CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - DA 29

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 28
UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER

I. GRUNDSTOFFER    
28.01 Fluor, chlor, brom og iod    
Chlor 2801 10 00  
Iod 2801 20 00  
Fluor; brom    
Fluor 2801 30 10  
Brom 2801 30 90  
28.02 Svovl, sublimeret eller f√¶ldet; kolloid svovl 2802 00 00  
28.03 Carbon (k√łnr√łg og carbon i andre former, ikke andetsteds tariferet) 2803 00 00  
28.04 Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller    
Hydrogen 2804 10 00 (MTQ)
Inaktive gasser    
Argon 2804 21 00 (MTQ)
Andre varer    
Helium 2804 29 10 (MTQ)
Andre varer 2804 29 90 (MTQ)
Nitrogen 2804 30 00 (MTQ)
Oxygen 2804 40 00 (MTQ)
Bor; tellur    
Bor 2804 50 10  
Tellur 2804 50 90  
Silicium    
Med indhold af Si p√• 99,99¬†v√¶gtprocent og derover 2804 61 00  
I andre tilf√¶lde 2804 69 00  
Phosphor    
R√łdt phosphor 2804 70 10  
Andre varer 2804 70 90  
Arsen 2804 80 00  
Selen 2804 90 00  
28.05 Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sj√¶ldne jordarters metaller, scandium og yttrium, ogs√• indbyrdes blandede eller legerede; kviks√łlv    
Alkalimetaller eller jordalkalimetaller    
Natrium 2805 11 00  
Calcium 2805 12 00  
Andre varer    
Strontium og barium 2805 19 10  
Andre varer 2805 19 90  
Sj√¶ldne jordarters metaller, scandium og yttrium, ogs√• indbyrdes blandede eller legerede    
Indbyrdes blandede eller legerede 2805 30 10  
I andre tilf√¶lde    
Af en renhedsgrad p√• 95 v√¶gtprocent og derover    
Cerium og lanthan 2805 30 21 New  
Praseodym, neodym og samarium 2805 30 29 New  
Gadolinium, terbium og dysprosium 2805 30 31 New  
Europium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium og yttrium 2805 30 39 New  
Scandium 2805 30 40  
I andre tilf√¶lde 2805 30 80  
Kviks√łlv    
I flasker af nettov√¶gt 34,5¬†kg (standardv√¶gt) og med en fob-v√¶rdi pr. flaske p√• 224¬†‚ā¨ eller derunder 2805 40 10  
I andre tilf√¶lde 2805 40 90  
II. UORGANISKE SYRER OG UORGANISKE OXIDER AF IKKE-METALLER    
28.06 Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre    
Hydrogenchlorid (saltsyre) 2806 10 00  
Chlorsvovlsyre 2806 20 00  
28.07 Svovlsyre; rygende svovlsyre 2807 00 00  
28.08 Salpetersyre; nitrersyrer 2808 00 00  
28.09 Difosforpentaoxid; phosphorsyre; polyphosphorsyrer, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede    
Diphosphorpentaoxid 2809 10 00 (KPP)
Phosphorsyre og polyphosphorsyrer 2809 20 00 (KPP)
28.10 Oxider af bor; borsyrer    
Dibortrioxid 2810 00 10  
Andre varer 2810 00 90  
28.11 Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller    
Andre uorganiske syrer    
Hydrogenfluorid 2811 11 00  
Hydrogencyanid (bl√•syre) 2811 12 00  
Andre varer    
Hydrogenbromid (brombrintesyre) 2811 19 10  
Andre varer 2811 19 80  
Andre uorganiske oxider af ikke-metaller    
Carbondioxid 2811 21 00  
Siliciumdioxid 2811 22 00  
Andre varer    
Svovldioxid 2811 29 05  
Svovltrioxid; diarsentrioxid 2811 29 10  
Nitrogenoxider 2811 29 30  
Andre varer 2811 29 90  
III. HALOGEN- OG SVOVLFORBINDELSER AF IKKE-METALLER    
28.12 Halogenider og oxyhalogenider af ikke-metaller    
Chlorider og oxychlorider    
Carbonyldichlorid (phosgen) 2812 11 00  
Phosphoroxychlorid 2812 12 00  
Phosphoroxytrichlorid 2812 13 00  
Phosphorpentachlorid 2812 14 00  
Svovlmonochlorid 2812 15 00  
Svovldiklorid 2812 16 00  
Thionyldichlorid 2812 17 00  
Andre varer    
Af phosphor 2812 19 10  
I andre tilf√¶lde 2812 19 90  
Andre varer 2812 90 00  
28.13 Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid    
Carbondisulfid 2813 10 00  
Andre varer    
Phosphorsulfider, herunder kommercielt phosphortrisulfid 2813 90 10  
Andre varer 2813 90 90  
