CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - DA 30

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 29
ORGANISKE KEMIKALIER

I. CARBONHYDRIDER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OG NITROSODERIVATER DERAF    
29.01 Acycliske carbonhydrider    
M√¶ttede 2901 10 00  
Um√¶ttede    
Ethylen 2901 21 00  
Propen (propylen) 2901 22 00  
Buten (butylen) og isomerer deraf 2901 23 00  
Buta-1,3-dien og isopren 2901 24 00  
Andre varer 2901 29 00  
29.02 Cycliske carbonhydrider    
Cycloalkaner, cycloalkener og cycloterpener    
Cyclohexan 2902 11 00  
Andre varer 2902 19 00  
Benzen 2902 20 00  
Toluen 2902 30 00  
Xylener    
o-Xylen 2902 41 00  
m-Xylen 2902 42 00  
p-Xylen 2902 43 00  
Blandinger af xylenisomerer 2902 44 00  
Styren 2902 50 00  
Ethylbenzen 2902 60 00  
Cumen 2902 70 00  
Andre varer 2902 90 00  
29.03 Halogenderivater af carbonhydrider    
M√¶ttede chlorderivater af acycliske carbonhydrider    
Chlormethan (methylchlorid) og chlorethan (ethylchlorid) 2903 11 00  
Dichlormethan (methylenchlorid) 2903 12 00  
Chloroform (trichlormethan) 2903 13 00  
Tetrachlormethan (carbontetrachlorid) 2903 14 00  
Ethylendichlorid (ISO) (1,2-dichlorethan) 2903 15 00  
Andre varer 2903 19 00  
Um√¶ttede chlorderivater af acycliske carbonhydrider    
Vinylchlorid (chlorethylen) 2903 21 00  
Trichlorethylen 2903 22 00  
Tetrachlorethylen (perchlorethylen) 2903 23 00  
Andre varer 2903 29 00  
M√¶ttede fluorderivater af acycliske carbonhydrider    
Trifluormethan (HFC-23) 2903 41 00  
Difluormethan (HFC-32) 2903 42 00  
Fluormethan (HFC-41), 1,2-difluorethan (HFC-152) og 1,1-difluorethan (HFC-152a) 2903 43 00  
Pentafluorethan (HFC-125), 1,1,1-trifluorethan (HFC-143a) og 1,1,2-trifluorethan (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-tetrafluorethan (HFC-134a) og 1,1,2,2-tetrafluorethan (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan (HFC-236ea) og 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-pentafluorpropan (HFC-245fa) og 1,1,2,2,3-pentafluorpropan (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-pentafluorbutan (HFC-365mfc) og 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
Andre    
Andre pentafluorpropaner, hexafluorfluorpropaner og heptafluorpropaner 2903 49 10  
Perflourerede derivater 2903 49 30  
Andre 2903 49 90  
Um√¶ttede fluorderivater af acycliske carbonhydrider    
2,3,3,3-tetrafluorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluorpropen (HFO-1234ze) og (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
Andre 2903 59 00  
Brom- eller jodderivater af acycliske carbonhydrider    
Methylbromid (bromomethan) 2903 61 00  
Ethylendibromid (ISO) (1,2-dibromoethan) 2903 62 00  
Andre varer    
Bromider    
Dibrommethan 2903 69 11  
Andre varer 2903 69 19  
Jodider 2903 69 80  
Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder mindst to forskellige halogener    
Chlordifluormethan (HCFC-22) 2903 71 00  
Dichlortrifluorethaner (HCFC-123) 2903 72 00  
Dichlorfluorethaner (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
Chlordifluorethaner (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
Dichlorpentafluorpropaner (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
Bromochlorodifluoromethan (Halon-1211), bromotrifluoromethan (Halon-1301) og dibromotetrafluoroethaner (Halon-2402)    
Bromochlorodifluoromethan (Halon-1211) 2903 76 10  
Bromotrifluoromethan (Halon-1301) 2903 76 20  
Dibromotetrafluoroethaner (Halon-2402) 2903 76 90  
Andre derivater, perhalogeneret udelukkende med fluor og chlor    
Trichlorfluormethan, dichlordifluormethan, trichlortrifluorethaner, dichlortetrafluorethaner og chlorpentafluorethan 2903 77 60  
Andre varer 2903 77 90  
Andre perhalogenerede derivater 2903 78 00  
Andre varer    
Halogeneret udelukkende med brom og chlor, fluor og chlor eller fluor og brom 2903 79 30  
I andre tilf√¶lde 2903 79 80  
Halogenderivater af cycloalkaner, cycloalkener eller cycloterpener    
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN) 2903 81 00  
Aldrin (ISO), chlordan (ISO) og heptachlor (ISO) 2903 82 00  
Mirex (ISO) 2903 83 00  
Andre varer    
1,2-Dibrom-4-(1,2-dibromethyl)cyclohexan; tetrabromcyclooctaner 2903 89 10  
Andre varer 2903 89 80  
Halogenderivater af aromatiske carbonhydrider    
Chlorbenzen, o-dichlorbenzen og p-dichlorbenzen 2903 91 00  
Hexachlorbenzen (ISO) og DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan) 2903 92 00  
Pentachlorobenzen (ISO) 2903 93 00  
Hexabrombiphenyler 2903 94 00  
Andre varer    
2,3,4,5,6-Pentabromethylbenzen 2903 99 10  
Andre varer 2903 99 80  
29.04 Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, ogs√• halogenerede    
Derivater, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf 2904 10 00  
Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper 2904 20 00  
Perfluorooctansulfonat, salte deraf og perfluoroctansulfonylfluorid    
