CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - DA 26

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 25
SALT; SVOVL; JORDOG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT

25.01 Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, ogs√• opl√łst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand    
Havvand og saltmoderlud 2501 00 10  
Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, ogs√• opl√łst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen    
Varer til kemisk omdannelse (spaltning) i natrium og chlor til fremstilling af andre varer 2501 00 31  
I andre tilf√¶lde    
Denaturerede varer samt varer bestemt til anden industriel brug (herunder raffinering), bortset fra konservering eller fremstilling af n√¶ringsmidler til mennesker eller dyr 2501 00 51  
Andre varer    
Salt egnet til menneskef√łde 2501 00 91  
Andre varer 2501 00 99  
25.02 Naturlige jernsulfider, ikke br√¶ndte 2502 00 00  
25.03 Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, f√¶ldet og kolloid svovl    
R√• eller uraffineret svovl 2503 00 10  
Andre varer 2503 00 90  
25.04 Naturlig grafit    
I pulverform eller i flager 2504 10 00  
I andre tilf√¶lde 2504 90 00  
25.05 Naturligt sand af enhver art, ogs√• farvet, undtagen metalholdigt sand henh√łrende under kapitel¬†26    
Kvartssand 2505 10 00  
Andre varer 2505 90 00  
25.06 Kvarts (undtagen naturligt sand); kvartsit, ogs√• groft tildannet eller kun tilsk√•ret, ved savning eller p√• anden m√•de, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangul√¶r form    
Kvarts 2506 10 00  
Kvartsit 2506 20 00  
25.07 Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, ogs√• br√¶ndte    
Kaolin 2507 00 20  
Andre kaolinholdige lerarter 2507 00 80  
25.08 Andre lerarter (undtagen ekspanderet ler henh√łrende under pos.¬†6806), andalusit, cyanit og sillimanit, ogs√• br√¶ndt; mullit; chamotte og dinasler    
Bentonit 2508 10 00  
Ildfast ler 2508 30 00  
Andre lerarter 2508 40 00  
Andalusit, cyanit og sillimanit 2508 50 00  
Mullit 2508 60 00  
Chamotte og dinasler 2508 70 00  
25.09 Kridt 2509 00 00  
25.10 Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt    
Ikke formalet 2510 10 00  
Formalet 2510 20 00  
25.11 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumcarbonat (witherit), ogs√• br√¶ndt, undtagen bariumoxid henh√łrende under pos.¬†2816    
Naturligt bariumsulfat (tungspat) 2511 10 00  
Naturligt bariumcarbonat (witherit) 2511 20 00  
25.12 Fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet p√• 1000¬†kg/m¬≥ eller derunder, ogs√• br√¶ndt 2512 00 00  
25.13 Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, ogs√• varmebehandlede    
Pimpsten 2513 10 00  
Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler 2513 20 00  
25.14 Skifer, ogs√• groft tildannet eller kun tilsk√•ret, ved savning eller p√• anden m√•de, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangul√¶r form 2514 00 00  
25.15 Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet p√• 2500¬†kg/m¬≥ eller derover samt alabast, ogs√• groft tildannet eller kun tilsk√•ret, ved savning eller p√• anden m√•de, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangul√¶r form    
Marmor og travertin    
R√• eller groft tildannet 2515 11 00  
Kun tilsk√•ret, ved savning eller p√• anden m√•de, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangul√¶r form 2515 12 00  
Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten; alabast 2515 20 00  
25.16 Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, ogs√• groft tildannet eller kun tilsk√•ret, ved savning eller p√• anden m√•de, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangul√¶r form    
Granit    
R√• eller groft tildannet 2516 11 00  
Kun tilsk√•ret, ved savning eller p√• anden m√•de, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangul√¶r form 2516 12 00  
Sandsten 2516 20 00  
Andre monument- eller bygningssten 2516 90 00  
