CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - EL 48

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47
ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ)

47.01 Μηχανικοί πολτοί από ξύλο    
Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο 4701 00 10 (kg)
Άλλοι 4701 00 90 (kg)
47.02 Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση 4702 00 00 (kg)
47.03 Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση    
Αλεύκαστοι    
Κωνοφόρων 4703 11 00 (kg)
Άλλοι από των κωνοφόρων 4703 19 00 (kg)
Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι    
Κωνοφόρων 4703 21 00 (kg)
Άλλοι από των κωνοφόρων 4703 29 00 (kg)
47.04 Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση    
Αλεύκαστοι    
Κωνοφόρων 4704 11 00 (kg)
Άλλοι από των κωνοφόρων 4704 19 00 (kg)
Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι    
Κωνοφόρων 4704 21 00 (kg)
Άλλοι από των κωνοφόρων 4704 29 00 (kg)
47.05 Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας 4705 00 00 (kg)
47.06 Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα) ή άλλες ινώδεις κυτταρινικές ύλες    
Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού 4706 10 00  
Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα) 4706 20 00 (kg)
Άλλα, από μπαμπού 4706 30 00 (kg)
Άλλοι    
Μηχανικοί 4706 91 00 (kg)
Χημικοί 4706 92 00 (kg)
Που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής και χημικής μεθόδου 4706 93 00 (kg)
47.07 Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)    
Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή 4707 10 00  
Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που λαμβάνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα 4707 20 00  
Χαρτιά ή χαρτόνια που λαμβάνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα)    
Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα 4707 30 10  
Άλλα 4707 30 90  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα    
Μη ξεδιαλεγμένα 4707 90 10  
Ξεδιαλεγμένα 4707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.