Perfluorooctansulfonat 2904 31 00  
Ammoniumperfluorooctansulfonat 2904 32 00  
Lithium perfluorooctansulfonat 2904 33 00  
Kalium perfluorooctansulfonat 2904 34 00  
Andre salte af perfluorooctansulfonat 2904 35 00  
Perfluoroctansulfonylfluorid 2904 36 00  
Andre varer    
Trichlornitromethan (chlorpikrin) 2904 91 00  
Andre varer 2904 99 00  
II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF    
29.05 Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
M√¶ttede monovalente alkoholer    
Methanol (methylalkohol) 2905 11 00  
Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol) 2905 12 00  
Butan-1-ol (n-butylalkohol) 2905 13 00  
Andre butanoler    
2-Methylpropan-2-ol (tert-butylalkohol) 2905 14 10  
Andre varer 2905 14 90  
Octanol (octylalkohol) og isomerer deraf    
Octan-2-ol 2905 16 20  
Andre varer 2905 16 85  
Dodecan-1-ol (laurylalkohol), hexadecan-1-ol (cetylalkohol) og octadecan-1-ol (stearylalkohol) 2905 17 00  
Andre varer 2905 19 00  
Um√¶ttede monovalente alkoholer    
Acycliske terpenalkoholer 2905 22 00  
Andre varer    
Allylalkohol 2905 29 10  
Andre varer 2905 29 90  
Divalente alkoholer    
Ethylenglycol (ethandiol) 2905 31 00  
Propylenglycol (propan-1,2-diol) 2905 32 00  
Andre varer    
Butan-1,3-diol 2905 39 20  
Butan-1,4-diol    
Butan-1,4-diol eller tetramethylenglycol (1,4-butanediol) med et biobaseret carbonindhold p√• 100 % 2905 39 26  
Andre varer 2905 39 28  
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol 2905 39 30  
Andre varer 2905 39 95  
Andre polyvalente alkoholer    
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol (trimethylolpropan) 2905 41 00  
Pentaerythritol 2905 42 00  
Mannitol 2905 43 00  
D-glucitol (sorbitol)    
I vandig opl√łsning    
Med indhold af D-mannitol p√• 2¬†v√¶gtprocent og derunder, beregnet p√• grundlag af indholdet af D-glucitol 2905 44 11  
I andre tilf√¶lde 2905 44 19  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af D-mannitol p√• 2¬†v√¶gtprocent og derunder, beregnet p√• grundlag af indholdet af D-glucitol 2905 44 91  
I andre tilf√¶lde 2905 44 99  
Glycerol 2905 45 00  
Andre varer 2905 49 00  
Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af acycliske alkoholer    
Ethchlorvynol (INN) 2905 51 00  
Andre varer    
2,2-Bis(brommethyl)propandiol 2905 59 91  
Andre varer 2905 59 98  
29.06 Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
Cycloalkanske, cycloalkenske eller cycloterpenske    
Menthol 2906 11 00  
Cyclohexanol, methylcyclohexanoler og dimethylcyclohexanoler 2906 12 00  
Steroler og inositoler    
Steroler 2906 13 10  
Inositoler 2906 13 90  
Andre varer 2906 19 00  
Aromatiske    
Benzylalkohol 2906 21 00  
Andre varer 2906 29 00  
III. PHENOLER OG PHENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF    
29.07 Phenoler; phenolalkoholer    
Monovalente phenoler    
Phenol (hydroxybenzen) og salte deraf 2907 11 00  
Cresoler og salte deraf 2907 12 00  
Octylphenol og nonylphenol samt isomerer deraf; salte af disse produkter 2907 13 00  
Naphtoler og salte deraf    
1-Naphtol 2907 15 10  
Andre varer 2907 15 90  
Andre varer    
Xylenoler og salte deraf 2907 19 10  
Andre varer 2907 19 90  
Polyvalente phenoler; phenolalkoholer    
Resorcinol og salte deraf 2907 21 00  
Hydroquinon (quinol) og salte deraf 2907 22 00  
4,4‚Ä≤-Isopropylidendiphenol (bisphenol¬†A, diphenylolpropan) og salte deraf 2907 23 00  
Andre varer 2907 29 00  
29.08 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenol-alkoholer    
Derivater, kun indeholdende halogensubstituenter og salte deraf    
Pentachlorphenol (ISO) 2908 11 00  
Andre varer 2908 19 00  
Andre varer    
Dinoseb (ISO) og salte deraf 2908 91 00  
4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) og salte deraf 2908 92 00  
Andre varer 2908 99 00  
IV. ETHERE, ALKOHOLPEROXIDER, ETHERPEROXIDER, ACETALPEROXIDER OG HEMIACETALPEROXIDER, KETONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRELEDDEDE RINGE, ACETALER OG HEMIACETALER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF    
29.09 Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider, acetalperoxider og hemiacetalperoxider, ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
Acycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
Diethylether 2909 11 00  
Andre varer    
Tert-butylethylether (ethyl-tert-butylether (ETBE)) 2909 19 10  
Andre varer 2909 19 90  
Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf 2909 20 00  
Aromatiske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
Diphenylether 2909 30 10  
Derivater halogeneret udelukkende med brom    
Pentabromdiphenylether; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabromphenoxy)benzen 2909 30 31  
1,2-Bis(2,4,6-tribromphenoxy)ethan, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril-butadien-styren (ABS) 2909 30 35  
I andre tilf√¶lde 2909 30 38  
Andre varer 2909 30 90  
Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
2,2‚Ä≤-Oxydiethanol (diethylenglycol, digol) 2909 41 00  
Monobutylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol 2909 43 00  
Andre monoalkylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol 2909 44 00  
Andre varer    
2-(2-Chlorethoxy)ethanol 2909 49 11  
Andre varer 2909 49 80  
Etherphenoler og etheralkoholphenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf 2909 50 00  
Alkoholperoxider, etherperoxider, acetalperoxider og hemiacetalperoxider, ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
Acetalperoxider og hemiacetalperoxider 2909 60 10  
Andre varer 2909 60 90  
29.10 Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
Oxiran (ethylenoxid) 2910 10 00  
Methyloxiran (propylenoxid) 2910 20 00  
1-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin) 2910 30 00  
Dieldrin (ISO, INN)¬† 2910 40 00  
Endrin (ISO) 2910 50 00  
Andre varer 2910 90 00  
29.11 Acetaler og hemiacetaler, ogs√• med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf 2911 00 00  
V. ALDEHYDER    
29.12 Aldehyder, ogs√• med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymerer af aldehyder; paraformaldehyd    
Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper    
Methanal (formaldehyd) 2912 11 00  
Ethanal (acetaldehyd) 2912 12 00  
Andre varer 2912 19 00  
Cycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper    
Benzaldehyd 2912 21 00  
Andre varer 2912 29 00  
Aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper    
Vanillin (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd) 2912 41 00  
Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) 2912 42 00  
Andre varer 2912 49 00  
Cycliske polymerer af aldehyder 2912 50 00  
Paraformaldehyd 2912 60 00  
29.13 Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henh√łrende under pos.¬†2912 2913 00 00  
VI. KETONER OG QUINONER    
29.14 Ketoner og quinoner, ogs√• med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf    
Acycliske ketoner uden andre oxygenholdige grupper    
Acetone 2914 11 00  
Butanon (methylethylketon) 2914 12 00  
4-Methylpentan-2-on (isobutylmethylketon) 2914 13 00  
Andre varer    
5-Methylhexan-2-on 2914 19 10  
Andre varer 2914 19 90  
Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenketoner uden andre oxygenholdige grupper    
Cyclohexanon og methylcyclohexanoner 2914 22 00  
Iononer og methyliononer 2914 23 00  
Andre varer 2914 29 00  
Aromatiske ketoner uden andre oxygenholdige grupper    
Phenylacetone (phenylpropan-2-on) 2914 31 00  
Andre varer 2914 39 00  
Ketonalkoholer og ketonaldehyder    
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on (diacetonalkohol) 2914 40 10  
Andre varer 2914 40 90  
Ketonphenoler og ketoner med andre oxygenholdige grupper 2914 50 00  
Quinoner    
Anthraquinon 2914 61 00  
Coenzym Q10 (ubidecarenon (INN)) 2914 62 00  
Andre varer    
1,4-Naphtoquinon 2914 69 10  
Andre varer 2914 69 80  
Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater    
Chlordecon (ISO) 2914 71 00  
Andre varer 2914 79 00  
VII. CARBOXYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER, HALOGENIDER, PEROXIDER OG PEROXYSYRER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF    
29.15 M√¶ttede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf    
Myresyre samt salte og estere deraf    
Myresyre 2915 11 00  
Salte af myresyre 2915 12 00  
Estere af myresyre 2915 13 00  
Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid    
Eddikesyre 2915 21 00  
Eddikesyreanhydrid 2915 24 00  
Andre varer 2915 29 00  
Estere af eddikesyre    
Ethylacetat 2915 31 00  
Vinylacetat 2915 32 00  
n-Butylacetat 2915 33 00  
Dinoseb (ISO) acetat 2915 36 00  
Andre varer 2915 39 00  
Mono-, di- og trichloreddikesyrer samt salte og estere deraf 2915 40 00  
Propionsyre samt salte og estere deraf 2915 50 00  
Butansyrer og pentansyrer samt salte og estere deraf    
Butansyrer samt salte og estere deraf    
1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylen diisobutyrat 2915 60 11  
Andre varer 2915 60 19  
Pentansyrer samt salte og estere deraf 2915 60 90  
Palmitinsyre og stearinsyre samt salte og estere deraf    
Palmitinsyre samt salte og estere deraf 2915 70 40  
Stearinsyre samt salte og estere deraf 2915 70 50  
Andre varer    
Laurinsyre samt salte og estere deraf 2915 90 30  
Andre varer 2915 90 70  
29.16 Um√¶ttede acycliske monocarboxylsyrer og cycliske monocarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf    
Um√¶ttede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf    
Acrylsyre og salte deraf 2916 11 00  
Estere af acrylsyre 2916 12 00  
Methacrylsyre og salte deraf 2916 13 00  
Estere af methacrylsyre 2916 14 00  
Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf 2916 15 00  
Binapacryl (ISO) 2916 16 00  
Andre varer    
Undecensyrer samt salte og estere deraf 2916 19 10  
Crotonsyre 2916 19 40  
