CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - DA 39

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 38
DIVERSE KEMISKE PRODUKTER

38.01 Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; pr√¶parater p√• basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata    
Kunstig grafit 3801 10 00  
Kolloid eller semi-kolloid grafit    
Kolloid grafit i suspension i olie; semi-kolloid grafit 3801 20 10  
Andre varer 3801 20 90  
Kulholdig pasta til elektroder og lignende pasta til indvendig bekl√¶dning af ovne 3801 30 00  
Andre varer 3801 90 00  
38.02 Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, ogs√• brugt    
Aktiveret kul 3802 10 00  
Andre varer 3802 90 00  
38.03 Tallolie (tallsyre), ogs√• raffineret    
R√• varer 3803 00 10  
Andre varer 3803 00 90  
38.04 Affaldslud fra fremstillingen af tr√¶masse, ogs√• koncentreret, afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater, men ikke tallolie henh√łrende under pos.¬†3803 3804 00 00  
38.05 Balsam-, tr√¶- eller sulfatterpentin og andre terpentinolier udvundet ved destillation eller anden behandling af n√•letr√¶; r√• dipenten; sulfitterpentin og anden r√• para-cymen; pine-oil med alpha-terpineol som hovedbestanddel    
Balsam-, tr√¶- eller sulfatterpentin    
Balsamterpentin (terpentinolie) 3805 10 10  
Tr√¶terpentin 3805 10 30  
Sulfatterpentin 3805 10 90  
Andre varer    
Pine-oil 3805 90 10  
Andre varer 3805 90 90  
38.06 Kolofonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens (pinolin) og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning    
Kolofonium og harpikssyrer 3806 10 00  
Salte af kolofonium, af harpikssyrer eller af derivater af kolofonium eller harpikssyrer, undtagen salte af additionsprodukter af kolofonium 3806 20 00  
Harpiksestere 3806 30 00  
Andre varer 3806 90 00  
38.07 Tr√¶tj√¶re; tr√¶tj√¶reolier; tr√¶kreosot; r√• methanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende pr√¶parater p√• basis af kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg    
Tr√¶tj√¶re 3807 00 10  
Andre varer 3807 00 90  
38.08 Insektbek√¶mpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbek√¶mpelsesmidler, antispiringsmidler, plantev√¶kstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som pr√¶parater eller f√¶rdige artikler (fx b√•nd, v√¶ger og lys pr√¶pareret med svovl, samt fluepapir)    
Varer som n√¶vnt i underpositionsbestemmelse¬†1 til dette kapitel    
DDT (ISO) (clofenotan (INN), i pakninger af nettov√¶gt ikke over 300 g 3808 52 00  
Andre varer 3808 59 00  
Varer n√¶vnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel    
I pakninger af nettov√¶gt ikke over 300 g 3808 61 00  
I pakninger af nettov√¶gt over 300 g med ikke over 7,5¬†kg 3808 62 00  
I andre tilf√¶lde 3808 69 00  
Andre varer    
Insektbek√¶mpelsesmidler    
P√• basis af pyrethroider 3808 91 10  
P√• basis af chlorderivater af carbonhydrider 3808 91 20  
P√• basis af carbamater 3808 91 30  
P√• basis af organiske phosphorforbindelser 3808 91 40  
I andre tilf√¶lde 3808 91 90  
Afsvampningsmidler    
Uorganiske    
P√• basis af kobberforbindelser 3808 92 10  
I andre tilf√¶lde 3808 92 20  
Andre varer    
P√• basis af dithiocarbamater 3808 92 30  
P√• basis af benzimidazoler 3808 92 40  
P√• basis af diazoler eller triazoler 3808 92 50  
P√• basis af diaziner eller morpholiner 3808 92 60  
I andre tilf√¶lde 3808 92 90  
Ukrudtbek√¶mpelsesmidler, antispiringsmidler og plantev√¶kstregulatorer    
Ukrudtbek√¶mpelsesmidler    
P√• basis af phenoxyphytohormoner 3808 93 11  
P√• basis af triaziner 3808 93 13  
P√• basis af amider 3808 93 15  
P√• basis af carbamater 3808 93 17  
P√• basis af dinitroanilinderivater 3808 93 21  
P√• basis af urea-, uracil- eller sulfonylureaderivater 3808 93 23  
I andre tilf√¶lde 3808 93 27  
Antispiringsmidler 3808 93 30  
Plantev√¶kstregulatorer 3808 93 90  
Desinfektionsmidler    
P√• basis af kvatern√¶re ammoniumsalte 3808 94 10  
P√• basis af halogenerede forbindelser 3808 94 20  
I andre tilf√¶lde 3808 94 90  
Andre varer    
Rodenticider 3808 99 10  
Andre varer 3808 99 90  
38.09 Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og pr√¶parater (fx tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller l√¶derindustrien eller i n√¶rst√•ende industrier, ikke andetsteds tariferet    
P√• basis af stivelse eller stivelsesprodukter    
Med indhold af disse produkter p√• under 55¬†v√¶gtprocent 3809 10 10  
Med indhold af disse produkter p√• 55¬†v√¶gtprocent og derover, men under 70¬†v√¶gtprocent 3809 10 30  
