CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - EL 52

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51
ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

51.01 Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα    
Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβιά    
Μαλλιά από κούρεμα 5101 11 00  
Άλλα 5101 19 00  
Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)    
Μαλλιά από κούρεμα 5101 21 00  
Άλλα 5101 29 00  
Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) 5101 30 00  
51.02 Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες    
Τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Από κατσίκα του Κασμίρ 5102 11 00  
Άλλα    
Από κουνέλια Αγκύρας 5102 19 10  
Από αλπακά, λάμα και περουβιανή λάμα 5102 19 30  
Από καμήλα (συμπεριλαμβανομένων των δρομάδων), βούβαλο του Θιβέτ (yack), κατσίκα μοχέρ, κατσίκα του Θιβέτ και παρόμοιες κατσίκες 5102 19 40  
Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μοσχοπόντικες 5102 19 90  
Τρίχες χοντροειδείς 5102 20 00  
51.03 Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια    
Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) 5103 10 10  
Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) 5103 10 90  
Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5103 20 00  
Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες 5103 30 00  
51.04 Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς 5104 00 00  
51.05 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το «μαλλί χτενισμένο χύμα»)    
Μαλλί λαναρισμένο 5105 10 00  
Μαλλί χτενισμένο    
«Μαλλί χτενισμένο χύμα» 5105 21 00  
Άλλο 5105 29 00  
Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες    
Από κατσίκα του Κασμίρ 5105 31 00  
Άλλα 5105 39 00  
Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες 5105 40 00  
51.06 Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί    
Αλεύκαστα 5106 10 10  
Άλλα 5106 10 90  
Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5106 20 10  
Άλλα    
Αλεύκαστα 5106 20 91  
Άλλα 5106 20 99  
51.07 Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί    
Αλεύκαστα 5107 10 10  
Άλλα 5107 10 90  
Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Αλεύκαστα 5107 20 10  
Άλλα 5107 20 30  
Άλλα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες    
Αλεύκαστα 5107 20 51  
Άλλα 5107 20 59  
Άλλα σύμμεικτα    
Αλεύκαστα 5107 20 91  
Άλλα 5107 20 99  
51.08 Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Λαναρισμένα    
Αλεύκαστα 5108 10 10  
Άλλα 5108 10 90  
Χτενισμένα    
Αλεύκαστα 5108 20 10  
Άλλα 5108 20 90  
51.09 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 g 5109 10 10  
Άλλα 5109 10 90  
Άλλα 5109 90 00  
51.10 Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)], έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5110 00 00  
51.11 Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m² 5111 11 00 (MTK)
Άλλα 5111 19 00 (MTK)
Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5111 20 00 (MTK)
Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m² 5111 30 10 (MTK)
Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m² 5111 30 80 (MTK)
Άλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50 5111 90 10 (MTK)
Άλλα    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m² 5111 90 91 (MTK)
Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m² 5111 90 98 (MTK)
51.12 Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m² 5112 11 00 (MTK)
Άλλα 5112 19 00 (MTK)
Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5112 20 00 (MTK)
Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m² 5112 30 10 (MTK)
Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m² 5112 30 80 (MTK)
Άλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50 5112 90 10 (MTK)
Άλλα    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m² 5112 90 91 (MTK)
Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m² 5112 90 98 (MTK)
51.13 Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.