Andre varer 2916 19 95  
Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen-monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf 2916 20 00  
Aromatiske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf    
Benzoesyre samt salte og estere deraf 2916 31 00  
Benzoylperoxid og benzoylchlorid 2916 32 00  
Phenyleddikesyre og salte deraf 2916 34 00  
Andre varer    
Estere af phenyleddikesyre 2916 39 10  
Andre varer 2916 39 90  
29.17 Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf    
Acycliske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf    
Oxalsyre samt salte og estere deraf 2917 11 00  
Adipinsyre samt salte og estere deraf 2917 12 00  
Azelinsyre og sebacinsyre samt salte og estere deraf    
Sebacinsyre 2917 13 10  
Andre varer 2917 13 90  
Maleinsyreanhydrid 2917 14 00  
Andre varer    
Malonsyre samt salte og estere deraf 2917 19 10  
Ethan-1,2-dicarbonsyre eller butandisyre (ravsyre) med et biobaseret carbonindhold p√• 100 % 2917 19 20  
Andre varer 2917 19 80  
Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen-polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf 2917 20 00  
Aromatiske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf    
Dioctylorthophthalater 2917 32 00  
Dinonyl- eller didecylorthophthalater 2917 33 00  
Andre estere af orthophtalsyre 2917 34 00  
Phthalsyreanhydrid 2917 35 00  
Terephthalsyre og salte deraf 2917 36 00  
Dimethylterephthalat 2917 37 00  
Andre varer    
Ester eller anhydrid af tetrabromphthalsyre; benzen-1,2,4-tricarboxylsyre; isophthaloyldichlorid, med indhold af terephthaloyldichlorid p√• 0,8¬†v√¶gtprocent og derunder; naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre; tetrachlorphthalsyreanhydrid; natrium 3,5-bis(methoxycarbonyl)benzensulfonat 2917 39 20  
Bis(2-ethylhexyl)benzen-1,4-dicarboxylat (DOTP) 2917 39 35 New  
Andre varer 2917 39 85 New  
29.18 Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf    
Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf    
M√¶lkesyre samt salte og estere deraf 2918 11 00  
Vinsyre 2918 12 00  
Salte og estere af vinsyre 2918 13 00  
Citronsyre 2918 14 00  
Salte og estere af citronsyre 2918 15 00  
Gluconsyre samt salte og estere deraf 2918 16 00  
2,2-Diphenyl-2-hydroxyeddikesyre (benzilsyre) 2918 17 00  
Chlorbenzilat (ISO) 2918 18 00  
Andre varer    
Cholsyre og 3-őĪ,12-őĪ-dihydroxy-5-ő≤-cholan-24-syre (desoxycholsyre) samt salte og estere deraf 2918 19 30  
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre 2918 19 40  
Andre varer 2918 19 98  
Carboxylsyrer indeholdende phenolgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf    
Salicylsyre og salte deraf 2918 21 00  
o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf 2918 22 00  
Andre estere af salicylsyre og salte deraf 2918 23 00  
Andre varer 2918 29 00  
Carboxylsyrer indeholdende aldehyd- eller ketongrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf 2918 30 00  
Andre varer    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorphenoxyeddikesyre), salte og estere deraf 2918 91 00  
Andre varer    
2,6-Dimethoxybenzoesyre; dicamba (ISO) natriumphenoxyacetat 2918 99 40  
Andre varer 2918 99 90  
VIII. ESTERE AF UORGANISKE SYRER AF IKKE-METALLER OG DERES SALTE SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OG NITROSODERIVATER DERAF    
29.19 Estere af phosphorsyre og deres salte (herunder lactophosphater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf    
Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat 2919 10 00  
Andre varer 2919 90 00  
29.20 Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf    
Tiophosphorsyreestere (phosphortioater) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf    
Parathion (ISO) og parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion) 2920 11 00  
Andre varer 2920 19 00  
Estere af phosphit og salte deraf; halogen-, sulfo-, nitro‚Äď og nitrosoderivater deraf    
Dimethylphosphit 2920 21 00  
Diethylphosphit 2920 22 00  
Trimethylphosphit 2920 23 00  
Triethylphosphit 2920 24 00  
Andre varer 2920 29 00  
Endosulfan (ISO) 2920 30 00  
Andre varer    
Estere af svovlsyre og carbonsyre (kulsyre) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf 2920 90 10  
Andre varer 2920 90 70  
IX. FORBINDELSER MED NITROGENHOLDIGE GRUPPER    
29.21 Aminer    
Acycliske monoaminer og derivater deraf; salte af disse produkter    
Methylamin, dimethylamin og trimethylamin og salte deraf 2921 11 00 (KMA)
2-(N,N-Dimethylamin)ethylchloridhydrochlorid 2921 12 00  
2-(N,N-Diethylamino)ethylchloridhydrochlorid 2921 13 00  
2-(N,N-Diisopropylamino)ethylchloridhydrochlorid 2921 14 00  
Andre varer    
1,1,3,3-Tetramethylbutylamin 2921 19 40  
Diethylamin og salte deraf 2921 19 50  
Andre varer 2921 19 99  
Acycliske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produkter    
Ethylendiamin og salte deraf 2921 21 00  
