CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - BG 87

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 86
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ ПОДОБНИ ЛИНИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; МЕХАНИЧНИ СИГНАЛИЗАЦИОННИ УСТРОЙСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА

86.01 Електрически локомотиви с електрозахранване от електрическата мрежа или от акумулатори    
С електрозахранване от електрическата мрежа 8601 10 00 (PCE)
С електрозахранване от електрически акумулатори 8601 20 00 (PCE)
86.02 Други локомотиви; тендери    
Дизел-електрически локомотиви 8602 10 00  
Други 8602 90 00  
86.03 Мотриси и моторни платформи, различни от тези от № 8604    
С електрозахранване от електрическата мрежа 8603 10 00 (PCE)
Други 8603 90 00 (PCE)
86.04 Превозни средства за поддържане и обслужване на железопътни или подобни линии, дори самоходни (например вагони-ателиета, вагони-кранове, вагони, оборудвани с устройства за полагане на баласт, машини за полагане на релси, изпитателни вагони и дрезини) 8604 00 00 (PCE)
86.05 Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специални вагони за железопътни или подобни линии (с изключение на вагоните от № 8604) 8605 00 00 (PCE)
86.06 Товарни железопътни вагони    
Вагони-цистерни и подобни 8606 10 00 (PCE)
Саморазтоварващи се вагони, различни от тези от подпозиция 860610 8606 30 00 (PCE)
Други    
Покрити и затворени    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8606 91 10 (PCE)
Други 8606 91 80 (PCE)
Открити, с неподвижни страни, с височина, превишаваща 60 cm 8606 92 00 (PCE)
Други 8606 99 00 (PCE)
86.07 Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии    
Талиги, едноосни или многоосни, оси и колела, и техните части    
Талиги, едноосни или многоосни, за теглене 8607 11 00  
Други талиги, едноосни или многоосни 8607 12 00  
Други, включително частите    
Оси, монтирани или не; колела и части за колела 8607 19 10  
Части за талиги, едноосни или многоосни и подобни 8607 19 90  
Спирачки и техните части    
Спирачки със сгъстен въздух и техните части    
Отляти или формовани, от чугун, желязо или стомана 8607 21 10  
Други 8607 21 90  
Други 8607 29 00  
Куки и други системи за захващане на вагоните, буфери, и техните части 8607 30 00  
Други    
За локомотиви    
Осови букси и техните части 8607 91 10  
Други 8607 91 90  
Други    
Осови букси и техните части 8607 99 10  
Други 8607 99 80  
86.08 Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища; части за тях 8608 00 00  
86.09 Контейнери (включително контейнерите-цистерни и контейнерите-резервоари), специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране    
Контейнери, обшити с олово за предпазване срещу радиация, за превоз на радиоактивни материали (Евратом) 8609 00 10 (PCE)
Други 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.