IV. UORGANISKE BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OG PEROXIDER AF METALLER    
28.14 Ammoniak, vandfri eller i vandig opl√łsning    
Vandfri ammoniak 2814 10 00  
Ammoniak i vandig opl√łsning 2814 20 00  
28.15 Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium    
Natriumhydroxid (kaustisk natron)    
I fast form 2815 11 00  
I vandig opl√łsning (natronlud) 2815 12 00 (KSH)
Kaliumhydroxid (kaustisk kali) 2815 20 00 (KPH)
Peroxider af natrium eller kalium 2815 30 00  
28.16 Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium    
Hydroxid og peroxid af magnesium 2816 10 00  
Oxider, hydroxider og peroxider, af strontium eller barium 2816 40 00  
28.17 Zinkoxid; zinkperoxid 2817 00 00  
28.18 Kunstig korund, ogs√• n√•r den ikke er kemisk defineret; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid    
Kunstig korund, ogs√• n√•r den ikke er kemisk defineret    
Med indhold af aluminiumoxid p√• 98,5¬†v√¶gtprocent eller derover    
I hvilken partikler med en diameter p√• over 10¬†mm udg√łr under 50¬†% af den samlede v√¶gt 2818 10 11  
I hvilken partikler med en diameter p√• over 10¬†mm udg√łr 50¬†% eller derover af den samlede v√¶gt 2818 10 19  
Med indhold af aluminiumoxid p√• under 98,5¬†v√¶gtprocent    
I hvilken partikler med en diameter p√• over 10¬†mm udg√łr under 50¬†% af den samlede v√¶gt 2818 10 91  
I hvilken partikler med en diameter p√• over 10¬†mm udg√łr 50¬†% eller derover af den samlede v√¶gt 2818 10 99  
Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund 2818 20 00  
Aluminiumhydroxid 2818 30 00  
28.19 Oxider og hydroxider af chrom    
Chromtrioxid 2819 10 00  
Andre varer    
Chromdioxid 2819 90 10  
Andre varer 2819 90 90  
28.20 Oxider af mangan    
Mangandioxid 2820 10 00  
Andre varer    
Manganoxid med et manganindhold p√• 77¬†v√¶gtprocent og derover 2820 90 10  
Andre varer 2820 90 90  
28.21 Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70¬†v√¶gtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe2O3    
Oxider og hydroxider af jern 2821 10 00  
Jordpigmenter 2821 20 00  
28.22 Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider 2822 00 00  
28.23 Oxider af titan 2823 00 00  
28.24 Oxider af bly; m√łnje og orangem√łnje    
Blymonoxid (lithargyrum, massikot) 2824 10 00  
Andre varer 2824 90 00  
28.25 Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller    
Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte 2825 10 00  
Lithiumoxid og lithiumhydroxid 2825 20 00  
Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider 2825 30 00  
Nikkeloxider og nikkelhydroxider 2825 40 00  
Kobberoxider og kobberhydroxider 2825 50 00  
Germaniumoxider og zirconiumdioxid 2825 60 00  
Molybdenoxider og molybdenhydroxider 2825 70 00  
Antimonoxider 2825 80 00  
Andre varer    
Calciumoxid, calciumhydroxid og calciumperoxid    
Calciumhydroxid, af renhed p√• 98¬†v√¶gtprocent og derover, beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen, i form af korn af hvilke: - ikke over 1¬†v√¶gtprocent har en st√łrrelse p√• over 75¬†mikrometer og - ikke over 4¬†v√¶gtprocent har en st√łrrelse p√• under 1,3¬†mikrometer 2825 90 11  
Andre varer 2825 90 19  
Berylliumoxid og berylliumhydroxid 2825 90 20  
Wolframoxider og wolframhydroxider 2825 90 40  
Cadmiumoxid 2825 90 60  
Andre varer 2825 90 85  
V. METALSALTE OG METALPEROXYSALTE AF UORGANISKE SYRER    
28.26 Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte    
Fluorider    
Af aluminium 2826 12 00  
I andre tilf√¶lde    
Af ammonium eller natrium 2826 19 10  
I andre tilf√¶lde 2826 19 90  
Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit) 2826 30 00  
Andre varer    
Dikaliumhexafluorozirconat 2826 90 10  
Andre varer 2826 90 80  
28.27 Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; iodider og oxyiodider    
