CN8 / NC8 - 2023 86 CN8 / NC8 - 2023 - BG 88

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 87
АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТРАКТОРИ, МОТОЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

87.01 Трактори (с изключение на карите-влекачи от № 8709)    
Трактори с една ос 8701 10 00 (PCE)
Пътни влекачи за полуремаркета    
Само с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)    
Нови 8701 21 10 (PCE)
Употребявани 8701 21 90 (PCE)
Както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване    
Нови 8701 22 10 (PCE)
Употребявани 8701 22 90 (PCE)
Както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване    
Нови 8701 23 10 (PCE)
Употребявани 8701 23 90 (PCE)
Само с електродвигател за задвижване    
Нови 8701 24 10 (PCE)
Употребявани 8701 24 90 (PCE)
Други 8701 29 00 (PCE)
Верижни трактори 8701 30 00 (PCE)
Други, с мощност на двигателя    
Непревишаваща 18 kW    
Селскостопански трактори и горски трактори, колесни 8701 91 10 (PCE)
Други 8701 91 90 (PCE)
Превишаваща 18 kW, но непревишаваща 37 kW    
Селскостопански трактори и горски трактори, колесни 8701 92 10 (PCE)
Други 8701 92 90 (PCE)
Превишаваща 37 kW, но непревишаваща 75 kW    
Селскостопански трактори и горски трактори, колесни 8701 93 10 (PCE)
Други 8701 93 90 (PCE)
Превишаваща 75 kW, но непревишаваща 130 kW    
Селскостопански трактори и горски трактори, колесни 8701 94 10 (PCE)
Други 8701 94 90 (PCE)
Превишаваща 130 kW    
Селскостопански трактори и горски трактори, колесни 8701 95 10 (PCE)
Други 8701 95 90 (PCE)
87.02 Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително водача    
Само с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)    
С работен обем, превишаващ 2500 cm³    
Нови 8702 10 11 (PCE)
Употребявани 8702 10 19 (PCE)
С работен обем, непревишаващ 2500 cm³    
Нови 8702 10 91 (PCE)
Употребявани 8702 10 99 (PCE)
Както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване    
С работен обем, превишаващ 2500 cm³ 8702 20 10 (PCE)
С работен обем, непревишаващ 2500 cm³ 8702 20 90 (PCE)
Както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване    
С работен обем, превишаващ 2800 cm³ 8702 30 10 (PCE)
С работен обем, непревишаващ 2800 cm³ 8702 30 90 (PCE)
Само с електродвигател за задвижване 8702 40 00 (PCE)
Други    
С бутален двигател, с искрово запалване    
С работен обем, превишаващ 2800 cm³    
Нови 8702 90 11 (PCE)
Употребявани 8702 90 19 (PCE)
С работен обем, непревишаващ 2800 cm³    
Нови 8702 90 31 (PCE)
Употребявани 8702 90 39 (PCE)
Други 8702 90 90 (PCE)
87.03 Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени главно за транспорт на хора (различни от тези от № 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили    
Превозни средства, специално предназначени за придвижване върху сняг; специални превозни средства за транспорт на хора върху игрищата за голф и подобни превозни средства    
Превозни средства, специално предназначени за придвижване върху сняг, с бутален двигател, със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) или с бутален двигател с искрово запалване 8703 10 11 (PCE)
Други 8703 10 18 (PCE)
Други превозни средства само с бутален двигател с искрово запалване    
С работен обем, непревишаващ 1000 cm³    
Нови 8703 21 10 (PCE)
Употребявани 8703 21 90 (PCE)
С работен обем, превишаващ 1000 cm³, но непревишаващ 1500 cm³    
Нови 8703 22 10 (PCE)
Употребявани 8703 22 90 (PCE)
С работен обем, превишаващ 1500 cm³, но непревишаващ 3000 cm³    
Нови    
Самоходни каравани 8703 23 11 (PCE)
Други 8703 23 19 (PCE)
Употребявани 8703 23 90 (PCE)
С работен обем, превишаващ 3000 cm³    
Нови 8703 24 10 (PCE)
Употребявани 8703 24 90 (PCE)
Други превозни средства само с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)    
С работен обем, непревишаващ 1500 cm³    
Нови 8703 31 10 (PCE)
Употребявани 8703 31 90 (PCE)
С работен обем, превишаващ 1500 cm³, но непревишаващ 2500 cm³    
Нови    
Самоходни каравани 8703 32 11 (PCE)
Други 8703 32 19 (PCE)
Употребявани 8703 32 90 (PCE)
С работен обем, превишаващ 2500 cm³    
Нови    
Самоходни каравани 8703 33 11 (PCE)
Други 8703 33 19 (PCE)
Употребявани 8703 33 90 (PCE)