Med indhold af disse produkter p√• 70¬†v√¶gtprocent og derover, men under 83¬†v√¶gtprocent 3809 10 50  
Med indhold af disse produkter p√• 83¬†v√¶gtprocent og derover 3809 10 90  
I andre tilf√¶lde    
Af den art der anvendes i tekstilindustrien eller i n√¶rst√•ende industrier 3809 91 00  
Af den art der anvendes i papirindustrien eller i n√¶rst√•ende industrier 3809 92 00  
Af den art der anvendes i l√¶derindustrien eller i n√¶rst√•ende industrier 3809 93 00  
38.10 Metalbejdser; flusmidler og andre hj√¶lpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, best√•ende af metal og andre stoffer; pr√¶parater, af den art der anvendes til fyldning eller bel√¶gning af svejseelektroder eller svejsetr√•d    
Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, best√•ende af metal og andre stoffer 3810 10 00  
Andre varer    
Pr√¶parater, af den art der anvendes til fyldning eller bel√¶gning af svejseelektroder eller svejsetr√•d 3810 90 10  
Andre varer 3810 90 90  
38.11 Pr√¶parater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforh√łjende pr√¶parater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre v√¶sker, som anvendes til samme form√•l som mineralolier    
Pr√¶parater til modvirkning af bankning    
P√• basis af blyforbindelser    
Fremstillet p√• basis af tetraethylbly 3811 11 10  
I andre tilf√¶lde 3811 11 90  
I andre tilf√¶lde 3811 19 00  
Additiver til sm√łreolier    
Med indhold af olier udvundet af jordolie eller af r√• olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler 3811 21 00  
I andre tilf√¶lde 3811 29 00  
Andre varer 3811 90 00  
38.12 Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte bl√łdg√łringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast    
Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer 3812 10 00  
Sammensatte bl√łdg√łringsmidler til gummi eller plast    
Reaktionsblandinger indeholdende benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalat og benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl phthalat 3812 20 10  
Andre varer 3812 20 90  
Antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast    
Blandinger af oligomerer af 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin(TMQ) 3812 31 00  
Andre varer    
Antioxydanter 3812 39 10  
Andre varer 3812 39 90  
38.13 Pr√¶parater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere 3813 00 00  
38.14 Sammensatte organiske opl√łsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; pr√¶parater til fjernelse af maling og lak    
P√• basis af butylacetat 3814 00 10  
I andre tilf√¶lde 3814 00 90  
38.15 Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske pr√¶parater, ikke andetsteds tariferet    
Katalysatorer p√• b√¶restof    
Med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof 3815 11 00  
Med √¶delmetal eller √¶delmetalforbindelser som aktivt stof 3815 12 00  
I andre tilf√¶lde    
Katalysatorer i form af korn, af hvilke 90¬†v√¶gtprocent og derover har en st√łrrelse p√• 10¬†mikrometer og derunder, best√•ende af en blanding af oxider p√• et b√¶restof af magnesiumsilicat, med indhold af: - kobber p√• 20¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 35¬†v√¶gtprocent, og - bismuth p√• 2¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 3¬†v√¶gtprocent,og med afl√¶st densitet 0,2¬†g og derover, men ikke over 1,0 3815 19 10  
Andre varer 3815 19 90  
Andre varer    
Katalysatorer, best√•ende af ethyltriphenylphosphoniumacetat i form af en opl√łsning i methanol 3815 90 10  
I andre tilf√¶lde 3815 90 90  
38.16 Ildfast cement, ildfast m√łrtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter, herunder stampeblanding af dolomit, undtagen produkter henh√łrende under pos. 3801    
Stampeblanding af dolomit 3816 00 10  
Andre varer 3816 00 90  
38.17 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphtalener, undtagen produkter henh√łrende under pos.¬†2707 eller 2902    
Line√¶rt alkylbenzen 3817 00 50  
Andre varer 3817 00 80  
38.18 Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken    
Doteret silicium 3818 00 10  
Andre varer 3818 00 90  
38.19 Bremsev√¶sker samt andre tilberedte v√¶sker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70¬†v√¶gtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler 3819 00 00  
38.20 Antifrostpr√¶parater (herunder k√łlerv√¶sker) og tilberedte v√¶sker til afrimning 3820 00 00  
38.21 Tilberedte substrater til dyrkning eller bevaring af mikroorganismer (herunder vira og lign.) eller af plante-, menneske- eller dyreceller 3821 00 00  
