CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - EL 40

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    
39.01 Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές    
Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94    
Πολυαιθυλένιο γραμμικό 3901 10 10  
Άλλο 3901 10 90  
Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94    
Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού, με πυκνότητα 0,958 ή περισσότερο σε θερμοκρασία 23 °C και που περιέχει: - 50 mg/kg ή λιγότερο αργίλιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο ασβέστιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο χρώμιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο σίδηρο, - 2 mg/kg ή λιγότερο νικέλιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο τιτάνιο, και - 8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο,που προορίζεται για την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου 3901 20 10  
Άλλα 3901 20 90  
Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου 3901 30 00  
Συμπολυμερή αιθυλενίου-άλφα-ολεφίνης πυκνότητας κατώτερης του 0,94 3901 40 00  
Άλλα    
Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλίου και μεθακρυλικού οξέος. Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B-A, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού 3901 90 30  
Άλλα 3901 90 80  
39.02 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές    
Πολυπροπυλένιο 3902 10 00  
Πολυϊσοβουτυλένιο 3902 20 00  
Συμπολυμερή του προπυλενίου 3902 30 00  
Άλλα    
Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B-A, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού 3902 90 10  
Πολυ(βουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτενίου-1 και του αιθυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο αιθυλένιο, ή μείγματα πολυ(βουτ-1-ενίου), πολυαιθυλενίου ή/και πολυπροπυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο πολυαιθυλένιο ή/και 25 % ή λιγότερο πολυπροπυλένιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού 3902 90 20  
Άλλα 3902 90 90  
39.03 Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές    
Πολυστυρόλιο    
Που μπορεί να διογκωθεί 3903 11 00  
Άλλο 3903 19 00  
Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN) 3903 20 00  
Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS) 3903 30 00  
Άλλα    
Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλκοόλη και στυρόλιο, που έχουν δείκτη ακετυλίου τουλάχιστον 175 3903 90 10  
Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας κατά βάρος σε βρώμιο όχι κατώτερης από 58 % και όχι ανώτερης από 71 %, με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού 3903 90 20  
Άλλα 3903 90 90  
39.04 Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές    
Πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες 3904 10 00  
Άλλο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)    
Μη πλαστικοποιημένο 3904 21 00  
Πλαστικοποιημένο 3904 22 00  
Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου 3904 30 00  
Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 3904 40 00  
Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου    
Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου με μορφή διογκουμένων σφαιρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα 3904 50 10  
Άλλα 3904 50 90  
Πολυμερή φθοριούχα    
Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο 3904 61 00  
Άλλα    
Πολυ(φθορίδιο του βινυλίου), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού 3904 69 10  
Φθοριούχα ελαστομερή (FKM) 3904 69 20  
Άλλα 3904 69 80  
Άλλα 3904 90 00  
39.05 Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές    
Πολυ(οξικό βινύλιο)    
Σε υδατική διασπορά 3905 12 00  
Άλλο 3905 19 00  
Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου    
Σε υδατική διασπορά 3905 21 00  
Άλλα 3905 29 00  
Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη υδρολυμένες οξικές ομάδες 3905 30 00  
Άλλα    
Συμπολυμερή 3905 91 00  
Άλλα    
Πολυ(φορμάλη βινυλίου), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού, με μοριακό βάρος 10000 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40000, που περιέχει, κατά βάρος: - 9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες που υπολογίζονται σε οξικό βινύλιο, και - 5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια που υπολογίζονται σε βινυλική αλκοόλη 3905 99 10  
Άλλα 3905 99 90  
39.06 Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές    
Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) 3906 10 00  
Άλλα    
Πολυ[Ν-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλ)ακρυλαμίδιο] 3906 90 10  
Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-διισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού δεκυλεστέρα, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 55 % ή περισσότερο συμπολυμερές 3906 90 20  
Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο 3906 90 30  
Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τροποποιημένα διά πολυβουταδιενακρυλονιτριλίου (NBR) 3906 90 40  
Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό αλκυλεστέρα και με μικρές ποσότητες άλλων μονομερών, προς χρήση ως επιβαρυντικού μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα 3906 90 50  
Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο ακρυλικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου 3906 90 60  
Άλλα 3906 90 90  
39.07 Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές    
Πολυακετάλες 3907 10 00  
Άλλοι πολυαιθέρες    
Μεθυλοφωσφονικό δις (πολυοξυαιθυλένιο) 3907 21 00  
Άλλοι    
Πολυαιθεροαλκοόλες    
Πολυαιθυλενογλυκόλες 3907 29 11  
Άλλοι 3907 29 20  
Άλλοι    
Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου και αιθυλενοξειδίου 3907 29 91  
Άλλοι 3907 29 99  
Ρητίνες-εποξείδια 3907 30 00  
Πολυανθρακικά άλατα 3907 40 00  
Ρητίνες-αλκύδια 3907 50 00  
Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)    
Με ιξώδες μεγαλύτερο ή ίσο των 78 ml/g 3907 61 00  
Άλλα 3907 69 00  
Πολυ(γαλακτικό οξύ) 3907 70 00  
Άλλοι πολυεστέρες    
Μη κορεσμένοι    
Ρευστοί 3907 91 10  
Άλλοι 3907 91 90  
Άλλοι    
Θερμοπλαστικά συμπολυμερή υγρών κρυστάλλων από αρωματικό πολυεστέρα 3907 99 05  
Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικόαιθυλένιο) 3907 99 10  
Άλλα 3907 99 80  
39.08 Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές    
Πολυαμίδιο-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12 3908 10 00  
Άλλα 3908 90 00  
39.09 Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές    
Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας 3909 10 00  
Ρητίνες μελαμινικές 3909 20 00  
Άλλες ρητίνες αμινικές    
Πολυ(ισοκυανικό μεθυλενο-φαινύλιο)(ακατέργαστο MDI, πολυμερές MDI) 3909 31 00  
Άλλα 3909 39 00  
Ρητίνες φαινολικές 3909 40 00  
Πολυουρεθάνες    
Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′-(τερτ-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και διισοκυανικό 4,4′-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές 3909 50 10  
Άλλα 3909 50 90  
39.10 Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 3910 00 00  
39.11 Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές    
Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια 3911 10 00  
Μεθυλοφωσφονικό πολύ (1,3-φαινυλένιο) 3911 20 00  
Άλλα    
Προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα    
Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιο) με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού 3911 90 11  
Πολυ(θειο-1,4-φαινυλένιο) 3911 90 13  
Άλλα 3911 90 19  
Άλλα    
Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο πολυμερές. Υδρογονωμένα συμπολυμερή βινυλοτολουολίου και α-μεθυλοστυρολίου 3911 90 92  
Άλλα 3911 90 99  
39.12 Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές    
Οξικές κυτταρίνες    
Μη πλαστικοποιημένες 3912 11 00  
Πλαστικοποιημένες 3912 12 00  
Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλόδια)    
Μη πλαστικοποιημένες    
Κολλόδια και σελλοειδίνη 3912 20 11  
Άλλες 3912 20 19  
Πλαστικοποιημένες 3912 20 90  
Αιθέρες κυτταρίνης    
Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της 3912 31 00  
Άλλοι    
Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη 3912 39 20  
Άλλα 3912 39 85  
Άλλα    
Εστέρες της κυτταρίνης 3912 90 10  
Άλλα 3912 90 90  
39.13 Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές    
Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 3913 10 00  
Άλλα 3913 90 00  
39.14 Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 3901 μέχρι 3913, σε αρχικές μορφές 3914 00 00  
II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ    
39.15 Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες    
Από πολυμερή του αιθυλενίου 3915 10 00  
Από πολυμερή του στυρoλίου 3915 20 00  
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 3915 30 00  
Από άλλες πλαστικές ύλες    
Από πολυμερή του προπυλενίου 3915 90 11  