Други превозни средства, както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, различни от онези, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия    
Нови 8703 40 10 (PCE)
Употребявани 8703 40 90 (PCE)
Други превозни средства, както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване, различни от онези, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия 8703 50 00 (PCE)
Други превозни средства, както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия    
Нови 8703 60 10 (PCE)
Употребявани 8703 60 90 (PCE)
Други превозни средства, както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия 8703 70 00 (PCE)
Други превозни средства, само с електродвигател за задвижване    
Нови 8703 80 10 (PCE)
Употребявани 8703 80 90 (PCE)
Други 8703 90 00 (PCE)
87.04 Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки    
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа    
С бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), или с искрово запалване 8704 10 10 (PCE)
Други 8704 10 90 (PCE)
Други, само с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)    
С общо тегло, непревишаващо 5 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 21 10 (PCE)
Други    
С двигател, чийто работен обем превишава 2500 cm³    
Нови 8704 21 31 (PCE)
Употребявани 8704 21 39 (PCE)
С двигател, чийто работен обем не превишава 2500 cm³    
Нови 8704 21 91 (PCE)
Употребявани 8704 21 99 (PCE)
С общо тегло, превишаващо 5 тона, но непревишаващо 20 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 22 10 (PCE)
Други    
Нови 8704 22 91 (PCE)
Употребявани 8704 22 99 (PCE)
С общо тегло, превишаващо 20 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 23 10 (PCE)
Други    
Нови 8704 23 91 (PCE)
Употребявани 8704 23 99 (PCE)
Други, само с бутален двигател с искрово запалване    
С общо тегло, непревишаващо 5 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 31 10 (PCE)
Други    
С двигател, чийто работен обем превишава 2800 cm³    
Нови 8704 31 31 (PCE)
Употребявани 8704 31 39 (PCE)
С двигател, чийто работен обем не превишава 2800 cm³    
Нови 8704 31 91 (PCE)
Употребявани 8704 31 99 (PCE)
С общо тегло, превишаващо 5 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 32 10 (PCE)
Други    
Нови 8704 32 91 (PCE)
Употребявани 8704 32 99 (PCE)
Други, както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване    
С общо тегло, непревишаващо 5 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 41 10 (PCE)
Други    
С двигател, чийто работен обем превишава 2500 cm³    
Нови 8704 41 31 (PCE)
Употребявани 8704 41 39 (PCE)
С двигател, чийто работен обем не превишава 2500 cm³    
Нови 8704 41 91 (PCE)
Употребявани 8704 41 99 (PCE)
С общо тегло, превишаващо 5 тона, но непревишаващо 20 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 42 10 (PCE)
Други    
Нови 8704 42 91 (PCE)
Употребявани 8704 42 99 (PCE)
С общо тегло, превишаващо 20 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 43 10 (PCE)
Други    
Нови 8704 43 91 (PCE)
Употребявани 8704 43 99 (PCE)
Други, както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване    
С общо тегло, непревишаващо 5 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 51 10 (PCE)
Други    
С двигател, чийто работен обем превишава 2800 cm³    
Нови 8704 51 31 (PCE)
Употребявани 8704 51 39 (PCE)
С двигател, чийто работен обем не превишава 2800 cm³    
Нови 8704 51 91 (PCE)
Употребявани 8704 51 99 (PCE)
С общо тегло, превишаващо 5 тона    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8704 52 10 (PCE)
Други    
Нови 8704 52 91 (PCE)
Употребявани 8704 52 99 (PCE)
Други, само с електродвигател за задвижване 8704 60 00 (PCE)
Други 8704 90 00 (PCE)
87.05 Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли-разпръсквачки, коли-ателиета, коли-флуорографи)    
Камиони-кранове 8705 10 00 (PCE)
Автомобилни дериккранове за сондиране или пробиване 8705 20 00 (PCE)
Пожарни коли 8705 30 00 (PCE)
Камиони-бетонобъркачки 8705 40 00 (PCE)
Други    
Камиони с бетон-помпи 8705 90 30 (PCE)
Други 8705 90 80 (PCE)
87.06 Шасита за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705, оборудвани с техния двигател    
