CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - EL 69

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

68.01 Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) 6801 00 00  
68.02 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα    
Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 cm. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα 6802 10 00  
Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή    
Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 6802 21 00  
Γρανίτης 6802 23 00  
Άλλες πέτρες 6802 29 00  
Άλλα    
Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 6802 91 00  
Άλλες ασβεστούχες πέτρες 6802 92 00  
Γρανίτης    
Στιλβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς κατεργασμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 kg 6802 93 10  
Άλλος 6802 93 90  
Άλλες πέτρες    
Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 kg 6802 99 10  
Άλλες 6802 99 90  
68.03 Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο    
Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις 6803 00 10  
Άλλα 6803 00 90  
68.04 Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες    
Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών 6804 10 00  
Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη    
Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο 6804 21 00  
Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες    
Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωμάτωσης    
Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες    
Μη ενισχυμένα 6804 22 12  
Ενισχυμένα 6804 22 18  
Από κεραμευτικές ύλες ή από πυριτικά άλατα 6804 22 30  
Από άλλες ύλες 6804 22 50  
Άλλα 6804 22 90  
Από φυσικές πέτρες 6804 23 00  
Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι 6804 30 00  
68.05 Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα    
Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο 6805 10 00  
Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο 6805 20 00  
Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες 6805 30 00  
68.06 Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 6811, 6812 ή του κεφαλαίου 69    
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους 6806 10 00  
Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους    
Άργιλοι διογκωμένοι 6806 20 10  
Άλλα 6806 20 90  
Άλλα 6806 90 00  
68.07 Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα)    
Σε κυλίνδρους 6807 10 00 (MTK)
Άλλα 6807 90 00  
68.08 Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυτικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), πριονίδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορυκτές συνδετικές ύλες 6808 00 00  
68.09 Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο    
Σανίδες, πλάκες-διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολίσματα    
Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο 6809 11 00 (MTK)
Άλλα 6809 19 00 (MTK)
Άλλα τεχνουργήματα 6809 90 00  
68.10 Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα    
Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη    
Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική    
Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimskies), σκουριά σε κόκκους κ.λπ.] 6810 11 10  
Άλλα 6810 11 90  
Άλλα 6810 19 00  
Άλλα τεχνουργήματα    
Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών 6810 91 00  
Άλλα 6810 99 00  
68.11 Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια    
Που περιέχουν αμίαντο 6811 40 00  
Που δεν περιέχουν αμίαντο    
Πλάκες κυματοειδείς 6811 81 00  
Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη 6811 82 00  
Άλλα τεχνουργήματα 6811 89 00  
68.12 Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6811 ή 6813    
Από κροκιδόλιθο    
Επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο 6812 80 10  
Άλλα 6812 80 90  
Άλλα    
Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής 6812 91 00  
Άλλα    
Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο 6812 99 10  
Άλλα 6812 99 90  
68.13 Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες    
Που περιέχουν αμίαντο 6813 20 00  
Που δεν περιέχουν αμίαντο    
Παρεμβύσματα φρένων 6813 81 00  
Άλλα 6813 89 00  
68.14 Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες    
Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα 6814 10 00  
Άλλα 6814 90 00  
68.15 Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα τα τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Ίνες άνθρακα. Τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές. Άλλα τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές    
Ίνες άνθρακα 6815 11 00  
Υφάσματα από ίνες άνθρακα 6815 12 00  
Άλλα τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα 6815 13 00  
Άλλα 6815 19 00  
Τεχνουργήματα από τύρφη 6815 20 00  
Άλλα τεχνουργήματα    
Που περιέχουν μαγνησίτη, μαγνησία υπό κονδυλώδη μορφή, δολομίτη, περιλαμβανομένης της μορφής του φρυγμένου δολομίτη, ή χρωμίτη 6815 91 00  
Άλλα 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.