38.22 Reagensmidler p√• underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, ogs√• p√• underlag og ogs√• som s√¶t, undtagen varer henh√łrende under pos. 3006; certificerede referencematerialer    
Reagensmidler p√• underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, ogs√• p√• underlag og ogs√• som s√¶t    
Til malaria 3822 11 00  
Til zika og andre sygdomme, der overf√łres af myg af sl√¶gten Aedes 3822 12 00  
Til blodtypebestemmelse 3822 13 00  
Andre varer 3822 19 00  
Andre varer 3822 90 00  
38.23 Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer    
Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering    
Stearinsyre 3823 11 00  
Oliesyre 3823 12 00  
Talloliefedtsyre 3823 13 00  
Andre varer    
Destillerede fedtsyrer 3823 19 10  
Fedtsyredestillat 3823 19 30  
Andre varer 3823 19 90  
Industrielle fedtalkoholer 3823 70 00  
38.24 Tilberedte bindemidler til st√łbeforme eller st√łbekerner; produkter fra kemiske og n√¶rst√•ende industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet    
Tilberedte bindemidler til st√łbeforme eller st√łbekerner 3824 10 00  
Ikke-agglomererede metalcarbid, blandede indbyrdes eller med metalliske bindemidler 3824 30 00  
Tilberedte additiver til cement, m√łrtel eller beton 3824 40 00  
Ikke-ildfast m√łrtel og beton    
F√¶rdigblandet beton 3824 50 10  
Andre varer 3824 50 90  
Sorbitol, undtagen varer henh√łrende under underpos.¬†290544    
I vandig opl√łsning    
Med indhold af D-mannitol p√• 2¬†v√¶gtprocent og derunder, beregnet p√• grundlag af indholdet af D-glucitol 3824 60 11  
I andre tilf√¶lde 3824 60 19  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af D-mannitol p√• 2¬†v√¶gtprocent og derunder, beregnet p√• grundlag af indholdet af D-glucitol 3824 60 91  
I andre tilf√¶lde 3824 60 99  
Varer n√¶vnt i underpositionsbestemmelse 3 til dette kapitel    
Med indhold af oxiran (ethylenoxid) 3824 81 00  
Indeholdende polychlorerede biphenyler, polychlorerede terphenyler eller polybromerede biphenyler 3824 82 00  
Indeholdende tris(2,3-dibromopropyl)phosphat 3824 83 00  
Indeholdende aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphen), chlordan (ISO), chlordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) eller mirex (ISO) 3824 84 00  
Indeholdende 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN) 3824 85 00  
Indeholdende pentachlorobenzen (ISO) eller hexachlorobenzen (ISO) 3824 86 00  
Indeholdende perfluorooctansulfonat, salte deraf, perfluorooctansulfonamider eller perfluorooctansulfonylfluorid 3824 87 00  
Indeholdende tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller octabromodiphenylethere 3824 88 00  
Indeholdende kortk√¶dede chlorparaffiner 3824 89 00  
Andre varer    
Blandinger og pr√¶parater hovedsageligt best√•ende af (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl-methyl-methylphosphonat og bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonat 3824 91 00  
Polyglycolestere af metylphosphonsyre 3824 92 00  
Andre varer    
Petroleumsulfonater, bortset fra petroleumsulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; tiophenholdige sulfonsyrer af olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler og salte deraf 3824 99 10  
Ionbyttere 3824 99 15  
Luftabsorberende pr√¶parater (getters) 3824 99 20  
Salte af tr√¶syre (fx calciumsalte); r√• calciumtartrat; r√• calciumcitrat 3824 99 25  
Naphtensyrer, ikke-vandopl√łselige salte deraf og estere deraf 3824 99 30  
Andre varer    
Pr√¶parater mod kedelsten 3824 99 45  
Pr√¶parater til galvanoteknik 3824 99 50  
Blandinger af mono-, di- og tri-fedtsyreestere af glycerol (emulgeringsmidler til fedtstoffer) 3824 99 55  
Produkter og pr√¶parater til farmaceutisk eller kirurgisk brug    
Mellemprodukter fra antibiotikafremstillingsprocessen opn√•et ved fermenteringen af Streptomyces tenebrarius, ogs√• t√łrrede, bestemt til fremstilling af l√¶gemidler til humanmedicinsk brug henh√łrende under pos. 3004 3824 99 61  
Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte 3824 99 62  
Andre varer 3824 99 64  
Hj√¶lpemidler til st√łberier (undtagen varer henh√łrende under underpos.¬†38241000) 3824 99 65  
Pr√¶parater til brand- eller vandbeskyttelse og lignende pr√¶parater til byggeindustrien 3824 99 70  
Andre varer    
Lithium-niobatskiver, ikke doterede 3824 99 75  
Blandinger af aminer udvundet af dimeriserede fedtsyrer, med en gennemsnitlig molekylev√¶gt p√• 520 og derover, men ikke over 550 3824 99 80  