Шасита за тракторите от № 8701; шасита за автомобилните превозни средства от № 8702, 8703 или 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, превишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, превишаващ 2800 cm³    
За автомобилни превозни средства от № 8702 или от № 8704 8706 00 11 (PCE)
Други 8706 00 19 (PCE)
Други    
За автомобилни превозни средства от № 8703 8706 00 91 (PCE)
Други 8706 00 99 (PCE)
87.07 Каросерии за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705, включително кабините    
За превозните средства от № 8703    
Предназначени за промишлен монтаж 8707 10 10 (PCE)
Други 8707 10 90 (PCE)
Други    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8707 90 10 (PCE)
Други 8707 90 90 (PCE)
87.08 Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705    
Брони и техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на автомобилните превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 10 10  
Други 8708 10 90  
Други части и принадлежности за каросерии (включително кабините)    
Предпазни колани    
Предназначени за промишлен монтаж:на автомобилните превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 21 10 (PCE)
Други 8708 21 90 (PCE)
Предни стъкла, задни стъкла и други стъкла, упоменати в забележка 1 към подпозициите към настоящата глава    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилните превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 22 10  
Други 8708 22 90  
Други    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилните превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 29 10  
Други 8708 29 90  
Спирачки и сервоспирачки; техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилните превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 30 10  
Други    
За дискови спирачки 8708 30 91  
Други 8708 30 99  
Скоростни кутии и техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилните превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 40 20  
Други    
Скоростни кутии 8708 40 50  
Части    
От щамповани стомани 8708 40 91  
Други 8708 40 99  
Диференциални мостове (дори снабдени с други трансмисионни устройства) и носещи оси; техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 50 20  
Други    
Диференциални мостове, дори снабдени с други трансмисионни устройства, носещи оси 8708 50 35  
Части    
От щамповани стомани 8708 50 55  
Други    
За носещи оси 8708 50 91  
Други 8708 50 99  
Колела, техните части и принадлежности    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 70 10  
Други    
Колела от алуминий; техните части и принадлежности, от алуминий 8708 70 50  
Части за колела, отлети като един детайл във форма на звезда, от чугун, желязо или стомана 8708 70 91  
Други 8708 70 99  
Системи за окачване и техните части (включително амортисьори на окачване)    
Предназначени за промишлен монтаж:на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 80 20  
Други    
Амортисьори на окачване 8708 80 35  
Стабилизиращи щанги; торзионни прътове 8708 80 55  
Други    
От щамповани стомани 8708 80 91  
Други 8708 80 99  
Други части и принадлежности    
Радиатори и техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm3, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 91 20  
Други    
Радиатори 8708 91 35  
Части    
От щамповани стомани 8708 91 91  
Други 8708 91 99  
Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни тръби (ауспуси); техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 92 20  
Други    
Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни тръби (ауспуси) 8708 92 35  
Части    
От щамповани стомани 8708 92 91  
Други 8708 92 99  
Съединители и техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 93 10  
Други 8708 93 90  
Волани, кормилни колони и кормилни кутии; техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 94 20  
Други    
Волани, кормилни колони и кормилни кутии 8708 94 35  
Части    
От щамповани стомани 8708 94 91  
Други 8708 94 99  
Предпазни въздушни възглавници (airbags); техните части    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 95 10 (PCE)
Други    
От щамповани стомани 8708 95 91  
Други 8708 95 99  
Други    