Ammoniumchlorid 2827 10 00  
Calciumchlorid 2827 20 00  
Andre chlorider    
Af magnesium 2827 31 00  
Af aluminium 2827 32 00  
Af nikkel 2827 35 00  
I andre tilf√¶lde    
Af tin 2827 39 10  
Af jern 2827 39 20  
Af cobalt 2827 39 30  
I andre tilf√¶lde 2827 39 85  
Oxychlorider og hydroxychlorider    
Af kobber 2827 41 00  
I andre tilf√¶lde    
Af bly 2827 49 10  
I andre tilf√¶lde 2827 49 90  
Bromider og oxybromider    
Bromider af natrium eller kalium 2827 51 00  
Andre varer 2827 59 00  
Iodider og oxyiodider 2827 60 00  
28.28 Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter    
Kommercielt calciumhypochlorit og andre calciumhypokloriter 2828 10 00  
Andre varer 2828 90 00  
28.29 Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; iodater og periodater    
Chlorater    
Af natrium 2829 11 00  
I andre tilf√¶lde 2829 19 00  
Andre varer    
Perclorater 2829 90 10  
Bromater af kalium eller natrium 2829 90 40  
Andre varer 2829 90 80  
28.30 Sulfider; polysulfider, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede    
Natriumsulfider 2830 10 00  
Andre varer    
Sulfider af calcium, af antimon eller af jern 2830 90 11  
Andre varer 2830 90 85  
28.31 Dithioniter og sulfoxylater    
Af natrium 2831 10 00  
I andre tilf√¶lde 2831 90 00  
28.32 Sulfiter; thiosulfater    
Sulfiter af natrium 2832 10 00  
Andre sulfiter 2832 20 00  
Thiosulfater 2832 30 00  
28.33 Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)    
Sulfater af natrium    
Dinatriumsulfat 2833 11 00  
Andre varer 2833 19 00  
Andre sulfater    
Af magnesium 2833 21 00  
Af aluminium 2833 22 00  
Af nikkel 2833 24 00  
Af kobber 2833 25 00  
Af barium 2833 27 00  
I andre tilf√¶lde    
Af cadmium; af chrom; af zink 2833 29 20  
Af cobalt; af titan 2833 29 30  
Af bly 2833 29 60  
I andre tilf√¶lde 2833 29 80  
Aluner 2833 30 00  
Peroxosulfater (persulfater) 2833 40 00  
28.34 Nitriter; nitrater    
Nitriter 2834 10 00  
Nitrater    
Af kalium 2834 21 00  
I andre tilf√¶lde    
Af barium; af beryllium; af cadmium; af cobalt; af nikkel; af bly 2834 29 20  
Af kobber 2834 29 40  
I andre tilf√¶lde 2834 29 80  
28.35 Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter) og phosphater; polyphosphater, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede    
Pfosphinater (hypophosphiter) og phosphonater (phosphiter) 2835 10 00  
Phosphater    
Af mono- eller dinatrium 2835 22 00  
Af kalium 2835 24 00  
Calciumhydrogenortophosphat (dicalciumphosphat) 2835 25 00  
Andre calciumphosphater 2835 26 00  
Andre varer    
Af triammonium 2835 29 10  
Af trinatrium 2835 29 30  
Andre varer 2835 29 90  
Polyphosphater    
Natriumtrifosfat (natriumtripolyphosphat) 2835 31 00  
Andre varer 2835 39 00  
28.36 Carbonater; peroxocarbonater (percarbonater); kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat (hjortetaksalt)    
Dinatriumcarbonat 2836 20 00  
Natriumhydrogencarbonat (natriumbicarbonat) 2836 30 00  
Kaliumcarbonater 2836 40 00  
Calciumcarbonat 2836 50 00  
Bariumcarbonat 2836 60 00  
Andre varer    
Litiumcarbonater 2836 91 00  
Strontiumcarbonater 2836 92 00  
Andre carbonater    
Carbonater    
Af magnesium; af kobber 2836 99 11  
I andre tilf√¶lde 2836 99 17  
Peroxocarbonater 2836 99 90  
28.37 Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte    
Cyanider og oxydcyanider    
Af natrium 2837 11 00  
I andre tilf√¶lde 2837 19 00  
Cyanosalte 2837 20 00  
28.39 Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller    
Af natrium    
Natriummetasilicater 2839 11 00  
Andre varer 2839 19 00  
I andre tilf√¶lde 2839 90 00  
28.40 Borater; peroxoborater (perborater)    
Dinatriumtetraborat (raffineret borax)    
Vandfrit 2840 11 00  
Andre varer    
Dinatriumtetraboratpentahydrat 2840 19 10  