Hexamethylendiamin og salte deraf 2921 22 00  
Andre varer 2921 29 00  
Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpenmonoaminer og -polyaminer samt derivater deraf; salte af disse produkter    
Cyclohexylamin og cyclohexyldimethylamin samt salte deraf 2921 30 10  
Cyclohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyclohexan) 2921 30 91  
Andre varer 2921 30 99  
Aromatiske monoaminer og derivater deraf; salte af disse produkter    
Anilin og salte deraf 2921 41 00  
Anilinderivater og salte deraf 2921 42 00  
Toluidiner og derivater deraf; salte af disse produkter 2921 43 00  
Diphenylamin og derivater deraf; salte af disse produkter 2921 44 00  
1-Naphthylamin (alfa-naphthylamin) og 2-naphthylamin (beta-naphthylamin) samt derivater deraf; salte af disse produkter 2921 45 00  
Amphetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamphetamin (INN), etilamphetamin (INN), fencamfamin (INN), lefetamin (INN), levamphetamin (INN), mefenorex (INN) og fentermin (INN); salte deraf 2921 46 00  
Andre varer 2921 49 00  
Aromatiske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produkter    
o-, m- og p-Phenylendiamin og diaminotoluener samt derivater deraf; salte af disse produkter    
o-, m- og p-Phenylendiamin og diaminotoluener samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af disse produkter; salte af disse produkter    
m-Phenylendiamin, af renhed p√• 99¬†v√¶gtprocent og derover og med indhold af: - vand p√• 1¬†v√¶gtprocent og derunder - o-phenylendiamin p√• 200¬†mg/kg og derunder, og - p-phenylendiamin p√• 450¬†mg/kg og derunder 2921 51 11  
Andre varer 2921 51 19  
Andre varer 2921 51 90  
Andre varer    
m-Phenylenbis(methylamin); 2,2‚Ä≤-dichlor-4,4‚Ä≤-methylendianilin; 4,4‚Ä≤-bi-o-toluidin; 1,8-naphthylendiamin 2921 59 50  
Andre varer 2921 59 90  
29.22 Aminer indeholdende oxygenholdige grupper    
Aminoalkoholer, undtagen s√•danne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, samt ethere og estere deraf; salte af disse produkter    
Monoethanolamin og salte deraf 2922 11 00  
Diethanolamin og salte deraf 2922 12 00  
Dextropropoxyphen (INN) og salte deraf 2922 14 00  
Triethanolamin 2922 15 00  
Diethanolammoniumperfluoroctansulfonat 2922 16 00  
Methyldiethanolamin og ethyldiethanolamin 2922 17 00  
2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol 2922 18 00  
Andre varer 2922 19 00  
Aminonaphtholer og andre aminophenoler, undtagen s√•danne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, samt ethere og estere deraf; salte af disse produkter    
Aminohydroxynaphthalensulfonsyre og salte deraf 2922 21 00  
Andre varer 2922 29 00  
Aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner, undtagen s√•danne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper; salte af disse produkter    
Amfepramon (INN), metadon (INN) og normetadon (INN); salte deraf 2922 31 00  
Andre varer 2922 39 00  
Aminosyrer, undtagen s√•danne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, og estere deraf; salte af disse produkter    
Lysin og estere deraf; salte af disse produkter 2922 41 00  
Glutaminsyre og salte deraf 2922 42 00  
Anthranilsyre og salte deraf 2922 43 00  
Tilidin (INN) og salte deraf 2922 44 00  
Andre varer    
beta-Alanin 2922 49 20  
Andre varer 2922 49 85  
Aminoalkoholphenoler, aminosyrephenoler og andre aminoforbindelser med oxygenholdige grupper 2922 50 00  
29.23 Kvatern√¶re ammoniumsalte og kvatern√¶re ammoniumhydroxider; lecithiner og andre phosphoaminolipider, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede    
Cholin og salte deraf 2923 10 00  
Lecithiner og andre phosphoaminolipider 2923 20 00  
Tetraethylammoniumperfluoroctansulfonat 2923 30 00  
Didecyldimethylammoniumperfluorooctansulfonat 2923 40 00  
Andre varer 2923 90 00  
29.24 Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre (kulsyre)    
Acycliske amider (herunder acycliske carbamater) og derivater deraf; salte af disse produkter    
Meprobamat (INN) 2924 11 00  
Fluoroacetamid (ISO), monocrotophos (ISO) og phosphamidon (ISO) 2924 12 00  
Andre varer 2924 19 00  
Cycliske amider (herunder cycliske carbamater) og derivater deraf; salte af disse produkter    
Ureiner og derivater deraf; salte af disse produkter 2924 21 00  
2-Acetamidobenzoesyre (N-acetylanthranilsyre) og salte deraf 2924 23 00  
Ethinamat (INN) 2924 24 00  
Alachlor (ISO) 2924 25 00  
Andre varer    
Lidocain (INN) 2924 29 10  
Andre varer 2924 29 70  
29.25 Imider af carboxylsyrer (herunder sakkarin og salte deraf) samt iminer    
Imider og derivater deraf; salte af disse produkter    
Saccharin og salte deraf 2925 11 00  
Glutethimid (INN) 2925 12 00  
Andre varer    
3,3‚Ä≤,4,4‚Ä≤,5,5‚Ä≤,6,6‚Ä≤-Octabrom-N,N‚Ä≤-ethylendiphthalimid; N,N‚Ä≤-ethylenbis(4,5-dibromhexahydro-3,6-methanophthalimid) 2925 19 20  
Andre varer 2925 19 95  
Iminer og derivater deraf; salte af disse produkter    
Chlordimeform (ISO)¬† 2925 21 00  