Предназначени за промишлен монтаж:на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110,на автомобилни превозни средства от № 8703,на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2500 cm³, или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2800 cm³,на автомобилни превозни средства от № 8705 8708 99 10  
Други    
От щамповани стомани 8708 99 93  
Други 8708 99 97  
87.09 Кари, самоходни, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части    
Кари    
Електрически    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8709 11 10 (PCE)
Други 8709 11 90 (PCE)
Други    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8709 19 10 (PCE)
Други 8709 19 90 (PCE)
Части 8709 90 00  
87.10 Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръжие; техните части 8710 00 00  
87.11 Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове    
С бутален двигател, с работен обем, непревишаващ 50 cm³ 8711 10 00 (PCE)
С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 50 cm³, но непревишаващ 250 cm³    
Скутери 8711 20 10 (PCE)
Други, с работен обем    
Превишаващ 50 cm³, но непревишаващ 125 cm³ 8711 20 92 (PCE)
Превишаващ 125 сm³, но непревишаващ 250 сm³ 8711 20 98 (PCE)
С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 250 cm³, но непревишаващ 500 cm³    
С работен обем, превишаващ 250 сm³, но непревишаващ 380 сm³ 8711 30 10 (PCE)
С работен обем, превишаващ 380 сm³, но непревишаващ 500 сm³ 8711 30 90 (PCE)
С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 500 cm³, но непревишаващ 800 cm³ 8711 40 00 (PCE)
С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 800 cm³ 8711 50 00 (PCE)
С електродвигател за задвижване    
Велосипеди, велосипеди с три колела и велосипеди с четири колела, с подпомагане на въртенето на педалите, оборудвани със спомагателен електрически двигател с номинална продължителна мощност, непревишаваща 250 W 8711 60 10 (PCE)
Други 8711 60 90 (PCE)
Други 8711 90 00 (PCE)
87.12 Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател    
Велосипеди със сачмени лагери 8712 00 30 (PCE)
Други 8712 00 70 (PCE)
87.13 Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, дори с двигател или с друг вид придвижващо устройство    
Без придвижващо устройство 8713 10 00 (PCE)
Други 8713 90 00 (PCE)
87.14 Части и принадлежности за превозните средства от № 8711 до 8713    
За мотоциклети (включително мотопеди)    
Спирачки и техните части 8714 10 10  
Скоростни кутии и техните части 8714 10 20  
Колела, техните части и принадлежности 8714 10 30  
Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни тръби (ауспуси); техните части 8714 10 40  
Съединители и техните части 8714 10 50  
Други 8714 10 90  
За инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди 8714 20 00  
Други    
Рамки и вилки и техните части    
Рамки 8714 91 10 (PCE)
Предни вилки 8714 91 30 (PCE)
Части 8714 91 90  
Джанти и спици    
Джанти 8714 92 10 (PCE)
Спици 8714 92 90  
Главини (различни от спирачните главини) и верижни колела за свободен ход 8714 93 00  
Спирачки, включително спирачните главини и техните части    
Спирачки 8714 94 20  
Части 8714 94 90  
Седла 8714 95 00  
Педали и педални механизми и техните части    
Педали 8714 96 10 (NPR)
Педални механизми 8714 96 30  
Части 8714 96 90  
Други    
Кормила 8714 99 10 (PCE)
Багажници 8714 99 30 (PCE)
Дерайльори 8714 99 50  
Други; части 8714 99 90  
87.15 Бебешки и детски колички и техните части    
Бебешки и детски колички 8715 00 10 (PCE)
Части 8715 00 90  
87.16 Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части    
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана    
C тегло непревишаващо 1600 kg 8716 10 92 (PCE)
C тегло превишаващо 1600 kg 8716 10 98 (PCE)
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селскостопански цели 8716 20 00 (PCE)
Други ремаркета и полуремаркета за транспорт на стоки    
Цистерни 8716 31 00 (PCE)
Други    
Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом) 8716 39 10 (PCE)
Други    
Нови    
Полуремаркета 8716 39 30 (PCE)
Други 8716 39 50 (PCE)
Употребявани 8716 39 80 (PCE)
Други ремаркета и полуремаркета 8716 40 00  
Други превозни средства 8716 80 00  
Части    
Шасита 8716 90 10  
Каросерии 8716 90 30  
Оси 8716 90 50  
Други части 8716 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.