CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - CS 78

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 76
HLINÍK A VÝROBKY Z NĚHO

76.01 Netvářený (surový) hliník    
Nelegovaný hliník    
Ploštiny 7601 10 10 New  
Ostatní 7601 10 90 New  
Slitiny hliníku    
Ploštiny 7601 20 30 New  
Ingoty 7601 20 40 New  
Ostatní 7601 20 80  
76.02 Hliníkový odpad a šrot    
Odpad    
Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování a piliny; odpad z barevných, potažených nebo lepených (vrstvených) plechů a fólií o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm 7602 00 11  
Ostatní (včetně zmetků z výroby) 7602 00 19  
Šrot 7602 00 90  
76.03 Hliníkový prášek a šupiny (vločky)    
Prášek nelamelární struktury 7603 10 00  
Prášek lamelární struktury; šupiny (vločky) 7603 20 00  
76.04 Hliníkové tyče, pruty a profily    
Z nelegovaného hliníku    
Tyče a pruty 7604 10 10  
Profily 7604 10 90  
Ze slitin hliníku    
Duté profily 7604 21 00  
Ostatní    
Tyče a pruty 7604 29 10  
Profily 7604 29 90  
76.05 Hliníkové dráty    
Z nelegovaného hliníku    
Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 7 mm 7605 11 00  
Ostatní 7605 19 00  
Ze slitin hliníku    
Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 7 mm 7605 21 00  
Ostatní 7605 29 00  
76.06 Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm    
Pravoúhlé (včetně čtvercových)    
Z nelegovaného hliníku    
Hliníkový kompozitní panel 7606 11 30 (MTK)
Ostatní    
Barvené, lakované nebo potažené plasty 7606 11 50  
Ostatní, o tloušťce    
Menší než 3 mm 7606 11 91  
Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm 7606 11 93  
Nejméně 6 mm 7606 11 99  
Ze slitin hliníku    
Materiál pro výrobu korpusu, víček a odtrhávacích víček nápojových plechovek    
Materiál pro výrobu korpusu nápojových plechovek 7606 12 11  
Materiál pro výrobu víček a odtrhávacích víček nápojových plechovek 7606 12 19  
Hliníkový kompozitní panel 7606 12 30 (MTK)
Ostatní    
Barvené, lakované nebo potažené plasty 7606 12 50  
Ostatní, o tloušťce    
Menší než 3 mm 7606 12 92  
Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm 7606 12 93  
Nejméně 6 mm 7606 12 99  
Ostatní    
Z nelegovaného hliníku 7606 91 00  
Ze slitin hliníku 7606 92 00  
76.07 Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm    
Bez podložky    
Válcované, avšak dále neopracované    
O tloušťce menší než 0,021 mm    
V rolích s hmotnosti nepřesahující 10 kg 7607 11 11  
Ostatní 7607 11 19  
O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm 7607 11 90  
Ostatní    
O tloušťce menší než 0,021 mm 7607 19 10  
O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm 7607 19 90  
Na podložce    
O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) menší než 0,021 mm 7607 20 10  
O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm    
Hliníkový kompozitní panel 7607 20 91 (MTK)
Ostatní 7607 20 99  
76.08 Hliníkové trouby a trubky    
Z nelegovaného hliníku 7608 10 00  
Ze slitin hliníku    
Svařované 7608 20 20  
Ostatní    
Po protlačování již dále neopracované 7608 20 81  
Ostatní 7608 20 89  
76.09 Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky) 7609 00 00  
76.10 Hliníkové konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); hliníkové desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky, připravené pro použití v konstrukcích    
Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy 7610 10 00 (PCE)
Ostatní    
Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy 7610 90 10  
Ostatní 7610 90 90  
76.11 Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením 7611 00 00  
76.12 Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením    
Stlačitelné válcovité (trubkovité) zásobníky 7612 10 00  
Ostatní    
Nádoby používané pro aerosoly 7612 90 20 (PCE)
Vyrobené z fólie o tloušťce nepřesahující 0,2 mm 7612 90 30  
Ostatní 7612 90 80  
76.13 Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn 7613 00 00  
76.14 Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované    
S ocelovým jádrem (duší) 7614 10 00  
Ostatní 7614 90 00  
76.15 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z hliníku; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z hliníku; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z hliníku    
Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky    
Odlévané 7615 10 10  
Vyrobené z fólie o tloušťce nepřesahující 0,2 mm 7615 10 30  
Ostatní 7615 10 80  
Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti 7615 20 00  
76.16 Ostatní výrobky z hliníku    
Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky 7616 10 00  
Ostatní    
Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu 7616 91 00  
Ostatní    
Odlévané 7616 99 10  
Ostatní 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.