3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form af en opl√łsning i toluen 3824 99 85  
Blandinger, der hovedsagelig best√•r af dimetylmethylphosphonat, oxiran og diphosphorpentaoxid 3824 99 86  
Kemiske produkter eller pr√¶parater, overvejende best√•ende af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet    
I flydende form ved 20¬†¬įC 3824 99 92  
Andre varer 3824 99 93  
Andre varer 3824 99 96  
38.25 Restprodukter fra kemiske og n√¶rst√•ende industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som n√¶vnt i bestemmelse 6 til dette kapitel    
Kommunalt affald 3825 10 00  
Kloakslam 3825 20 00  
Klinisk affald 3825 30 00  
Organiske opl√łsningsmidler i form af affald    
Halogenerede 3825 41 00  
I andre tilf√¶lde 3825 49 00  
Affald i form af v√¶sker fra metalbejdsning, hydrauliske v√¶sker, bremsev√¶sker og antifrostpr√¶parater 3825 50 00  
Andet affald fra kemiske og n√¶rst√•ende industrier    
Hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele 3825 61 00  
I andre tilf√¶lde 3825 69 00  
Andre varer    
Alkalisk jernoxid (gasrensemasse) 3825 90 10  
Andre varer 3825 90 90  
38.26 Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende mindre end 70¬†v√¶gtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler    
Fedtsyremonoalkylestere, med indhold af estere p√• 96,5¬†v√¶gtprocent eller derover 3826 00 10  
Andre varer 3826 00 90  
38.27 Blandinger indeholdende halogenerede derivater af metan, ethan eller propan, ikke andetsteds tariferet    
Med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er), ogs√• med indhold af hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), perfluorcarboner (PFC'er) eller hydrofluorcarboner (HFC'er); med indhold af hydrobromfluorcarboner (HBFC'er); med indhold af tetrachlormetan; med indhold af 1,1,1-trichlorethan (metylchloroform)    
Med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er), ogs√• med indhold af hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), perfluorcarboner (PFC'er) eller hydrofluorcarboner (HFC'er) 3827 11 00  
Med indhold af hydrobromfluorcarboner (HBFC'er) 3827 12 00  
Med indhold af tetrachlormetan 3827 13 00  
Med indhold af 1,1,1-trichlorethan (metylchloroform) 3827 14 00  
Med indhold af bromochlorodifluoromethan (Halon-1211), bromotrifluoromethan (Halon-1301) eller dibromotetrafluoroethaner (Halon-2402) 3827 20 00  
Med indhold af hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), ogs√• med indhold af perfluorcarboner (PFC'er) eller hydrofluorcarboner (HFC'er), men uden indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er)    
Med indhold af stoffer henh√łrende under underpos. 290341 til 290348 3827 31 00  
Andre varer, med indhold af stoffer henh√łrende under underpos.290371 til 290375 3827 32 00  
Andre varer 3827 39 00  
Med indhold af methylbromid (bromomethan) eller bromchlormetan 3827 40 00  
Med indhold af trifluoromethan (HFC-23) eller perfluorcarboner (PFC'er), men uden indhold af chorfluorcarboner (CFC'er) eller hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er)    
Med indhold af trifluormethan (HFC-23) 3827 51 00  
Andre varer 3827 59 00  
Med indhold af andre hydrofluorcarboner (HFC'er), men uden indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er) eller hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er)    
Med indhold af 15 masseprocent eller derover af 1,1,1-trifluorethan (HFC-143a) 3827 61 00  
Andre varer, der ikke er omfattet af ovenst√•ende underposition, med indhold af 55 masseprocent eller derover af pentafluorethan (HFC-125), men uden indhold af um√¶ttede fluorderivater af acycliske carbonhydrider (HFO'er) 3827 62 00  
Andre varer, der ikke er omfattet af ovenst√•ende underpositioner, med indhold af 40 masseprocent af pentafluorethan (HFC-125) 3827 63 00  
Andre varer, der ikke er omfattet af ovenst√•ende underposition, med indhold af 30 masseprocent eller derover af 1,1,1,2-tetrafluorethan (HFC-134a), men uden indhold af um√¶ttede fluorderivater af acycliske carbonhydrider (HFO'er) 3827 64 00  
Andre varer, der ikke er omfattet af ovenst√•ende underpositioner, med indhold af 20 masseprocent eller derover af difluormethan (HFC-32) og 20 masseprocent eller derover af pentafluorethan (HFC-125) 3827 65 00  
Andre varer, der ikke er omfattet af ovenst√•ende underpositioner, med indhold af stoffer henh√łrende under underpos.290341 til 290348 3827 68 00  
Andre varer 3827 69 00  
Andre varer 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.