CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - EL 70

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    
69.01 Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselguhr, τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες 6901 00 00  
69.02 Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες    
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που λαμβάνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr2O3 6902 10 00  
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Αl2Ο3), διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών    
Που περιέχουν τουλάχιστον 93 % κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO2) 6902 20 10  
Άλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7 % και λιγότερο από 45 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2O3) 6902 20 91  
Άλλα 6902 20 99  
Άλλα 6902 90 00  
69.03 Άλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα [π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα, στηρίγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι και πλάκες (slide gates) κάδων χύτευσης], άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες    
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% ελεύθερο άνθρακα 6903 10 00  
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % αλουμίνα (Al2Ο3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO2)    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2O3) 6903 20 10  
Που περιέχουν κατά βάρος 45 % ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2Ο3) 6903 20 90  
Άλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 25 % αλλά όχι περισσότερο από 50 % ελεύθερο άνθρακα 6903 90 10  
Άλλα 6903 90 90  
II. ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    
69.04 Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη    
Τούβλα για την οικοδομική 6904 10 00 (PCE)
Άλλα 6904 90 00  
69.05 Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή    
Κεραμίδια 6905 10 00 (PCE)
Άλλα 6905 90 00  
69.06 Σωλήνες, υδρορρόες και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη 6906 00 00  
69.07 Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κεραμικά φινιρίσματος    
Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης εκτός από εκείνα των διακρίσεων 690730 και 690740    
Με συντελεστή απορρόφησης νερού που δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 0,5 % 6907 21 00 (MTK)
Με συντελεστή απορρόφησης νερού που υπερβαίνει κατά βάρος το 0,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 10 % 6907 22 00 (MTK)
Με συντελεστή απορρόφησης νερού που υπερβαίνει κατά βάρος το 10 % 6907 23 00 (MTK)
Ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, άλλα από εκείνα της διάκρισης 690740 6907 30 00 (MTK)
Κεραμικά φινιρίσματος 6907 40 00 (MTK)
69.09 Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμευτική ύλη. Σκάφες και κάδοι για το πότισμα των ζώων, φάτνες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμευτική ύλη. Στάμνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμευτική ύλη    
Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις    
Από πορσελάνη 6909 11 00  
Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη της κλίμακας Mohs 6909 12 00  
Άλλα 6909 19 00  
Άλλα 6909 90 00  
69.10 Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη    
Από πορσελάνη 6910 10 00  
Άλλα 6910 90 00  
69.11 Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη    
Είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα 6911 10 00  
Άλλα 6911 90 00  
69.12 Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη    
Είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα    
Από κοινή γη 6912 00 21  
Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη) 6912 00 23  
Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 6912 00 25  
Άλλα 6912 00 29  
Άλλα    
Από κοινή γη 6912 00 81  
Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη) 6912 00 83  
Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 6912 00 85  
Άλλα 6912 00 89  
69.13 Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη    
Από πορσελάνη 6913 10 00  
Άλλα    
Από κοινή γη 6913 90 10  
Άλλα    
Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 6913 90 93  
Άλλα 6913 90 98  
69.14 Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη    
Από πορσελάνη 6914 10 00  
Άλλα 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.