CN8 / NC8 - 2023 64 CN8 / NC8 - 2023 - EL 66

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

65.01 Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και σκισμένοι κατά το ύψος), από πίλημα 6501 00 00 (PCE)
65.02 Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα 6502 00 00 (PCE)
65.04 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα 6504 00 00 (PCE)
65.05 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα    
Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών,κατασκευασμένα από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή τους δίσκους της κλάσης 65010000 6505 00 10 (PCE)
Άλλα    
Κασκέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο 6505 00 30 (PCE)
Άλλα 6505 00 90  
65.06 Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα    
Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας    
Από πλαστική ύλη 6506 10 10 (PCE)
Από άλλες ύλες 6506 10 80 (PCE)
Άλλα    
Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 6506 91 00 (PCE)
Από άλλες ύλες    
Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών,κατασκευασμένα από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή τους δίσκους της κλάσης 65010000 6506 99 10 (PCE)
Άλλα 6506 99 90 (PCE)
65.07 Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την πιλοποιία 6507 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.