CN8 / NC8 - 2023 16 CN8 / NC8 - 2023 - EL 18

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

17.01 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση    
Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών    
Ζάχαρη από τεύτλα    
Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 1701 12 10  
Άλλη 1701 12 90  
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που προσδιορίζεται στη σημείωση 2 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου    
Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 1701 13 10  
Άλλη 1701 13 90  
Άλλη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο    
Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 1701 14 10  
Άλλη 1701 14 90  
Άλλη    
Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 1701 91 00  
Άλλη    
Ζάχαρη άσπρη 1701 99 10  
Άλλη 1701 99 90  
17.02 Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα    
Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης    
Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 % κατά βάρος τουλάχιστον εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης 1702 11 00  
Άλλα 1702 19 00  
Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου    
Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 1702 20 10  
Άλλα 1702 20 90  
Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη    
Ισογλυκόζη 1702 30 10  
Άλλα    
Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη 1702 30 50  
Άλλα 1702 30 90  
Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 20 % αλλά λιγότερο από 50 % φρουκτόζη με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο)    
Ισογλυκόζη 1702 40 10  
Άλλα 1702 40 90  
Φρουκτόζη χημικώς καθαρή 1702 50 00  
Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50 % φρουκτόζη με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο)    
Ισογλυκόζη 1702 60 10  
Σιρόπι ινουλίνης 1702 60 80  
Άλλα 1702 60 95  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη    
Μαλτόζη χημικώς καθαρή 1702 90 10  
Ισογλυκόζη 1702 90 30  
Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης 1702 90 50  
Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα    
Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη 1702 90 71  
Άλλα    
Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη 1702 90 75  
Άλλα 1702 90 79  
Σιρόπι ινουλίνης 1702 90 80  
Άλλα 1702 90 95  
17.03 Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης    
Μελάσες από ζαχαροκάλαμο 1703 10 00  
Άλλες 1703 90 00  
17.04 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)    
Τσίχλες (chewing-gum), έστω και επικαλυμμένες με ζάχαρη    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) 1704 10 10  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) 1704 10 90  
Άλλα    
Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών 1704 90 10  
Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα» 1704 90 30  
Άλλα    
Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (massepain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 kg 1704 90 51  
Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπηκτα για το βήχα 1704 90 55  
Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα 1704 90 61  
Άλλα    
Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων 1704 90 65  
Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες 1704 90 71  
Καραμέλες 1704 90 75  
Άλλα    
Που λαμβάνονται με συμπίεση 1704 90 81  
Άλλα 1704 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.