Andre varer 2840 19 90  
Andre borater    
Af natrium, vandfri 2840 20 10  
I andre tilf√¶lde 2840 20 90  
Peroxoborater (perborater) 2840 30 00  
28.41 Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer    
Natriumdichromat 2841 30 00  
Andre chromater og dichromater; peroxochromater 2841 50 00  
Manganiter, manganater og permanganater    
Kaliumpermanganat 2841 61 00  
Andre varer 2841 69 00  
Molybdater 2841 70 00  
Wolframater (tungstater) 2841 80 00  
Andre varer    
Zinkater og vanadater 2841 90 30  
Andre varer 2841 90 85  
28.42 Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilicater, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)    
Dobbelte eller komplekse silicater (herunder aluminosilicater, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede) 2842 10 00  
Andre varer    
Enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og tellurs syrer 2842 90 10  
Andre varer 2842 90 80  
VI. DIVERSE    
28.43 Kolloide √¶dle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af √¶dle metaller, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede; amalgamer af √¶dle metaller    
Kolloide √¶dle metaller    
S√łlv 2843 10 10  
Andre varer 2843 10 90  
S√łlvforbindelser    
S√łlvnitrat 2843 21 00  
Andre varer 2843 29 00  
Guldforbindelser 2843 30 00 (GRM)
Andre forbindelser; amalgamer    
Amalgamer 2843 90 10  
Andre varer 2843 90 90 (GRM)
28.44 Radioaktive kemiske grundstoffer og radioaktive isotoper (herunder spaltelige eller fertile kemiske grundstoffer og isotoper) samt forbindelser deraf; blandinger og restprodukter med indhold af s√•danne produkter    
Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser    
Naturlig uran    
Ubearbejdet; affald og skrot (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
Bearbejdet (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
Ferrouran 2844 10 50 (KUR)
Andre varer (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
Uran beriget med U¬†235 samt forbindelser deraf; plutonium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran beriget med U¬†235, plutonium eller forbindelser af s√•danne stoffer    
Uran beriget med U¬†235 samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran beriget med U¬†235 eller forbindelser af s√•danne stoffer    
Ferrouran 2844 20 25 (gi)
Andre varer (Euratom) 2844 20 35 (gi)
Plutonium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af plutonium eller forbindelser af s√•danne stoffer    
Blandinger af uran og plutonium    
Ferrouran 2844 20 51 (gi)
Andre varer (Euratom) 2844 20 59 (gi)
Andre varer 2844 20 99 (gi)
Uran med formindsket indhold af U¬†235 samt forbindelser deraf; thorium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran med formindsket indhold af U¬†235, thorium eller forbindelser af s√•danne stoffer    
Uran med formindsket indhold af U¬†235; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran med formindsket indhold af U¬†235 eller forbindelser af dette stof    
Sintrede keramiske metaller (cermets) 2844 30 11  
Andre varer 2844 30 19  
Thorium; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af thorium eller forbindelser af dette stof    
Sintrede keramiske metaller (cermets) 2844 30 51  
Andre varer    
Ubearbejdet; affald og skrot (Euratom) 2844 30 55  
Bearbejdet    
St√¶nger, profiler, tr√•d, plader, b√•nd og folie (Euratom) 2844 30 61  
Andre varer (Euratom) 2844 30 69  
Forbindelser af uran med formindsket indhold af U¬†235 eller af thorium, ogs√• indbyrdes blandede    
Af uran med formindsket indhold af U¬†235 eller af thorium samt blandinger af s√•danne forbindelser (Euratom), bortset fra thoriumsalte 2844 30 91  
Andre varer 2844 30 99  