Άλλα 3915 90 80  
39.16 Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες    
Από πολυμερή του αιθυλενίου 3916 10 00  
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 3916 20 00  
Από άλλες πλαστικές ύλες    
Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα 3916 90 10  
Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 3916 90 50  
Άλλα 3916 90 90  
39.17 Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες    
Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες    
Από σκληρυμένες πρωτεΐνες 3917 10 10  
Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες 3917 10 90  
Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι    
Από πολυμερή του αιθυλενίου    
Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 3917 21 10  
Άλλοι 3917 21 90  
Από πολυμερή του προπυλενίου    
Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 3917 22 10  
Άλλοι 3917 22 90  
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου    
Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι 3917 23 10  
Άλλοι 3917 23 90  
Από άλλες πλαστικές ύλες 3917 29 00  
Άλλοι σωλήνες κάθε είδους    
Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27,6 MPa 3917 31 00  
Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα 3917 32 00  
Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα 3917 33 00  
Άλλοι 3917 39 00  
Εξαρτήματα 3917 40 00  
39.18 Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού    
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου    
Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) 3918 10 10 (MTK)
Άλλα 3918 10 90 (MTK)
Από άλλες πλαστικές ύλες 3918 90 00 (MTK)
39.19 Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους    
Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm    
Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο    
Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο 3919 10 12  
Από πολυπροπυλένιο 3919 10 15  
Άλλα 3919 10 19  
Άλλα 3919 10 80  
Άλλα    
Αυτοκόλλητοι κυκλικοί στιλβωτικοί σπόγγοι του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή δίσκων ημιαγωγών 3919 90 20  
Άλλα 3919 90 80  
39.20 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα    
Από πολυμερή του αιθυλενίου    
Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 mm    
Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας    
Κατώτερης του 0,94    
Φύλλο πολυαιθυλενίου με πάχος 20 μικρομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα, για την κατασκευή φωτοανθεκτικών φιλμ για ημιαγωγούς ή τυπωμένα κυκλώματα 3920 10 23  
Εκτατές μεμβράνες, όχι τυπωμένα 3920 10 24  
Άλλα 3920 10 25  
Ίσης ή ανώτερης του 0,94 3920 10 28  
Άλλα 3920 10 40  
Πάχους που υπερβαίνει τα 0,125 mm    
Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφή υγρών φύλλων, που αποτελείται από μη συνδεδεμένα ινίδια από πολυαιθυλένιο, αναμειγμένα ή μη με ίνες κυτταρίνης σε ποσότητα όχι ανώτερη του 15 %, που περιέχει σαν παράγοντα ύγρανσης πολυ(βινυλική αλκοόλη) διαλυμένη σε νερό 3920 10 81  
Άλλα 3920 10 89  
Από πολυμερή του προπυλενίου    
Πάχους που δεν υπεβαίνει τα 0,10 mm    
Διαξονικού προσανατολισμού 3920 20 21  
Άλλα 3920 20 29  
Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 mm 3920 20 80  
Από πολυμερή του στυρολίου 3920 30 00  
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου    
Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 6 % πλαστικοποιητές    
Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 1 mm 3920 43 10  
Πάχους που υπερβαίνει τα 1 mm 3920 43 90  
Άλλα    
Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 1 mm 3920 49 10  
Πάχους που υπερβαίνει τα 1 mm 3920 49 90  
Από πολυμερή ακρυλικά    
Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) 3920 51 00  
Άλλα    
Συμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, με μορφή μεμβράνης με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα 3920 59 10  
Άλλα 3920 59 90  
Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες    
Από πολυανθρακικά άλατα 3920 61 00  
Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)    
Πάχους μικρότερου ή ίσου των 0,35 mm    
Μεμβράνες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 79 μικρόμετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων.Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών πλακών 3920 62 12  
Άλλα 3920 62 19  
Πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm 3920 62 90  
Από μη κορεσμένους πολυεστέρες 3920 63 00  
Από άλλους πολυεστέρες 3920 69 00  
Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της    
Από αναγεννημένη κυτταρίνη 3920 71 00  
Από οξική κυτταρίνη    
Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία 3920 73 10  
Άλλα 3920 73 80  
Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης    
Από βουλκανισμένη ίνα 3920 79 10  
Άλλα 3920 79 90  
Από άλλες πλαστικές ύλες    
Από πολυ(βουτυράλη βινυλίου) 3920 91 00  
Από πολυαμίδια 3920 92 00  
Από αμινικές ρητίνες 3920 93 00  
Από φαινολικές ρητίνες 3920 94 00  
Από άλλες πλαστικές ύλες    
Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα    
Φύλλα και λωρίδες από πολυϊμίδιο, μη επικαλυμμένα, ή επικαλυμμένα ή επιχρισμένα μόνο με πλαστικές ύλες 3920 99 21  
Άλλα 3920 99 28  
Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης    
Φύλλα από πολυφθοριούχο βινύλιο. Φύλλα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), διαξονικού προσανατολισμού, μη επιχρισμένη, με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm, που περιέχει, κατά βάρος, 97 % ή περισσότερο πολυ(βινυλική αλκοόλη) 3920 99 52  
Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία 3920 99 53  
Άλλα 3920 99 59  
Άλλα 3920 99 90  
39.21 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες    
Προϊόντα κυψελώδη    
Από πολυμερή του στυρολίου 3921 11 00  
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου 3921 12 00  
Από πολυουρεθάνες    
Εύκαμπτα 3921 13 10  
Άλλα 3921 13 90  
Από αναγεννημένη κυτταρίνη 3921 14 00  
Από άλλες πλαστικές ύλες 3921 19 00  
Άλλα    
Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα    
Από πολυεστέρες 3921 90 10  
Από φαινολικές ρητίνες 3921 90 30  
Από αμινικές ρητίνες    
Με αλλεπάλληλες στρώσεις    
Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές 3921 90 41  
Άλλες 3921 90 43  
Άλλες 3921 90 49  
Άλλα 3921 90 55  
Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης 3921 90 60  
Άλλα 3921 90 90  
39.22 Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες    
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες και νιπτήρες 3922 10 00  
Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου 3922 20 00  
Άλλα 3922 90 00  
39.23 Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες    
Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη    
Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες, που έχουν ειδικά διαμορφωθεί ή επενδυθεί εσωτερικά για τη μεταφορά ή τη συσκευασία δίσκων ημιαγωγών, μασκών ή δικτυωτών σταυρών εστίασης 3923 10 10  
Άλλα 3923 10 90  
Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά    
Από πολυμερή του αιθυλενίου 3923 21 00  
Από άλλες πλαστικές ύλες    
Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) 3923 29 10  
Άλλα 3923 29 90  
Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη    
Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 l 3923 30 10 (PCE)
Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 l 3923 30 90 (PCE)
Πηνία (μπομπίνες), καρούλια, μασούρια και παρόμοια υποθέματα    
Πηνία (μπομπίνες) και παρόμοια υποθέματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κ.λπ., που αναφέρονται στην κλάση 8523 3923 40 10  
Άλλα 3923 40 90  
Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος    
Καψούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος 3923 50 10  
Άλλα 3923 50 90  
Άλλα 3923 90 00  
39.24 Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες    
Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα 3924 10 00  
Άλλα 3924 90 00  
39.25 Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l 3925 10 00  
Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια 3925 20 00 (PCE)
Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους 3925 30 00  
Άλλα    
Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου 3925 90 10  
Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων 3925 90 20  
Άλλα 3925 90 80  
39.26 Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 μέχρι 3914    
Είδη γραφείου και σχολικά είδη 3926 10 00  
Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος στα οποία περιλαμβάνονται τα είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) 3926 20 00  
Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια 3926 30 00  
Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης 3926 40 00  
Άλλα    
Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων 3926 90 50  
Προστατευτικές μάσκες/προσωπίδες 3926 90 60 (PCE)
Άλλα 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.