CN8 / NC8 - 2023 14 CN8 / NC8 - 2023 - EL 16

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΖΩΙΚΑ, ΦΥΤΙΚΑ Ή ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΛΙΠΗ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

15.01 Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503    
Λαρδί    
Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1501 10 10  
Άλλα 1501 10 90  
Λοιπά χοιρινά λίπη    
Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1501 20 10  
Άλλα 1501 20 90  
Άλλα 1501 90 00  
15.02 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503    
Ζωικό λίπος (στέαρ)    
Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1502 10 10  
Άλλα 1502 10 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1502 90 10  
Άλλα 1502 90 90  
15.03 Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί    
Στεατίνη και ελαιοστεατίνη    
Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις 1503 00 11  
Άλλες 1503 00 19  
Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1503 00 30  
Άλλα 1503 00 90  
15.04 Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους    
Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2500 διεθνών μονάδων ανά g 1504 10 10  
Άλλα    
Γλωσσοειδών 1504 10 91  
Άλλα 1504 10 99  
Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από συκώτια    
Κλάσματα στερεά 1504 20 10  
Άλλα 1504 20 90  
Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους    
Κλάσματα στερεά 1504 30 10  
Άλλα 1504 30 90  
15.05 Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης    
Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη) 1505 00 10  
Άλλα 1505 00 90  
15.06 Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 1506 00 00  
15.07 Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο    
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1507 10 10  
Άλλο 1507 10 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1507 90 10  
Άλλα 1507 90 90  
15.08 Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Λάδι ακατέργαστο    
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1508 10 10  
Άλλο 1508 10 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1508 90 10  
Άλλα 1508 90 90  
15.09 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1509 20 00  
Παρθένο ελαιόλαδο 1509 30 00  
Άλλα παρθένα ελαιόλαδα 1509 40 00  
Άλλα 1509 90 00  
15.10 Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509    
Ακατέργαστα πυρηνέλαια 1510 10 00  
Άλλα 1510 90 00  
15.11 Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Λάδι ακατέργαστο    
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1511 10 10  
Άλλο 1511 10 90  
Άλλα    
Κλάσματα στερεά    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1511 90 11  
Που παρουσιάζονται αλλιώς 1511 90 19  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1511 90 91  
Άλλα 1511 90 99  
15.12 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους    
Λάδια ακατέργαστα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1512 11 10  
Άλλα    
Ηλιοτρόπιου 1512 11 91  
Κνήκου 1512 11 99  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1512 19 10  
Άλλα 1512 19 90  
Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του    
Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol)    
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1512 21 10  
Άλλο 1512 21 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1512 29 10  
Άλλα 1512 29 90  
15.13 Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του    
Λάδι ακατέργαστο    
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1513 11 10  
Άλλο    
Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1513 11 91  
Που παρουσιάζεται αλλιώς 1513 11 99  
Άλλα    
Κλάσματα στερεά    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1513 19 11  
Που παρουσιάζονται αλλιώς 1513 19 19  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1513 19 30  
Άλλα    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1513 19 91  
Που παρουσιάζονται αλλιώς 1513 19 99  
Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους    
Λάδια ακατέργαστα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1513 21 10  
Άλλα    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1513 21 30  
Που παρουσιάζονται αλλιώς 1513 21 90  
Άλλα    
Κλάσματα στερεά    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1513 29 11  
Που παρουσιάζονται αλλιώς 1513 29 19  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1513 29 30  
Άλλα    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1513 29 50  
Που παρουσιάζονται αλλιώς 1513 29 90  
15.14 Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του    
Λάδια ακατέργαστα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1514 11 10  
Άλλα 1514 11 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1514 19 10  
Άλλα 1514 19 90  
Άλλα    
Λάδια ακατέργαστα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1514 91 10  
Άλλα 1514 91 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1514 99 10  
Άλλα 1514 99 90  
15.15 Άλλα φυτικά ή μικροβιακά λίπη και λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα    
Λινέλαιο και τα κλάσματά του    
Λάδι ακατέργαστο 1515 11 00  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 19 10  
Άλλα 1515 19 90  
Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του    
Λάδι ακατέργαστο    
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 21 10  
Άλλο 1515 21 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 29 10  
Άλλα 1515 29 90  
Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του    
Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών 1515 30 10  
Άλλα 1515 30 90  
Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του    
Λάδι ακατέργαστο    
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 50 11  
Άλλο 1515 50 19  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 50 91  
Άλλα 1515 50 99  
Μικροβιακά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους    
Λάδι ακατέργαστο    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 60 11  
Άλλα    
Στερεά, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1515 60 51  
Στερεά, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά 1515 60 59  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 60 60  
Άλλα    
Στερεά, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1515 60 91  
Στερεά, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά 1515 60 99  
Άλλα    
Λάδι τουνγκ (abrasin). Λάδια από jojoba, oiticica. Κερί μυρίκης, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους 1515 90 11  
Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του    
Λάδι ακατέργαστο    
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 90 21  
Άλλο 1515 90 29  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 90 31  
Άλλα 1515 90 39  
Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους    
Λάδια ακατέργαστα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 90 40  
Άλλα    
Στερεά, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1515 90 51  
Στερεά, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά 1515 90 59  
Άλλα    
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1515 90 60  
Άλλα    
Στερεά, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1515 90 91  
Στερεά, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά 1515 90 99  
15.16 Ζωικά, φυτικά ή μικροβιακά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα    
Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1516 10 10  
Που παρουσιάζονται αλλιώς 1516 10 90  
Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους    
Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» 1516 20 10  
Άλλα    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1516 20 91  
Που παρουσιάζονται αλλιώς    
Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré, touloucouna ή babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου 1516 20 95  
Άλλα    
Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια, περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κατώτερης του 50 % κατά βάρος και με εξαίρεση τα λάδια από λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο), illipé, κοκοφοίνικα, αγριοκράμβης, αγριογογγύλης ή copaïba 1516 20 96  
Άλλα 1516 20 98  
Μικροβιακά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους    
Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο 1516 30 91  
Άλλα 1516 30 98  
15.17 Μαργαρίνη. Βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά, φυτικά ή μικροβιακά λίπη ή λάδια ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516    
Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % 1517 10 10  
Άλλη 1517 10 90  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % 1517 90 10  
Άλλα    
Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, αναμειγμένα 1517 90 91  
Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών) 1517 90 93  
Άλλα 1517 90 99  
15.18 Ζωικά, φυτικά ή μικροβιακά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μη βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά, φυτικά ή μικροβιακά λίπη ή λάδια ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Λινοξύνη 1518 00 10  
Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου    
Ακατέργαστα 1518 00 31  
Άλλα 1518 00 39  
Άλλα    
Ζωικά, φυτικά ή μικροβιακά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516 1518 00 91  
Άλλα    
Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά, φυτικά ή μικροβιακά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους 1518 00 95  
Άλλα 1518 00 99  
15.20 Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 1520 00 00  
15.21 Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα    
Κεριά φυτικά 1521 10 00  
Άλλα    
Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα 1521 90 10  
Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα    
Ακατέργαστα 1521 90 91  
Άλλα 1521 90 99  
15.22 Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών    
Λάδι δερμάτων 1522 00 10  
Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών    
Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου    
Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) 1522 00 31  
Άλλα 1522 00 39  
Άλλα    
Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) 1522 00 91  
Άλλα 1522 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.