CN8 / NC8 - 2023 51 CN8 / NC8 - 2023 - EL 53

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
ΒΑΜΒΑΚΙ

52.01 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο    
Υδρόφιλο ή λευκασμένο 5201 00 10  
Άλλο 5201 00 90  
52.02 Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)    
Απορρίμματα από νήματα 5202 10 00  
Άλλα    
Ξεφτίδια 5202 91 00  
Άλλα 5202 99 00  
52.03 Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο 5203 00 00  
52.04 Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι 5204 11 00  
Άλλα 5204 19 00  
Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5204 20 00  
52.05 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες    
Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες) 5205 11 00  
Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 5205 12 00  
Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 5205 13 00  
Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 5205 14 00  
Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)    
Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) 5205 15 10  
Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) 5205 15 90  
Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες    
Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες) 5205 21 00  
Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 5205 22 00  
Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 5205 23 00  
Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 5205 24 00  
Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες) 5205 26 00  
Με τίτλο κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) 5205 27 00  
Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) 5205 28 00  
Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες    
Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 31 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 32 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 33 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 34 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 35 00  
Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες    
Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 41 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 42 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 43 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα). 5205 44 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 46 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 47 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5205 48 00  
52.06 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες    
Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες) 5206 11 00  
Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 5206 12 00  
Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 5206 13 00  
Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 5206 14 00  
Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 5206 15 00  
Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες    
Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες) 5206 21 00  
Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες) 5206 22 00  
Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες) 5206 23 00  
Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 5206 24 00  
Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες) 5206 25 00  
Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες    
Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 31 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 32 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 33 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 34 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 35 00  
Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες    
Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 41 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 42 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 43 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 44 00  
Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 5206 45 00  
52.07 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι 5207 10 00  
Άλλα 5207 90 00  
52.08 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²    
Αλεύκαστα    
Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²    
Υφάσματα για την παρασκευή ταινιών, επιδέσμων και γαζών για την επίδεση τραυμάτων 5208 11 10 (MTK)
Άλλα 5208 11 90 (MTK)
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²    
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m², αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος    
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 5208 12 16 (MTK)
Που υπερβαίνει τα 165 cm 5208 12 19 (MTK)
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος    
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 5208 12 96 (MTK)
Που υπερβαίνει τα 165 cm 5208 12 99 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5208 13 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5208 19 00 (MTK)
Λευκασμένα    
Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²    
Υφάσματα για την παρασκευή ταινιών, επιδέσμων και γαζών για την επίδεση τραυμάτων 5208 21 10 (MTK)
Άλλα 5208 21 90 (MTK)
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²    
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m², αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος    
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 5208 22 16 (MTK)
Που υπερβαίνει τα 165 cm 5208 22 19 (MTK)
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος    
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 5208 22 96 (MTK)
Που υπερβαίνει τα 165 cm 5208 22 99 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5208 23 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5208 29 00 (MTK)
Βαμμένα    
Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m² 5208 31 00 (MTK)
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²    
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος    
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 5208 32 16 (MTK)
Που υπερβαίνει τα 165 cm 5208 32 19 (MTK)
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος    
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 5208 32 96 (MTK)
Που υπερβαίνει τα 165 cm 5208 32 99 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5208 33 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5208 39 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m² 5208 41 00 (MTK)
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m² 5208 42 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5208 43 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5208 49 00 (MTK)
Τυπωτά    
Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m² 5208 51 00 (MTK)
Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m² 5208 52 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα    
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5208 59 10 (MTK)
Άλλα 5208 59 90 (MTK)
52.09 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m²    
Αλεύκαστα    
Απλής ύφανσης 5209 11 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5209 12 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5209 19 00 (MTK)
Λευκασμένα    
Απλής ύφανσης 5209 21 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5209 22 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5209 29 00 (MTK)
Βαμμένα    
Απλής ύφανσης 5209 31 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5209 32 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5209 39 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Απλής ύφανσης 5209 41 00 (MTK)
Υφάσματα με την ονομασία «denim» 5209 42 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5209 43 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5209 49 00 (MTK)
Τυπωτά    
Απλής ύφανσης 5209 51 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5209 52 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5209 59 00 (MTK)
52.10 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²    
Αλεύκαστα    
Απλής ύφανσης 5210 11 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5210 19 00 (MTK)
Λευκασμένα    
Απλής ύφανσης 5210 21 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5210 29 00 (MTK)
Βαμμένα    
Απλής ύφανσης 5210 31 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5210 32 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5210 39 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Απλής ύφανσης 5210 41 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5210 49 00 (MTK)
Τυπωτά    
Απλής ύφανσης 5210 51 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5210 59 00 (MTK)
52.11 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m²    
Αλεύκαστα    
Απλής ύφανσης 5211 11 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5211 12 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5211 19 00 (MTK)
Λευκασμένα 5211 20 00 (MTK)
Βαμμένα    
Απλής ύφανσης 5211 31 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5211 32 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5211 39 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Απλής ύφανσης 5211 41 00 (MTK)
Υφάσματα με την ονομασία «denim» 5211 42 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5211 43 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα    
Υφάσματα Jacquard 5211 49 10 (MTK)
Άλλα 5211 49 90 (MTK)
Τυπωτά    
Απλής ύφανσης 5211 51 00 (MTK)
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5211 52 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5211 59 00 (MTK)
52.12 Άλλα υφάσματα από βαμβάκι    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²    
Αλεύκαστα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 11 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 11 90 (MTK)
Λευκασμένα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 12 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 12 90 (MTK)
Βαμμένα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 13 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 13 90 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 14 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 14 90 (MTK)
Τυπωτά    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 15 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 15 90 (MTK)
Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m²    
Αλεύκαστα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 21 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 21 90 (MTK)
Λευκασμένα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 22 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 22 90 (MTK)
Βαμμένα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 23 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 23 90 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 24 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 24 90 (MTK)
Τυπωτά    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι 5212 25 10 (MTK)
Άλλα σύμμεικτα 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.