CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - EL 55

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

54.01 Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Από ίνες συνθετικές συνεχείς    
Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση    
Νήματα με ψυχή που λέγονται «core yarn»    
Πολυεστερικά νήματα περιβεβλημένα από ίνες βάμβακος 5401 10 12  
Άλλα 5401 10 14  
Άλλα    
Νήματα ελαστικοποιημένα 5401 10 16  
Άλλα 5401 10 18  
Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5401 10 90  
Από ίνες τεχνητές συνεχείς    
Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5401 20 10  
Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5401 20 90  
54.02 Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex    
Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, έστω και ελαστικοποιημένα     
Από αραμίδια 5402 11 00  
Άλλα 5402 19 00  
Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, έστω και ελαστικοποιημένα 5402 20 00  
Νήματα ελαστικοποιημένα    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο 5402 31 00  
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex 5402 32 00  
Από πολυεστέρες 5402 33 00  
Από πολυπροπυλένιο 5402 34 00  
Άλλα 5402 39 00  
Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο    
Από ελαστομερή 5402 44 00  
Άλλα, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5402 45 00  
Άλλα, από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες 5402 46 00  
Άλλα, από πολυεστέρες 5402 47 00  
Άλλα, από πολυπροπυλένιο 5402 48 00  
Άλλα 5402 49 00  
Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5402 51 00  
Από πολυεστέρες 5402 52 00  
Από πολυπροπυλένιο 5402 53 00  
Άλλα 5402 59 00  
Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5402 61 00  
Από πολυεστέρες 5402 62 00  
Από πολυπροπυλένιο 5402 63 00  
Άλλα 5402 69 00  
54.03 Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex    
Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης 5403 10 00  
Άλλα νήματα, απλά    
Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο 5403 31 00  
Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο 5403 32 00  
Από οξική κυτταρίνη 5403 33 00  
Άλλα 5403 39 00  
Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά    
Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης 5403 41 00  
Από οξική κυτταρίνη 5403 42 00  
Άλλα 5403 49 00  
54.04 Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm    
Νήματα μονόινα    
Από ελαστομερή 5404 11 00  
Άλλα, από πολυπροπυλένιο 5404 12 00  
Άλλα 5404 19 00  
Άλλα    
Από πολυπροπυλένιο 5404 90 10  
Άλλα 5404 90 90  
54.05 Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm 5405 00 00  
54.06 Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5406 00 00  
54.07 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404    
Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες 5407 10 00 (MTK)
Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές    
Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους    
Λιγότερο από 3 m 5407 20 11 (MTK)
3 m ή περισσότερο 5407 20 19 (MTK)
Άλλα 5407 20 90 (MTK)
«Υφάσματα» που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI 5407 30 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407 41 00 (MTK)
Βαμμένα 5407 42 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407 43 00 (MTK)
Τυπωτά 5407 44 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407 51 00 (MTK)
Βαμμένα 5407 52 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407 53 00 (MTK)
Τυπωτά 5407 54 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα    
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407 61 10 (MTK)
Βαμμένα 5407 61 30 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407 61 50 (MTK)
Τυπωτά 5407 61 90 (MTK)
Άλλα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407 69 10 (MTK)
Άλλα 5407 69 90 (MTK)
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407 71 00 (MTK)
Βαμμένα 5407 72 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407 73 00 (MTK)
Τυπωτά 5407 74 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407 81 00 (MTK)
Βαμμένα 5407 82 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407 83 00 (MTK)
Τυπωτά 5407 84 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407 91 00 (MTK)
Βαμμένα 5407 92 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407 93 00 (MTK)
Τυπωτά 5407 94 00 (MTK)
54.08 Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της κλάσης 5405    
Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης 5408 10 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5408 21 00 (MTK)
Βαμμένα    
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 cm, με ενίσχυση από πλέγμα, sergé, croisé ή satin 5408 22 10 (MTK)
Άλλα 5408 22 90 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5408 23 00 (MTK)
Τυπωτά 5408 24 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5408 31 00 (MTK)
Βαμμένα 5408 32 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5408 33 00 (MTK)
Τυπωτά 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.