CN8 / NC8 - 2023 13 CN8 / NC8 - 2023 - EL 15

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

14.01 Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας)    
Μπαμπού 1401 10 00  
Καλάμια του είδους rotin 1401 20 00  
Άλλα 1401 90 00  
14.04 Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton) 1404 20 00  
Άλλα 1404 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.