CN8 / NC8 - 2023 39 CN8 / NC8 - 2023 - EL 41

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

40.01 Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες    
Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο 4001 10 00  
Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές    
Φύλλα καπνιστά 4001 21 00  
Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR) 4001 22 00  
Άλλα 4001 29 00  
Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες 4001 30 00  
40.02 Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες    
Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR)    
Λατέξ 4002 11 00  
Άλλα    
Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με πολυμερισμό σε γαλάκτωμα (E-SBR), σε μπάλες 4002 19 10  
Συμπολυμερή κατά συστάδες από στυρόλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο, που παράγονται με πολυμερισμό σε διάλυμα (SBS, θερμοπλαστικά ελαστομερή) σε μορφή σβώλων, κόκκων ή σκόνης 4002 19 20  
Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με πολυμερισμό σε διάλυμα (S-SBR) σε μπάλες 4002 19 30  
Άλλα 4002 19 90  
Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR) 4002 20 00  
Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIIR)    
Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR) 4002 31 00  
Άλλα 4002 39 00  
Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR)    
Λατέξ 4002 41 00  
Άλλα 4002 49 00  
Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR)    
Λατέξ 4002 51 00  
Άλλα 4002 59 00  
Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR) 4002 60 00  
Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM) 4002 70 00  
Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής 4002 80 00  
Άλλα    
Λατέξ 4002 91 00  
Άλλα    
Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση πλαστικών υλών 4002 99 10  
Άλλα 4002 99 90  
40.03 Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 4003 00 00  
40.04 Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους 4004 00 00  
40.05 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες    
Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο 4005 10 00  
Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της διάκρισης 400510 4005 20 00  
Άλλα    
Πλάκες, φύλλα και ταινίες 4005 91 00  
Άλλα 4005 99 00  
40.06 Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο    
Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των επισώτρων 4006 10 00  
Άλλα 4006 90 00  
40.07 Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ 4007 00 00  
40.08 Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο    
Από καουτσούκ κυψελώδες    
Πλάκες, φύλλα και ταινίες 4008 11 00  
Άλλα 4008 19 00  
Από καουτσούκ μη κυψελώδες    
Πλάκες, φύλλα και ταινίες    
Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες 4008 21 10 (MTK)
Άλλα 4008 21 90  
Άλλα 4008 29 00  
40.09 Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες)    
Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες    
Χωρίς εξαρτήματα 4009 11 00  
Με εξαρτήματα 4009 12 00  
Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο    
Χωρίς εξαρτήματα 4009 21 00  
Με εξαρτήματα 4009 22 00  
Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες    
Χωρίς εξαρτήματα 4009 31 00  
Με εξαρτήματα 4009 32 00  
Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες    
Χωρίς εξαρτήματα 4009 41 00  
Με εξαρτήματα 4009 42 00  
40.10 Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο    
Μεταφορικοί ιμάντες    
Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο 4010 11 00  
Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες 4010 12 00  
Άλλοι 4010 19 00  
Ιμάντες μετάδοσης κίνησης    
Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm 4010 31 00  
Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm 4010 32 00  
Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm 4010 33 00  
Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm 4010 34 00  
Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 cm 4010 35 00  
Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 198 cm 4010 36 00  
Άλλοι 4010 39 00  
40.11 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου station wagon και τα αγωνιστικά) 4011 10 00 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά    
Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121 4011 20 10 (PCE)
Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121 4011 20 90 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος 4011 30 00 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες 4011 40 00 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα 4011 50 00 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα 4011 70 00 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού, εξόρυξης και βιομηχανικών χειρισμών 4011 80 00 (PCE)
Άλλα 4011 90 00 (PCE)
40.12 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ    
Επίσωτρα αναγομωμένα    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου station wagon και τα αγωνιστικά) 4012 11 00 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά 4012 12 00 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος 4012 13 00 (PCE)
Άλλα 4012 19 00 (PCE)
Επίσωτρα μεταχειρισμένα 4012 20 00 (PCE)
Άλλα    
Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή) 4012 90 20  
Πέλματα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα 4012 90 30  
Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) 4012 90 90  
40.13 Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου station wagon και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά 4013 10 00 (PCE)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα 4013 20 00 (PCE)
Άλλα 4013 90 00 (PCE)
40.14 Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ    
Προφυλακτικά 4014 10 00  
Άλλα 4014 90 00  
40.15 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση    
Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)    
Των ειδών που χρησιμοποιούνται για την ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 4015 12 00 (NPR)
Άλλα 4015 19 00 (NPR)
Άλλα 4015 90 00  
40.16 Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο    
Από καουτσούκ κυψελώδες 4016 10 00  
Άλλα    
Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες 4016 91 00  
Γομολάστιχες 4016 92 00  
Σύνδεσμοι 4016 93 00  
Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσόρμηση πλοίων 4016 94 00  
Άλλα είδη φουσκωτά 4016 95 00  
Άλλα    
Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 μέχρι 8705    
Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια 4016 99 52  
Άλλα 4016 99 57  
Άλλα    
Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια 4016 99 91  
Άλλα 4016 99 97  
40.17 Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο 4017 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.