дебелина, превишаваща 0,2 mm 8007 00 10  
Други 8007 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.