Radioaktive grundstoffer og isotoper samt forbindelser deraf, bortset fra varer henh√łrende under underpos.¬†284410, 284420 og 284430; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af s√•danne grundstoffer, isotoper eller forbindelser; radioaktive restprodukter    
Tritium og tritiumforbindelser; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af tritium eller tritiumforbindelser    
Kunstige radioaktive isotoper (Euratom); forbindelser af kunstige radioaktive isotoper (Euratom) 2844 41 10  
Andre varer 2844 41 90  
Actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230 eller uranium-232 samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af s√•danne grundstoffer eller forbindelser    
Kunstige radioaktive isotoper (Euratom); forbindelser af kunstige radioaktive isotoper (Euratom) 2844 42 10  
Andre varer 2844 42 90  
Andre radioaktive grundstoffer og isotoper samt forbindelser deraf; andre legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af s√•danne grundstoffer, isotoper eller forbindelser    
Uran-233 samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran-233 eller forbindelser deraf 2844 43 10  
Kunstige radioaktive isotoper (Euratom); forbindelser af kunstige radioaktive isotoper (Euratom) 2844 43 20  
Andre varer 2844 43 80  
Radioaktive restprodukter 2844 44 00  
Brugte (bestrålede) brændstofelementer fra atomreaktorer (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Isotoper, andre end de under pos.¬†2844 h√łrende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede    
Tungt vand (deuteriumoxid) (Euratom) 2845 10 00  
Bor beriget til bor-10 samt forbindelser deraf 2845 20 00  
Lithium beriget til lithium-6 samt forbindelser deraf 2845 30 00  
Helium-3 2845 40 00  
Andre varer    
Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opl√łsninger med indhold af disse stoffer (Euratom) 2845 90 10  
Andre varer 2845 90 90  
28.46 Uorganiske eller organiske forbindelser af de sj√¶ldne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller    
Ceriumforbindelser 2846 10 00  
Andre varer    
Scandiumforbindelser 2846 90 30  
Lanthanforbindelser 2846 90 40 New  
Forbindelser af praseodym, neodym eller samarium 2846 90 50 New  
Forbindelser af gadolinium, terbium eller dysprosium 2846 90 60 New  
Forbindelser af europium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium eller yttrium 2846 90 70 New  
Forbindelser af metalblandinger 2846 90 90  
28.47 Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof 2847 00 00 (KHO)
28.49 Carbider, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede    
Af calcium 2849 10 00  
Af silicium 2849 20 00  
I andre tilf√¶lde    
Af bor 2849 90 10  
Af wolfram 2849 90 30  
Af aluminium; af chrom; af molybd√¶n; af vanadium; af tantal; af titan 2849 90 50  
I andre tilf√¶lde 2849 90 90  
28.50 Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der ogs√• udg√łr carbider henh√łrende under pos.¬†2849    
Hydrider; nitrider 2850 00 20  
Azider; silicider 2850 00 60  
Borider 2850 00 90  
28.52 Uorganiske eller organiske forbindelser af kviks√łlv, ogs√• ikke kemisk definerede, undtagen amalgamer    
Kemisk defineret 2852 10 00  
I andre tilf√¶lde 2852 90 00  
28.53 Phosphider, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrophosphor; andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosf√¶risk luft (herunder flydende atmosf√¶risk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosf√¶risk luft; amalgamer, undtagen af √¶dle metaller    
Cyanogenchlorid (cyanchlorid) 2853 10 00  
Andre varer    
Destilleret vand, demineraliseret vand og andet vand af tilsvarende eller h√łjere renhedsgrad 2853 90 10  
Flydende atmosf√¶risk luft (ogs√• selv om de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosf√¶risk luft 2853 90 30  
Andre varer 2853 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.