Andre varer 2925 29 00  
29.26 Nitriler    
Acrylonitril 2926 10 00  
1-Cyanoguanidin (dicyandiamid) 2926 20 00  
Fenproporex (INN) og salte deraf; metadon (INN) mellemprodukt (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutan) 2926 30 00  
Alfa-phenylacetoacetonitril 2926 40 00  
Andre varer    
Isophthalonitril 2926 90 20  
Andre varer 2926 90 70  
29.27 Diazo-, azo- og azoxyforbindelser 2927 00 00  
29.28 Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin    
N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamin 2928 00 10  
Andre varer 2928 00 90  
29.29 Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper    
Isocyanater 2929 10 00  
Andre varer 2929 90 00  
X. ORGANISKE-UORGANISKE FORBINDELSER, HETEROCYCLISKE FORBINDELSER, NUCLEINSYRER OG DERES SALTE SAMT SULFONAMIDER    
29.30 Organiske svovlforbindelser    
2-(N,N-Dimethylamino)ethanethiol 2930 10 00  
Tiokcarbamater og ditiocarbamater 2930 20 00  
Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram 2930 30 00  
Methionin    
Methionin (INN) 2930 40 10  
Andre varer 2930 40 90  
2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol 2930 60 00  
Bis(2-hydroxyethyl)sulfid (thiodiglycol (INN)) 2930 70 00  
Aldicarb (ISO), captafol (ISO) og methamidophos (ISO) 2930 80 00  
Andre varer    
Cystein og cystin 2930 90 13  
Derivater af cystein eller cystin 2930 90 16  
DL-2-hydroxy-4-(methylthio)sm√łrsyre 2930 90 30  
2,2‚Ä≤-Tiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat] 2930 90 40  
Blandinger af isomerer best√•ende af 4-methyl-2,6-bis(methyltio)-m-phenylendiamin og 2-methyl-4,6-bis(methyltio)-m-phenylendiamin 2930 90 50  
Andre varer 2930 90 98  
29.31 Andre organiske-uorganiske forbindelser    
Tetramethylbly og tetraethylbly 2931 10 00  
Tributyltinforbindelser 2931 20 00  
Ikke-halogenerede derivater af organiske phosphorforbindelser    
Dimethylmethylphosphonat 2931 41 00  
Dimethylpropylphosphonat 2931 42 00  
Diethylethylphosphonat 2931 43 00  
Methylphosphonsyre 2931 44 00  
Salte af metylphosphonsyre og (aminoiminometyl)urea (1:1) 2931 45 00  
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinan 2,4,6-trioxid 2931 46 00  
(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl-methyl-methylphosphonat 2931 47 00  
3,9-dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecan-3,9-dioxid 2931 48 00  
Andre varer    
Sodium 3-(trihydroxysilyl)propylmethylphosphonat 2931 49 10  
Bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl]methylphosphonat 2931 49 20  
Etidronsyre (INN) (1-hydroxyethan-1,1-diphosphonsyre) og salte deraf 2931 49 30  
(Nitrilotrimethandiyl)tris(phosphonsyre), {ethan-1,2-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(phosphonsyre), [(bis{2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino)methyl]phosphonsyre, {hexan-1,6-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(phosphonsyre), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylen)}bis(phosphonsyre), og [(bis{6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]phosphonsyre; salte af disse produkter 2931 49 40  
Andre varer 2931 49 90  
Halogenerede derivater af organiske phosphorforbindelser    
Methylphosphonsyredichlorid 2931 51 00  
Propylphosphondichlorid 2931 52 00  
O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] methylphosphonothionat 2931 53 00  
Trichlorfon (ISO) 2931 54 00  
Andre varer    
Methylphosphonoyldifluorid (methylphosphonsyredifluorid) 2931 59 10  
Andre varer 2931 59 90  
Andre varer 2931 90 00  
29.32 Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er)    
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furanring (ogs√• hydrogeneret)    
Tetrahydrofuran 2932 11 00  
2-Furaldehyd (furfuraldehyd) 2932 12 00  
Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol 2932 13 00  
Sucralose 2932 14 00  
Andre varer 2932 19 00  
Lactoner    
Phenolphthalein; 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthylsyre; 3‚Ä≤-chlor-6‚Ä≤-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9‚Ä≤-xanthen]-3-on; 6‚Ä≤-(N-ethyl-p-toluidin)-2‚Ä≤-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9‚Ä≤-xanthen]-3-on; methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-phenantryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalen-2-carboxylat 2932 20 10  
gamma-Butyrolactone 2932 20 20  
Andre varer 2932 20 90  
Andre varer    
Isosafrol 2932 91 00  
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-on 2932 92 00  
Piperonal 2932 93 00  
Safrol 2932 94 00  
Tetrahydrocannabinoler (alle isomerer) 2932 95 00  
Carbofuran (ISO) 2932 96 00  
Andre varer 2932 99 00  
29.33 Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)    
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyrazolring (ogs√• hydrogeneret)    
Phenazon (antipyrin) og derivater deraf    
Propyphenazon (INN) 2933 11 10  
Andre varer 2933 11 90  
Andre varer    
Phenylbutazon (INN) 2933 19 10  
