CN8 / NC8 - 2023 45 CN8 / NC8 - 2023 - EL 47

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

46.01 Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κ.λπ.)    
Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κ.λπ., από φυτικές ύλες    
Από μπαμπού    
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες 4601 21 10  
Άλλα 4601 21 90  
Από καλάμια του είδους rotin    
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες 4601 22 10  
Άλλα 4601 22 90  
‘Αλλες    
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες 4601 29 10  
Άλλα 4601 29 90  
Άλλα    
Από μπαμπού    
Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες 4601 92 05  
Άλλα    
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες 4601 92 10  
Άλλα 4601 92 90  
Από καλάμια του είδους rotin    
Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες 4601 93 05  
Άλλα    
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες 4601 93 10  
Άλλα 4601 93 90  
Από άλλες φυτικές ύλες    
Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες 4601 94 05  
Άλλα    
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες 4601 94 10  
Άλλα 4601 94 90  
Άλλα    
Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες 4601 99 05  
Άλλα    
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες 4601 99 10  
Άλλα 4601 99 90  
46.02 Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα)    
Από φυτικές ύλες    
Από μπαμπού 4602 11 00  
Από καλάμια του είδους rotin 4602 12 00  
Άλλα    
Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία 4602 19 10  
Άλλα 4602 19 90  
Άλλα 4602 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.