CN8 / NC8 - 2023 44 CN8 / NC8 - 2023 - EL 46

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

45.01 Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη    
Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος 4501 10 00  
Άλλα 4501 90 00  
45.02 Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα) 4502 00 00  
45.03 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό    
Πώματα    
Κυλινδρικά 4503 10 10  
Άλλα 4503 10 90  
Άλλα 4503 90 00  
45.04 Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό    
Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι    
Πώματα    
Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό 4504 10 11  
Άλλα 4504 10 19  
Άλλα    
Με συνδετικά υλικά 4504 10 91  
Άλλα 4504 10 99  
Άλλα    
Πώματα 4504 90 20  
Άλλα 4504 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.