Andre varer 2933 19 90  
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret imidazolring (ogs√• hydrogeneret)    
Hydantoin og derivater deraf 2933 21 00  
Andre varer    
Naphazolinhydrochlorid (INNM) og naphazolinnitrat (INNM); phentolamin (INN); tolazolinhydrochlorid (INNM) 2933 29 10  
Andre varer 2933 29 90  
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyridinring (ogs√• hydrogeneret)    
Pyridin og salte deraf 2933 31 00  
Piperidin og salte deraf 2933 32 00  
Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoxin (INN), diphenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylphenidat (INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidin (INN) mellemprodukt A, phencyclidin (INN) (PCP), phenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) og trimeperidin (INN); salte af disse produkter 2933 33 00  
Andre fentanyler og derivater deraf 2933 34 00  
3-quinuclidinol 2933 35 00  
4-anilino-N-phenethylpiperidin (ANPP) 2933 36 00  
N-phenethyl-4-piperidon (NPP) 2933 37 00  
Andre varer    
Iproniazid (INN); ketobemidonhydrochlorid (INNM); pyridostigminbromid (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-Tetrachlorpyridin 2933 39 20  
3,6-Dichlorpyridin-2-carboxylsyre 2933 39 25  
2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichlorpyridin-2-carboxylat 2933 39 35  
2-Butoxyethyl(3,5,6-trichlor-2-pyridyloxy)acetat 2933 39 40  
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin 2933 39 45  
Methylester af fluroxypyr (ISO) 2933 39 50  
4-Methylpyridin 2933 39 55  
Andre varer 2933 39 99  
Forbindelser, der omfatter en quinolin- eller isoquinolinringstruktur (ogs√• hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe    
Levorphanol (INN) og salte deraf 2933 41 00  
Andre varer    
Halogenderivater af quinolin; derivater af quinolincarboxylsyre 2933 49 10  
Dextromethorphan (INN) og salte deraf 2933 49 30  
Andre varer 2933 49 90  
Forbindelser, hvis struktur omfatter en pyrimidinring (ogs√• hydrogeneret) eller en piperazinring    
Malonylurinstof (barbitursyre) og salte deraf 2933 52 00  
Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) og vinylbital (INN); salte af disse produkter    
Phenobarbital (INN), barbital (INN) samt salte deraf 2933 53 10  
Andre varer 2933 53 90  
Andre derivater af malonylurinstof (barbitursyre); salte af disse produkter 2933 54 00  
Loprazolam (INN), mecloqualon (INN), metaqualon (INN) og zipeprol (INN); salte af disse produkter 2933 55 00  
Andre varer    
Diazinon (ISO) 2933 59 10  
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (triethylendiamin) 2933 59 20  
Andre varer 2933 59 95  
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret triazinring (ogs√• hydrogeneret)    
Melamin 2933 61 00  
Andre varer    
Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimethylentrinitramin) 2933 69 10  
Methenamin (INN) (hexamethylentetramin); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octyltio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-phenol 2933 69 40  
Andre varer 2933 69 80  
Lactamer    
6-Hexanlactam (epsilon-caprolactam) 2933 71 00  
Clobazam (INN) og methyprylon (INN) 2933 72 00  
Andre lactamer 2933 79 00  
Andre varer    
Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxid (INN), clonazepam (INN), clorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) og triazolam (INN); salte af disse produkter    
Chlordiazepoxid (INN) 2933 91 10  
Andre varer 2933 91 90  
Azinphos-methyl¬†(ISO) 2933 92 00  
Andre varer    
Indol og 3-methylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepin (azapetin), fenindamin (INN) samt salte deraf; imipraminhydrochlorid (INNM) 2933 99 20  
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol 2933 99 50  
Andre varer 2933 99 80  
29.34 Nucleinsyrer og salte deraf, ogs√• n√•r de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser    
Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring (ogs√• hydrogeneret) 2934 10 00  
Forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur (ogs√• hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe    
Di(benzothiazol-2-yl)disulfid; benzotiazol-2-tiol (mercaptobenzothiazol) og salte deraf 2934 20 20  
Andre varer 2934 20 80  
Forbindelser, der omfatter en phenotiazinringstruktur (ogs√• hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe    
Thiethylperazin (INN); htioridazin (INN) og salte deraf 2934 30 10  
Andre varer 2934 30 90  
Andre varer    
Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), phendimetrazin (INN), phenmetrazin (INN) og sufentanil (INN); salte af disse produkter 2934 91 00  
Andre fentanyler og derivater deraf 2934 92 00  
Andre varer    
Chlorprothixen (INN); thenalidin (INN) samt tartrater og maleater deraf; furazolidon (INN); 7-aminocephalosporansyre; salte og estere af (6R,7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromid 2934 99 60  
Andre varer 2934 99 90  
