CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - EL 42

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41
ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)

41.01 Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος    
Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, μη σχισμένα, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά, 10 kg όταν έχουν αλατιστεί ξερά και 16 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα    
Νωπά 4101 20 10 (PCE)
Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση 4101 20 30 (PCE)
Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα 4101 20 50 (PCE)
Άλλα 4101 20 80 (PCE)
Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που υπερβαίνει τα 16 kg    
Νωπά 4101 50 10 (PCE)
Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση 4101 50 30 (PCE)
Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα 4101 50 50 (PCE)
Άλλα 4101 50 90 (PCE)
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και δέρμα βοδινό (croupons), μισό δέρματος βοδινού (demi-croupons) και πλευρές 4101 90 00  
41.02 Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού    
Με το μαλλί τους    
Αρνιών 4102 10 10 (PCE)
Άλλων προβατοειδών 4102 10 90 (PCE)
Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί    
Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα 4102 21 00 (PCE)
Άλλα 4102 29 00 (PCE)
41.03 Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχεία β) και γ) του κεφαλαίου αυτού    
Ερπετών 4103 20 00 (PCE)
Χοιροειδών 4103 30 00 (PCE)
Άλλα 4103 90 00  
41.04 Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα    
Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)    
Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά    
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²) 4104 11 10 (PCE)
Άλλα    
Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)    
Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²) 4104 11 51 (PCE)
Άλλα 4104 11 59 (PCE)
Άλλα 4104 11 90 (PCE)
Άλλα    
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²) 4104 19 10 (PCE)
Άλλα    
Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)    
Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²) 4104 19 51 (PCE)
Άλλα 4104 19 59 (PCE)
Άλλα 4104 19 90 (PCE)
Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)    
Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά    
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)    
Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα 4104 41 11 (PCE)
Άλλα 4104 41 19 (PCE)
Άλλα    
Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)    
Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²) 4104 41 51 (PCE)
Άλλα 4104 41 59 (PCE)
Άλλα 4104 41 90 (PCE)
Άλλα    
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)    
Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα 4104 49 11 (PCE)
Άλλα 4104 49 19 (PCE)
Άλλα    
Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)    
Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²) 4104 49 51 (PCE)
Άλλα 4104 49 59 (PCE)
Άλλα 4104 49 90 (PCE)
41.05 Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα    
Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 4105 10 00 (PCE)
Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)    
Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα 4105 30 10 (PCE)
Άλλα 4105 30 90 (PCE)
41.06 Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα    
Αιγοειδών    
Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 4106 21 00 (PCE)
Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)    
Κατσικιών της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα 4106 22 10 (PCE)
Άλλα 4106 22 90 (PCE)
Χοιροειδών    
Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 4106 31 00 (PCE)
Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 4106 32 00 (PCE)
Ερπετών    
Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη 4106 40 10 (PCE)
Άλλα 4106 40 90 (PCE)
Άλλα    
Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue) 4106 91 00  
Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114    
Δέρματα ολόκληρα    
Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος    
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)    
Box-calf 4107 11 11 (MTK)
Άλλα 4107 11 19 (MTK)
Άλλα 4107 11 90 (MTK)
Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά    
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)    
Box-calf 4107 12 11 (MTK)
̀Άλλα 4107 12 19 (MTK)
Άλλα    
Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 4107 12 91 (MTK)
Μονόπλων 4107 12 99 (MTK)
Άλλα    
Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²) 4107 19 10 (MTK)
Άλλα 4107 19 90 (MTK)
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες    
Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος    
Για πέλματα υποδημάτων 4107 91 10  
Άλλα 4107 91 90 (MTK)
Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά    
Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 4107 92 10 (MTK)
Μονόπλων 4107 92 90 (MTK)
Άλλα    
Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 4107 99 10 (MTK)
Μονόπλων 4107 99 90 (MTK)
41.12 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση· δέρματα περγαμηνοειδή, άλλων ζώων, αποτριχωμένα, και δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα περγαμηνοειδή, αποτριχωμένων ζώων, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114    
Αιγοειδών 4113 10 00 (MTK)
Χοιροειδών 4113 20 00 (MTK)
Ερπετών 4113 30 00 (MTK)
Άλλα 4113 90 00 (MTK)
41.14 Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου). Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα    
Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου)    
Προβατοειδών 4114 10 10 (PCE)
Άλλων ζώων 4114 10 90 (PCE)
Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα 4114 20 00 (MTK)
41.15 Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα. Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα    
Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα 4115 10 00  
Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.