CN8 / NC8 - 2023 78 CN8 / NC8 - 2023 - EL 80

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

79.01 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή    
Ψευδάργυρος αμιγής    
Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο 7901 11 00  
Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο    
Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο 7901 12 10  
Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 % ψευδάργυρο 7901 12 30  
Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο 7901 12 90  
Κράματα ψευδαργύρου 7901 20 00  
79.02 Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου 7902 00 00  
79.03 Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου    
Σκόνες ψευδαργύρου 7903 10 00  
Άλλα 7903 90 00  
79.04 Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο 7904 00 00  
79.05 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο 7905 00 00  
79.07 Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο 7907 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.