CN8 / NC8 - 2023 52 CN8 / NC8 - 2023 - EL 54

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53
ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

53.01 Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)    
Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο 5301 10 00  
Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο    
Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο 5301 21 00  
Άλλο 5301 29 00  
Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι 5301 30 00  
53.02 Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)    
Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο 5302 10 00  
Άλλα 5302 90 00  
53.03 Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)    
Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες 5303 10 00  
Άλλες 5303 90 00  
53.05 Κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) 5305 00 00  
53.06 Νήματα από λινάρι    
Απλά    
Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες) 5306 10 10  
Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες) 5306 10 30  
Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες) 5306 10 50  
Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5306 10 90  
Στριμμένα ή κορδονωτά    
Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5306 20 10  
Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5306 20 90  
53.07 Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303    
Απλά 5307 10 00  
Στριμμένα ή κορδονωτά 5307 20 00  
53.08 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί    
Νήματα από κοκοφοίνικα 5308 10 00  
Νήματα από καννάβι    
Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5308 20 10  
Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5308 20 90  
Άλλα    
Νήματα από ραμί    
Με τίτλο 277,8 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες) 5308 90 12  
Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες) 5308 90 19  
Νήματα από χαρτί 5308 90 50  
Άλλα 5308 90 90  
53.09 Υφάσματα από λινάρι    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος λινάρι    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα    
Αλεύκαστα 5309 11 10 (MTK)
Λευκασμένα 5309 11 90 (MTK)
Άλλα 5309 19 00 (MTK)
Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος λινάρι    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5309 21 00 (MTK)
Άλλα 5309 29 00 (MTK)
53.10 Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303    
Αλεύκαστα    
Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 cm 5310 10 10 (MTK)
Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 cm 5310 10 90 (MTK)
Άλλα 5310 90 00 (MTK)
53.11 Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί    
Υφάσματα από ραμί 5311 00 10 (MTK)
Άλλα 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.