29.35 Sulfonamider    
N-Methylperfluorooctansulfonamid 2935 10 00  
N-Ethylperfluorooctansulfonamid 2935 20 00  
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctansulfonamid 2935 30 00  
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctansulfonamid 2935 40 00  
Andre perfluorooctansulfonamider 2935 50 00  
Andre varer    
3-{1-[7-(Hexadecylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO) 2935 90 30  
Andre varer 2935 90 90  
XI. PROVITAMINER, VITAMINER OG HORMONER    
29.36 Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede (herunder naturlige koncentrater), derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stoffer; opl√łsninger af disse produkter, uanset opl√łsningsmidlets art    
Vitaminer og derivater deraf, ublandede    
Vitamin¬†A og derivater deraf 2936 21 00  
Vitamin¬†B1 og derivater deraf 2936 22 00  
Vitamin¬†B2 og derivater deraf 2936 23 00  
D- eller DL-pantothensyre (vitamin¬†B5) samt derivater deraf 2936 24 00  
Vitamin¬†B6 og derivater deraf 2936 25 00  
Vitamin¬†B12 samt derivater deraf 2936 26 00  
Vitamin¬†C og derivater deraf 2936 27 00  
Vitamin¬†E og derivater deraf 2936 28 00  
Andre vitaminer og derivater deraf 2936 29 00  
Andre varer, herunder naturlige koncentrater 2936 90 00  
29.37 Hormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener, naturlige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analogstoffer deraf, herunder polypeptider med modificeret k√¶destruktur, der hovedsagelig anvendes som hormoner    
Polypeptidhormoner, proteinhormoner og glycoproteinhormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf    
Somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf 2937 11 00 (GRM)
Insulin og salte deraf 2937 12 00 (GRM)
Andre varer 2937 19 00 (GRM)
Steroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf    
Cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) og prednisolon (dehydrohydrocortison) 2937 21 00 (GRM)
Halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner 2937 22 00 (GRM)
√ėstrogener og progestogener 2937 23 00 (GRM)
Andre varer 2937 29 00 (GRM)
Prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf 2937 50 00 (GRM)
Andre varer 2937 90 00 (GRM)
XII. GLYCOSIDER OG ALKALOIDER, NATURLIGE ELLER SYNTETISK REPRODUCEREDE SAMT SALTE, ETHERE, ESTERE OG ANDRE DERIVATER DERAF    
29.38 Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf    
Rutosid (rutin) og derivater deraf 2938 10 00  
Andre varer    
Digitalisglycosider 2938 90 10  
Glycyrrhizinsyre og glycyrrhizater 2938 90 30  
Andre varer 2938 90 90  
29.39 Alkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf    
Opiumalkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter    
Koncentrater af valmuestr√• eller -st√¶ngler; buprenorphin (INN), codein, dihydrocodein (INN), ethylmorphin, etorphin (INN), heroin, hydrocodon (INN), hydromorphon (INN), morphin, nicomorphin (INN), oxycodon (INN), oxymorphon (INN), pholcodin (INN), thebacon (INN) og thebain; salte deraf 2939 11 00  
Andre varer 2939 19 00  
Cinchona-alkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter 2939 20 00  
Koffein og salte deraf 2939 30 00  
Ephedra-alkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter    
Ephedrin og salte deraf 2939 41 00  
Pseudoephedrin (INN) og salte deraf 2939 42 00  
Cathin (INN) og salte deraf 2939 43 00  
Norephedrin og salte deraf 2939 44 00  
Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat og salte deraf 2939 45 00  
Andre varer 2939 49 00  
Theophyllin og aminophyllin (theophyllin-ethylendiamin) samt derivater deraf; salte af disse produkter    
Fenetyllin (INN) og salte deraf 2939 51 00  
Andre varer 2939 59 00  
Alkaloider af meldr√łje samt derivater deraf; salte af disse produkter    
Ergometrin (INN) og salte deraf 2939 61 00  
Ergotamin (INN) og salte deraf 2939 62 00  
Lysergsyre og salte deraf 2939 63 00  
Andre varer 2939 69 00  
Andre varer, af vegetablisk oprindelse    
Kokain, ecgonin; salte, estere og andre derivater deraf 2939 72 00  
Andre varer    
Nicotin og salte, ethere, estere og andre derivater deraf 2939 79 10  
Andre varer 2939 79 90  
Andre varer 2939 80 00  
XIII. ANDRE ORGANISKE FORBINDELSER    
29.40 Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter henh√łrende under pos.¬†2937, 2938 og 2939 2940 00 00  
29.41 Antibiotika    
Penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur; salte af disse produkter 2941 10 00  
Streptomyciner og derivater deraf; salte af disse produkter    
Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf 2941 20 30  
Andre varer 2941 20 80  
Tetracycliner og derivater deraf; salte af disse produkter 2941 30 00  
Chloramphenicol og derivater deraf; salte af disse produkter 2941 40 00  
Erythromycin og derivater deraf; salte af disse produkter 2941 50 00  
Andre varer 2941 90 00  
29.42 Andre organiske forbindelser 2942 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.