25.17 Sm√•sten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, ogs√• varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, ogs√• med indhold af materialer, der er n√¶vnt i f√łrste del af teksten; tj√¶remakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henh√łrende under pos.¬†2515 eller 2516, ogs√• varmebehandlede    
Sm√•sten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, ogs√• varmebehandlede    
Sm√•sten, grus, singels og flint 2517 10 10  
Knust dolomit og knuste kalksten 2517 10 20  
Andre varer 2517 10 80  
Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, ogs√• med indhold af materialer, der er n√¶vnt i underpos.¬†251710 2517 20 00  
Tj√¶remakadam 2517 30 00  
Granulater, splinter og pulver af stenarter henh√łrende under pos.¬†2515 eller 2516, ogs√• varmebehandlede    
Af marmor 2517 41 00  
I andre tilf√¶lde 2517 49 00  
25.18 Dolomit, ogs√• br√¶ndt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilsk√•ret, ved savning eller p√• anden m√•de, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangul√¶r form    
Dolomit, ikke br√¶ndt eller sintret 2518 10 00  
Br√¶ndt eller sintret dolomit 2518 20 00  
25.19 Naturligt magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; d√łdbr√¶ndt (sintret) magnesia, ogs√• med indhold af sm√• m√¶ngder af andre oxider, der er tilsat f√łr sintringen; anden magnesiumoxid, ogs√• rent    
Naturligt magnesiumcarbonat (magnesit) 2519 10 00  
Andre varer    
Magnesiumoxid, undtagen br√¶ndt naturligt magnesiumcarbonat 2519 90 10  
D√łdbr√¶ndt (sintret) magnesia 2519 90 30  
Andre varer 2519 90 90  
25.20 Gipssten; anhydrit; br√¶ndt gips, ogs√• farvet eller tilsat sm√• m√¶ngder acceleratorer eller retarderingsmidler    
Gipssten; anhydrit 2520 10 00  
Br√¶ndt gips 2520 20 00  
25.21 Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel 2521 00 00  
25.22 Br√¶ndt kalk, l√¶sket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henh√łrende under pos.¬†2825    
Br√¶ndt kalk 2522 10 00  
L√¶sket kalk 2522 20 00  
Hydraulisk kalk 2522 30 00  
25.23 Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, ogs√• farvet eller i form af klinker    
Cementklinker 2523 10 00  
Portlandcement    
Hvid cement, ogs√• kunstigt farvet 2523 21 00  
Andre varer 2523 29 00  
Aluminatcement 2523 30 00  
Anden hydraulisk cement 2523 90 00  
25.24 Asbest    
Crocidolit 2524 10 00  
Andre varer 2524 90 00  
25.25 Glimmer, herunder glimmerblade; glimmeraffald    
R√• glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade 2525 10 00  
Glimmerpulver 2525 20 00  
Glimmeraffald 2525 30 00  
25.26 Naturlig steatit, ogs√• groft tildannet eller kun tilsk√•ret, ved savning eller p√• anden m√•de, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangul√¶r form; talkum    
Ikke knust eller pulveriseret 2526 10 00  
Knust eller pulveriseret 2526 20 00  
25.28 Naturlige borater og koncentrater deraf (ogs√• br√¶ndte), undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopl√łsninger; naturlig borsyre med et indhold af H3BO3 p√• 85¬†v√¶gtprocent og derunder, beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen 2528 00 00  
25.29 Feldspat; leucit; nefelin og nefelinsyenit; flusspat    
Feldspat 2529 10 00  
Flusspat    
Med indhold af calciumfluorid p√• 97¬†v√¶gtprocent eller derunder 2529 21 00  
Med indhold af calciumfluorid p√• over 97¬†v√¶gtprocent 2529 22 00  
Leucit; nefelin og nefelinsyenit 2529 30 00  
25.30 Mineralske stoffer, ikke andetsteds tariferet    
Vermiculit, perlit og chlorit, ikke ekspanderet 2530 10 00  
Kieserit, epsomit (naturlige magnesiumsulfater) 2530 20 00  
Andre varer    
Celestin og strontianit 2530 90 30 New  
Spodumen, petalit, lepidolit, amblygonit, hectorit, jadarit og lignende mineraler egnet til udvinding af lithium 2530 90 40 New  
Bastnaesit, xenotim og lignende mineraler egnet til udvinding af sj√¶ldne jordarters metaller, scandium eller yttrium 2530 90 50 New  
Andre varer 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.